Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόμβα στο πρωτάθλημα της Super League: Εισήγηση της ΕΕΑ για υποβιβασμό ΠΑΟΚ και Ξάνθης

Στην κόψη του ξυρα­φιού βρί­σκε­ται πλέ­ον το πρω­τά­θλη­μα ποδο­σφαί­ρου της SuperLeague, έπει­τα από την εισή­γη­ση της  για τον υπο­βι­βα­σμό του ΠΑΟΚ και της Ξάν­θης για το ζήτη­μα της πολυιδιοκτησίας.

Με ψήφους 3–2 η ΕΕΑ απο­φά­σι­σε την ανά­κλη­ση πιστο­ποι­η­τι­κού του ΠΑΟΚ για πολυι­διο­κτη­σία και της Ξάν­θης για το μετο­χο­λό­γιό της. Στο πόρι­σμά της η Επι­τρο­πή δια­πι­στώ­νει ότι υπάρ­χει συνι­διο­κτη­σία του ΠΑΟΚ και της Ξάν­θης. Μάλι­στα, πρέ­πει να επι­ση­μαν­θεί ότι για την ακρι­τι­κή ΠΑΕ ειση­γεί­ται την ίδια ποι­νή, δηλα­δή, τον υπο­βι­βα­σμό και για το θέμα της μετο­χι­κής της σύνθεσης.

Το πόρι­σμα αυτό ανα­μέ­νε­ται να συντα­χθεί από την Επι­τρο­πή Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού και να δοθεί στα Πει­θαρ­χι­κά όργα­να της SuperLeague για την εκτέ­λε­ση των ποινών.

Η εισή­γη­ση της ΕΕΑ, που τινά­ζει τον αέρα στο πρω­τά­θλη­μα, θα κρι­θεί από το πρω­το­βάθ­μιο πει­θαρ­χι­κό της Super League,που θα κλη­θεί να πάρει και την τελι­κή από­φα­ση, ενώ σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η υπό­θε­ση μπο­ρεί να κρι­θεί από το Διαι­τη­τι­κό της ΕΠΟ, ενώ υπάρ­χει σε τρί­το βαθ­μό και το CAS.

Οργή στην Τούμπα

Την οργή των οπα­δών του ΠΑΟΚ που παρα­κο­λου­θού­σαν τον αγώ­να της ομά­δας τους με το Βόλο στο γήπε­δο της Τού­μπας προ­κά­λε­σε η είδη­ση της εισή­γη­σης της ΕΕΑ. Οι οπα­δοί φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα κατά της κυβέρ­νη­σης, του υφυ­πουρ­γού αθλη­τι­σμού Λευ­τέ­ρη Αυγε­νά­κη και του Βαγ­γέ­λη Μαρινάκη.

Οι αντι­δρά­σεις τους συνε­χί­στη­καν και μέσω ενός πανό που αναρ­τή­θη­κε στις θύρες 5 και 6 και το οποίο ανέ­φε­ρε: «Η Ελλά­δα χωρί­ζε­ται στα δύο… Κυβερ­νή­σεις πέφτουν και υπουρ­γοί θα τρέ­χουν … Αυγε­νά­κη τελείωσες».

Δήλωση Αυγενάκη

Σε διφο­ρού­με­νο σχό­λιο μέσω τουί­τερ προ­χώ­ρη­σε ο υφυ­πουρ­γός αθλη­τι­σμού Λευ­τέ­ρης Αυγε­νά­κης γρά­φο­ντας: «Η κυβέρ­νη­ση σέβε­ται το αυτο­διοί­κη­το του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου και την κρί­ση της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού. Σε κάθε περί­πτω­ση πάντως δεν είναι δυνα­τόν να επι­βάλ­λε­ται η πλέ­ον επα­χθής ποι­νή του υπο­βι­βα­σμού σε ιστο­ρι­κές ομά­δες χωρίς να υπάρ­χει από­λυ­τη τεκμηρίωση”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο