Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος — Μ. Καρυστιανού: «Θέλουμε να γίνει σωστή δίκη για τα Τέμπη, ό,τι κι αν έκρυψαν θα τα βρούμε»

Πολύ μικρό απο­δεί­χθη­κε τελι­κά χθες το βρά­δυ, το αμφι­θέ­α­τρο του ΤΕΕ στο Βόλο για να χωρέ­σει τον κόσμο που προ­σήλ­θε στην εκδή­λω­ση για το έγκλη­μα των Τεμπών. Διορ­γα­νω­τές της εκδή­λω­σης ήταν ο Σύλ­λο­γος «Τέμπη 28.2.2023», σύλ­λο­γοι φοι­τη­τών και εργα­ζο­μέ­νων του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας μαζί με πολί­τες του Βόλου.

Μίλη­σαν εκπρό­σω­ποι φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και εκ μέρους του Συλ­λό­γου των Τεμπών η πρό­ε­δρος Μαρία Καρυ­στια­νού και η Ελέ­νη Βασά­ρα καθώς και ο Διο­νύ­σης Γεωρ­γιά­δης πατέ­ρας του Γερά­σι­μου του μονα­δι­κού επι­ζώ­ντα από το πρώ­το βαγό­νι ο οποί­ος εξα­κο­λου­θεί να δίνει σκλη­ρή μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή. Τοπο­θέ­τη­ση έκα­νε και ο Αλέ­ξαν­δρος Τζα­μπαζ­λής Γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και Μέσων Στα­θε­ρής Τροχιάς.

Πήραν τον λόγο επί­σης και πολί­τες δηλώ­νο­ντας τη στή­ρι­ξή τους στους συγ­γε­νείς των θυμά­των, καταγ­γέλ­λο­ντας τις πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων που για τα κέρ­δη μετέ­τρε­ψαν τα βαγό­νια σε φέρε­τρα πάνω σε ράγες όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανέφεραν.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε και ο Βασί­λης Μετα­ξάς βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Στο τέλος εγκρί­θη­κε ψήφι­σμα όπου τα βασι­κά του σημεία απο­τε­λούν και τα αιτή­μα­τα των συγκε­ντρω­μέ­νων όπως:

- Όχι άλλες θυσί­ες ανθρώ­πων στο βωμό εται­ρι­κών κερδών!

- Να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη! Δια­λεύ­καν­ση σε βάθος των αιτιών της τρα­γω­δί­ας και πλή­ρης από­δο­ση ευθυνών!

- Όχι στη συγκάλυψη!

- Σιδη­ρό­δρο­μος κοι­νω­νι­κό αγα­θό στην ευθύ­νη του κρά­τους και όχι πεδίο επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.

- Ασφά­λεια στις μετα­κι­νή­σεις για να μη θρη­νή­σου­με και νέα θύματα!

Σε δηλώ­σεις της η Μαρία Καρυ­στια­νού τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων: «Θέλου­με να γίνει σωστή δίκη για τα Τέμπη, ό,τι κι αν έκρυ­ψαν θα τα βρούμε».

«Κάθε μέρα για εμάς είναι ένας χει­ρό­τε­ρος Γολ­γο­θάς. Ελπί­ζου­με πολύ πολύ γρή­γο­ρα να έρθει η τιμω­ρία, για να ανα­πνέ­ου­με κι εμείς πιο εύκο­λα. Ευχα­ρι­στού­με τον κόσμο που μας λέει λόγια συμπα­ρά­στα­σης. Αυξά­νο­νται οι υπο­γρα­φές και είμα­στε κοντά στα τρία εκα­τομ­μύ­ρια. Αυτό μας έχει δώσει απί­στευ­τη δύνα­μη» πρόσθεσε.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο