Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Διεργασίες και ενδοαστικές συγκρούσεις

Νέες “φωτιές”, στο ήδη εύθραυ­στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας ανά­βει η ανα­κοί­νω­ση των κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης ότι εξα­σφά­λι­σαν κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία και πως η κυβέρ­νη­ση του υπό παραί­τη­ση πρω­θυ­πουρ­γού, Ζόραν Ζάεφ απώ­λε­σε πλέ­ον την “δεδη­λω­μέ­νη”.

Ο αρχη­γός του δεξιού αντι­πο­λι­τευό­με­νου κόμ­μα­τος,VMRO-DPMNE, Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι, σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη Τύπου χθες το μεση­μέ­ρι, δήλω­σε ότι το κόμ­μα του, μαζί με το κόμ­μα “Levica” (Αρι­στε­ρά) και τα αλβα­νι­κά κόμ­μα­τα “Συμ­μα­χία για τους Αλβα­νούς-Εναλ­λα­κτι­κή” και “BESA” εξα­σφά­λι­σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία 61 βου­λευ­τών, η οποία, όπως είπε, «εγγυά­ται πως αυτή η κυβέρ­νη­ση, υπό το κόμ­μα του Ζάεφ ανή­κει πλέ­ον στο παρελθόν».

Ο ίδιος, στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου έδει­ξε αρκε­τές φορές τη λίστα με τις ιδιό­χει­ρες υπο­γρα­φές 61 βου­λευ­τών, εκ των 120 που αριθ­μεί το σύνο­λο της Βουλής.

Η δημιουρ­γία νέας κοι­νο­βου­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας κατέ­στη δυνα­τή με την, σύμ­φω­να με όλες τις ενδεί­ξεις, απο­χώ­ρη­ση από την κυβέρ­νη­ση του μικρού αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος “BESA”, το οποίο έχει τρεις βου­λευ­τές (μέχρι σήμε­ρα το κόμ­μα αυτό έχει τέσ­σε­ρις βου­λευ­τές, όμως η δύνα­μή του ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί κατά μία έδρα, καθώς ο αρχη­γός του κόμ­μα­τος αυτού και βου­λευ­τής, Μπι­λάλ Κασά­μι εξε­λέ­γη στις πρό­σφα­τες δημο­τι­κές εκλο­γές δήμαρ­χος του Τετό­βου και τη θέσή του στη Βου­λή θα κατα­λά­βει βου­λευ­τής από το κυβερ­νών κυβερ­νών Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα του Ζόραν Ζάεφ, ως πρώ­τος επιλαχών).

Αφορ­μή για την απο­χώ­ρη­ση του “BESA” από τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό απο­τέ­λε­σε η από­φα­ση της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας να απο­δε­χτεί ένστα­ση του συγκυ­βερ­νώ­ντος και μεγα­λύ­τε­ρου αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος στη Βόρεια Μακε­δο­νία, του DUI του Αλί Αχμέ­τι για επα­νά­λη­ψη των δημο­τι­κών εκλο­γών στον μικρό δήμο Ζέλι­νο, που στην συντρι­πτι­κή του πλειο­ψη­φία του κατοι­κεί­ται από Αλβα­νούς. Στον εν λόγω δήμο επι­κρά­τη­σε με πολύ μικρή δια­φο­ρά ο υπο­ψή­φιος του BESA ένα­ντι του υπο­ψη­φί­ου του DUI και η επα­νά­λη­ψη των εκλο­γών δύνα­ται να επι­φέ­ρει αλλα­γή του αποτελέσματος.

Το BESA θεώ­ρη­σε “πισώ­πλα­τη μαχαι­ριά” την ένστα­ση του DUI και ανα­κοί­νω­σε πως απο­χω­ρεί από τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό. Πάντως, την τελι­κή από­φα­ση για την επα­νά­λη­ψη των δημο­τι­κών εκλο­γών ή όχι στο Ζέλι­νο θα την λάβει το εκλο­γο­δι­κείο της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, στο οποίο έχει προ­σφύ­γει το BESA.

Ο Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι ανέ­φε­ρε στην χθε­σι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου ότι το προ­σε­χές διά­στη­μα θα προ­σπα­θή­σει να σχη­μα­τί­σει νέα κυβέρ­νη­ση, εφό­σον, όπως είπε δημιουρ­γη­θούν οι κατάλ­λη­λες συν­θή­κες και υπάρ­ξουν εγγυ­ή­σεις για μία στα­θε­ρή κυβέρ­νη­ση. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, όπως σημεί­ω­σε, η μόνη λύση για τη χώρα είναι η διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών το συντο­μό­τε­ρο δυνατό.

«Την προ­σε­χή περί­ο­δο θα προ­σπα­θή­σω, επα­να­λαμ­βά­νω, θα προ­σπα­θή­σω να σχη­μα­τί­σω νέα κυβέρ­νη­ση και αυτό θα συμ­βεί μόνο εάν είμαι σίγου­ρος ότι θα είναι μία κυβέρ­νη­ση με αξιο­πι­στία, μία κυβέρ­νη­ση με ισχυ­ρούς θεσμούς οι οποί­οι θα εγγυώ­νται τη στα­θε­ρό­τη­τα, την ενερ­γη­τι­κό­τη­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στις μεταρ­ρυθ­μί­σεις και στις αλλα­γές που θα ακο­λου­θή­σουν. Εάν δεν επι­τευ­χθεί αυτός ο στό­χος που θα επι­διώ­ξω και δεν δια­σφα­λί­σω τον σχη­μα­τι­σμό μίας τέτοιας κυβέρ­νη­σης, που είναι ανα­γκαία για την αντι­με­τώ­πι­ση των κρί­σε­ων και για τη μάχη κατά της δια­φθο­ράς και του εγκλή­μα­τος, που απο­τε­λούν τα καί­ρια προ­βλή­μα­τα στη χώρα μας, τότε το μόνο που μας μένει ως μονα­δι­κή επι­λο­γή είναι οι γρή­γο­ρες πρό­ω­ρες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, ώστε ο λαός της Μακε­δο­νί­ας να απο­φα­σί­σει για ένα νέο μέλ­λον» επι­σή­μα­νε ο Μίτσκοσκι.

Πάντως, οι εκτι­μή­σεις πολι­τι­κών ανα­λυ­τών στα Σκό­πια είναι ότι δύσκο­λα, στην παρού­σα φάση, ο Μίτσκο­σκι θα μπο­ρού­σε να σχη­μα­τί­σει κυβέρ­νη­ση, καθώς τα αλβα­νι­κά κόμ­μα­τα που τάχθη­καν υπέρ της πτώ­σης της κυβέρ­νη­σης Ζάεφ δεν θα δεχό­ταν να συμ­με­τά­σχουν σε μία τέτοια κυβέρ­νη­ση υπό το VMRO, στην οποία θα συμ­με­τέ­χει και το αντι­συ­στη­μι­κό, λαϊ­κι­στι­κό κόμ­μα Levica, το οποίο, εκτός των άλλων έχει και καθα­ρά αντιαλ­βα­νι­κό προ­φίλ. Το εθνι­κι­στι­κό κόμ­μα Levica αμφι­σβη­τεί την ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νί­ας της Οχρί­δας από το 2001, με την οποία δόθη­κε τέλος στις πολύ­μη­νες συγκρού­σεις που είχαν ξεσπά­σει τότε μετα­ξύ του «Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού» (UCK)- και των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων της τότε ΠΓΔΜ, με την οποία οι Αλβα­νοί, που απο­τε­λούν το 25% του πλη­θυ­σμού της χώρας, έλα­βαν τα δικαιώ­μα­τα που ζητού­σαν. Όπως ανα­φέ­ρουν πολι­τι­κοί ανα­λυ­τές στα Σκό­πια, το πιθα­νό­τε­ρο σενά­ριο, έτσι όπως εκδη­λώ­νε­ται η πολι­τι­κή κατά­στα­ση είναι η διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη χώρα.

Ο αρχη­γός του VMRO-DPMNE δήλω­σε ακό­μη ότι τη Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νει την παραί­τη­ση του Ζόραν Ζάεφ και της κυβέρ­νη­σής του και συμπλή­ρω­σε πως εάν αυτό δεν συμ­βεί, το κόμ­μα του θα κατα­θέ­σει πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρνησης.

Οι εξε­λί­ξεις αυτές συμ­βαί­νουν μετά τη βαριά ήττα του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (SDSM) στις δημο­τι­κές εκλο­γές της περα­σμέ­νης Κυρια­κής και τη δήλω­ση του Ζόραν Ζάεφ ότι θα παραι­τη­θεί από πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

Στην περί­πτω­ση εκλο­γών, σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία, 100 ημέ­ρες πριν τη διε­ξα­γω­γή τους πρέ­πει να σχη­μα­τι­στεί υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση, η οποία θα οδη­γή­σει τη χώρα μέχρι τις εκλογές.

Επι­στρο­φή του VMRO στην κυβέρ­νη­ση δεν θα είχε συνέ­πειες μόνο για το εσω­τε­ρι­κό της χώρας, αλλά και σε επί­πε­δο εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, επι­λο­γών και συμμαχιών.

Οι προη­γού­με­νες εκλο­γές έγι­ναν μόλις τον Ιού­λιο του 2020.

Το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα του Ζόραν Ζάεφ, σε ανα­κοί­νω­σή του κατη­γό­ρη­σε τον αρχη­γό του αντι­πο­λι­τευό­με­νου κόμ­μα­τος VMRO-DPMNE Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι ότι ενδια­φέ­ρε­ται μόνο για την εξου­σία και δεν δια­θέ­τει κανέ­να πολι­τι­κό πρόγραμμα.

«Θα δού­με αυτές τις μέρες αν θα εκλε­γεί μια νέα αντι­δη­μο­κρα­τι­κή, αντι-ΝΑΤΟϊ­κή και αντιευ­ρω­παϊ­κή κυβέρ­νη­ση, μία κυβέρ­νη­ση κατά των Πρε­σπών και αν ο Μίτσκο­σκι έχει ικα­νό­τη­τες και υπευ­θυ­νό­τη­τα. Το SDSM είναι στο πλευ­ρό των πολι­τών, στο πλευ­ρό του εθνι­κού συμ­φέ­ρο­ντος και της προ­ό­δου της χώρας. Καλού­με όλες τις προ­ο­δευ­τι­κές δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις και όλους τους βου­λευ­τές που είναι υπέρ του ευρω­παϊ­κού μέλ­λο­ντος της χώρας μας, της δικαιο­σύ­νης και της οικο­νο­μι­κής προ­ό­δου να συνερ­γα­στούν και να στα­θούν υπεύ­θυ­να στο πλευ­ρό της δημο­κρα­τι­κής επι­λο­γής» σημειώ­νε­ται ακό­μη στην ανα­κοί­νω­ση του SDSM.

Ο Αλί Αχμέ­τι, αρχη­γός του αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος DUI ανέ­φε­ρε, σε ανάρ­τη­σή του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ότι βρί­σκε­ται σε επα­φή με όλα τα κόμ­μα­τα στη χώρα εκτός από αυτά που αντι­τί­θε­νται στις Συμ­φω­νί­ες της Οχρί­δας, των Πρε­σπών, στη συμ­φω­νία φιλί­ας Βόρειας Μακε­δο­νί­ας-Βουλ­γα­ρί­ας, καθώς και στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μέλ­λον της χώρας, προ­κει­μέ­νου να δια­χει­ρι­στεί την κατάσταση.

Το όλο σκη­νι­κό περι­πλέ­κε­ται ακό­μη περαι­τέ­ρω από τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που δια­κι­νεί μέρος των αλβα­νι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης στη Βόρεια Μακε­δο­νία, πως ένας από τους βου­λευ­τές της αντι­πο­λι­τευό­με­νης “Συμ­μα­χί­ας για τους Αλβα­νούς-Εναλ­λα­κτι­κή” δεν συμ­φω­νεί με τον σχη­μα­τι­σμό κοι­νο­βου­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας σε συμ­μα­χία με το “αντιαλ­βα­νι­κό” κόμ­μα “Levica” και ως εκ τού­του δεν πρό­κει­ται να υπο­στη­ρί­ξει την πρό­τα­ση για πτώ­ση της κυβέρ­νη­σης του Ζόραν Ζάεφ.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο