Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Κορέα: Επανεξελέγη Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Εργατών ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Με από­φα­ση του το 8ο Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τος Εργα­τών Κορέ­ας επα­νε­ξέ­λε­ξε στην θέση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέ­δω­σε το Κεντρι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (KCNA) της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κορέας.

Ο μέχρι σήμε­ρα τίτλος που έφε­ρε ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν αυτός του «Προ­έ­δρου» (Chairman) του κόμ­μα­τος, ο οποί­ος του είχε απο­δω­θεί κατά το προη­γού­με­νο συνέ­δριο το 2016. Φέτος, με από­φα­ση του συνε­δρί­ου, επα­νέρ­χε­ται η θέση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα την οποία κατεί­χαν παλαιό­τε­ρα οι Κιμ Γιονγκ Ιλ και Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο πατέ­ρας και ο παπ­πούς αντί­στοι­χα του σημε­ρι­νού ηγέ­τη της χώρας.

Κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του, στο πλαί­σιο των εργα­σιών του συνε­δρί­ου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανα­φέρ­θη­κε στα επι­τεύγ­μα­τα της ΛΔ της Βόρειας Κορέ­ας τα τελευ­ταία χρό­νια, κάνο­ντας ωστό­σο και αυτο­κρι­τι­κή για ελλεί­ψεις και καθυ­στε­ρή­σεις ανα­φο­ρι­κά με την υλο­ποί­η­ση του κυβερ­νη­τι­κού προγράμματος.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις ΗΠΑ, ο βορειο­κο­ρε­ά­της ηγέ­της τις χαρα­κτή­ρι­σε ως «τον μεγα­λύ­τε­ρο εχθρό» προ­σθέ­το­ντας πως η Ουά­σινγ­κτον θα πρέ­πει να εγκα­τα­λεί­ψει τις εχθρι­κές πολι­τι­κές της για τη βελ­τί­ω­ση των σχέ­σε­ων των δύο χωρών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο