Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Κορέα: Με πυροτεχνήματα και συναυλίες υποδέχθηκαν το 2021 στην Πιονγιάνγκ

Με ένα εντυ­πω­σια­κό σόου πυρο­τε­χνη­μά­των και καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες βορειο­κο­ρε­ά­τες υπο­δέ­χθη­καν το 2021 στην πλα­τεία Κιμ Ιλ-Σουνγκ της Πιονγιάνγκ.

Σε αντί­θε­ση με την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πλα­νή­τη, που υπο­δέ­χθη­κε «σιω­πη­λά» το νέο έτος, η πρω­τεύ­ου­σα της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κορέ­ας πλημ­μύ­ρι­σε από κόσμο προ­κα­λώ­ντας το ενδια­φέ­ρον πολ­λών δυτι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης που φιλο­ξε­νούν σήμε­ρα σχε­τι­κά άρθρα.

Στις φωτο­γρα­φί­ες ο περισ­σό­τε­ρος κόσμος φαί­νε­ται να φορά μάσκες, παρά τον προ­φα­νή συνω­νι­σμό που επικράτησε.

pyongyang 1

pyongyang 4

pyongyang 5

Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία της κυβέρ­νη­σης της ΛΔ της Βόρειας Κορέ­ας στην χώρα δεν έχουν παρου­σια­στεί κρού­σμα­τα Κορω­νοϊ­ού (ή είναι ελά­χι­στα), καθώς από το ξεκί­νη­μα της παν­δη­μί­ας τα σύνο­ρα σφρα­γί­στη­καν, απα­γο­ρεύ­τη­καν οι μετα­κι­νή­σεις από και προς το εξω­τε­ρι­κό, ενώ πάρ­θη­καν αυστη­ρά μέτρα με συνε­χή τεστ σε όλη την επικράτεια.

Με γρα­πτό μήνυ­μα του, ο ηγέ­της της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν ευχα­ρί­στη­σε το λαό της ΛΔ της Β. Κορέ­ας για την στή­ρι­ξη που παρέ­χει στην κυβέρ­νη­ση αυτές τις «δύσκο­λες επο­χές», όπως υπογράμμισε.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο