Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βόμβα» Τζανερίκου: Η κυβέρνηση μου πρόσφερε ανταλλάγματα σε περίπτωση που απέκλεια το κόμμα Κασιδιάρη

Στην καταγ­γε­λία προ­σπά­θειας επη­ρε­α­σμού του από την κυβέρ­νη­ση με ανταλ­λάγ­μα­τα και συγκε­κρι­μέ­να με διο­ρι­σμό του σε ανε­ξάρ­τη­τη αρχή προ­έ­βη ο Αρε­ο­πα­γί­της Χρή­στος Τζα­νε­ρί­κος, στον από­η­χο της παραί­τη­σής του από το δικα­στι­κό σώμα τη Δευτέρα.

Σε δηλώ­σεις του στο «iEidiseis», ο Χρ. Τζα­νε­ρί­κος απο­κά­λυ­ψε πως μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον Γιώρ­γο Γερα­πε­τρί­τη, η οποία συζη­τή­θη­κε έντο­να και χθες στην Ολο­μέ­λεια, υπήρ­ξε και άλλος ανώ­τα­τος κυβερ­νη­τι­κός παρά­γο­ντας που είχε επα­φή μαζί του και, μάλι­στα, επι­χεί­ρη­σε να τον… δελε­ά­σει προ­κει­μέ­νου να τον πάρει με την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης στο θέμα της προ­βλη­μα­τι­κής τρο­πο­λο­γί­ας για το κόμ­μα Κασιδιάρη.

«Μετά τις δηλώ­σεις συνταγ­μα­το­λό­γων, που χαρα­κτή­ρι­σαν αντι­θε­σμι­κή τη δήλω­σή μου και δεν παραι­τή­θη­κα αμέ­σως, όπως είπαν, ενώ άσκη­σα κρι­τι­κή στη διά­τα­ξη του νόμου για τον Κασι­διά­ρη, να μας πού­νε οι συνταγ­μα­το­λό­γοι πόσο θεσμι­κές είναι οι παρεμ­βά­σεις κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων, που ζήτη­σαν να βοη­θή­σω, για να απο­κλει­στεί το κόμ­μα Έλλη­νες, υπο­σχό­με­νοι μετά την αφυ­πη­ρέ­τη­σή μου, να αξιο­ποι­η­θώ ενδε­χο­μέ­νως σε Αρχές!», ανέ­φε­ρε και συμπλή­ρω­σε ότι «ποτέ δεν θα απο­κα­λύ­ψει τον τρό­πο που έγι­νε. Αλλά ο ανώ­τα­τος κυβερ­νη­τι­κός παρά­γο­ντας τον γνωρίζει».

Από την πλευ­ρά του ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου υπο­στή­ρι­ξε ότι «έχει έχει υπάρ­ξει καμία τέτοιου είδους παρέμ­βα­ση από την κυβέρ­νη­ση» και ότι «δεν παζα­ρεύ­ου­με με κανέ­να την άπο­ψη ότι εγκλη­μα­τί­ες και μαχαι­ρο­βγάλ­τες να μην είναι υπο­ψή­φιοι στις εκλο­γές». Πρό­σθε­σε ότι «όλοι κρί­νο­νται από τα λόγια τους και της στά­ση τους».

Επα­νέ­λα­βε ότι υπήρ­ξε συνά­ντη­ση της κυβέρ­νη­σης με την ηγε­σία του Αρειου Πάγου πριν την κατά­θε­ση της τρο­πο­λο­γί­ας διό­τι έπρε­πε να συζη­τη­θούν δικο­νο­μι­κά ζητήματα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο