Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Τραμπούκικη επίθεση σε δημοτικό σύμβουλο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από δημοτικό σύμβουλο του Μπέου

Τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση δέχθη­κε σήμε­ρα το πρωί ο Κώστας Γαρ­γά­λας, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Βόλου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», από δημο­τι­κό σύμ­βου­λο του δημάρ­χου Αχ. Μπέ­ου, ο οποί­ος μάλι­στα φορού­σε μάσκα!

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο μασκο­φό­ρος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της παρά­τα­ξης Μπέ­ου πήγε το πρωί στη συνε­δρί­α­ση της Δημο­τι­κής Επι­χεί­ρη­σης Ύδρευ­σης Απο­χέ­τευ­σης Μεί­ζο­νος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) και χτύ­πη­σε τον Κώστα Γαρ­γά­λα εν ψυχρώ στο πρόσωπο.

Δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι κυνή­γη­σαν τον μασκο­φό­ρο στις σκά­λες και του έβγα­λαν τη μάσκα. Με έκπλη­ξη είδαν ότι ήταν ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Δια­χεί­ρι­σης Στε­ρε­ών Απο­βλή­των (ΣΥΔΙΣΑ) Βασί­λης Ζαχεί­λας, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος του Μπέου.

Ο Κώστας Γαρ­γά­λας μετα­φέρ­θη­κε στο νοσοκομείο.

Σε συγκέ­ντρω­ση στη 1.30 μ.μ. στο Δημαρ­χείο Βόλου καλεί το ΚΚΕ.

Δεν μας τρο­μο­κρα­τούν οι τρα­μπού­κι­κες επι­θέ­σεις, δήλω­σε ο Απο­στό­λης Ριζό­που­λος, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ.

Θα συνε­χί­σου­με να είμα­στε δίπλα στον λαό και να ανα­δει­κνύ­ου­με τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του δημάρ­χου, αυτό είναι που ενο­χλεί, πρό­σθε­σε, σημειώ­νο­ντας ότι η τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση είναι το απο­τέ­λε­σμα της χυδαί­ας συμπε­ρι­φο­ράς της πλειο­ψη­φί­ας του Αχ. Μπέ­ου όλο το προη­γού­με­νο διάστημα.

Πηγή: 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο