Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Οριακή νίκη για τον Στέβο Πεντάροφσκι, εκλεκτό του Ζάεφ

Οι δύο βασι­κοί αντί­πα­λοι στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Βόρεια Μακε­δο­νία, που διε­ξή­χθη χθες Κυρια­κή, ο Στέ­βο Πεντά­ροφ­σκι και η Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα, σχε­δόν ισο­ψή­φη­σαν. Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της χώρας, με κατα­με­τρη­μέ­νο το 98% των ψήφων, ο πρώ­τος, ο υπο­ψή­φιος του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού, συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 42,72% (317.690 ψήφους), ενώ η δεύ­τε­ρη, η υπο­ψή­φια του αντι­πο­λι­τευό­με­νου κόμ­μα­τος VMRO-DPMNE, έλα­βε ποσο­στό 42,6% (316.741 ψήφους).

Ο τρί­τος υπο­ψή­φιος, ο οποί­ος στη­ρί­χθη­κε από δύο αλβα­νι­κά κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης («Συμ­μα­χία για τους Αλβα­νούς» και «BESA») συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 10,3% (76.775 ψήφους).

Ο Στέ­βο Πεντά­ροφ­σκι λίγο πριν από τα μεσά­νυ­χτα υπο­στή­ρι­ξε ότι στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών επι­κρά­τη­σε η επι­λο­γή που ορα­μα­τί­ζε­ται και επι­θυ­μεί ο ίδιος, μια κοι­νω­νία για όλους, εκφρά­ζο­ντας τη βεβαιό­τη­τα ότι η επι­λο­γή αυτή θα επι­βρα­βευ­θεί στον δεύ­τε­ρο γύρο και πως «θα είναι ο νέος Πρό­ε­δρος της δημο­κρα­τι­κής, προ­ο­δευ­τι­κής και ευρω­παϊ­κής Βόρειας Μακεδονίας».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ζόραν Ζάεφ συνε­χά­ρη τον Στέ­βο Πεντά­ροφ­σκι για την επι­κρά­τη­σή του, έστω με μικρή δια­φο­ρά, στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών και εξέ­φρα­σε τη βεβαιό­τη­τα ότι η δια­φο­ρά θα αυξη­θεί στον δεύ­τε­ρο γύρο, καθώς — όπως υπο­στή­ρι­ξε — ο Πεντά­ροφ­σκι και οι θέσεις και οι από­ψεις του είναι προ­ο­δευ­τι­κές και ενώ­νουν τον λαό, ενώ η Σιλιά­νοφ­σκα και το VMRO-DPMNE εκφρά­ζουν τη συντή­ρη­ση και διχά­ζουν τους πολίτες.

Η Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή της για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, ενώ υπο­στή­ρι­ξε ότι η κυβέρ­νη­ση του Ζόραν Ζάεφ έχει απο­λέ­σει τη νομι­μο­ποί­η­σή της και πρέ­πει να σκε­φθεί σοβα­ρά το ενδε­χό­με­νο προ­κή­ρυ­ξης πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλογών.

Ο αρχη­γός του VMRO-DPMNE, Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι ισχυ­ρί­στη­κε ότι ο πραγ­μα­τι­κός νικη­τής στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών είναι η Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα και το κόμ­μα του οποί­ου ηγεί­ται ο ίδιος, ενώ πρό­σθε­σε ότι ο λαός τιμώ­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση του Ζόραν Ζάεφ για την άσχη­μη και απο­καρ­διω­τι­κή, όπως την χαρα­κτή­ρι­σε, κατά­στα­ση στη χώρα. Ο Μίτσκο­σκι εξέ­φρα­σε τη βεβαιό­τη­τα ότι η Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα θα επι­κρα­τή­σει στον δεύ­τε­ρο γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλογών.

Ο νέος (ή η νέα) πρό­ε­δρος της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας θα εκλε­γεί στον δεύ­τε­ρο γύρο, την 5η Μαΐ­ου, εφό­σον το ποσο­στό της συμ­με­το­χής στη δια­δι­κα­σία ξεπε­ρά­σει το 40%. Όλα τα ενδε­χό­με­να φαντά­ζουν πιθανά.

Στον δεύ­τε­ρο γύρο θα ανα­με­τρη­θούν ο 56χρονος Πεντά­ροφ­σκι, ο εθνι­κός συντο­νι­στής της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας για την έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, και η 65χρονη Σιλιά­νοφ­σκα, καθη­γή­τρια Συνταγ­μα­τι­κού Δικαί­ου στο Πανε­πι­στή­μιο των Σκοπίων.

Ο Στέ­βο Πεντά­ροφ­σκι  δηλώ­νει θερ­μός υπο­στη­ρι­κτής της έντα­ξης της χώρας του στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς θεσμούς και της ΝΑΤΟι­κής κοπής συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών. Ηταν υπο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος και στις εκλο­γές του 2014 αλλά έχα­σε από τον απερ­χό­με­νο Γκιόρ­γκι Ιβά­νοφ. Θεω­ρεί ότι εάν εκλε­γεί θα επι­τα­χύ­νει την έντα­ξη της χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Η Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα είναι πολέ­μια της συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, της αλλα­γής ονο­μα­σί­ας της χώρας και του νόμου που διευ­ρύ­νει τη χρή­ση της αλβα­νι­κής γλώσ­σας. Εντού­τοις, υπο­στη­ρί­ζει με θέρ­μη την έντα­ξη της χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Κατά τ’ άλλα, δηλώ­νει «ανε­ξάρ­τη­τη» υπο­ψή­φια θεω­ρώ­ντας «συμ­πτω­μα­τι­κή» τη σύγκλι­ση δικών της πολι­τι­κών θέσε­ων με αυτές του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Υπό­σχε­ται να συγκρο­τή­σει ομά­δα ντό­πιων και ξένων ειδι­κών για να επα­νε­ξε­τά­σει τη συμ­φω­νία των Πρεσπών.

Για να θεω­ρη­θούν έγκυ­ρες οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, πρέ­πει το ποσο­στό συμ­με­το­χής στον δεύ­τε­ρο γύρο να ξεπε­ρά­σει το 40%. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, οι εκλο­γές θα ακυ­ρω­θούν και θα προ­κη­ρυ­χθούν νέες.

Στον χθε­σι­νό πρώ­το γύρο, το ποσο­στό συμ­με­το­χής ανήλ­θε περί­που στο 42%, ήταν δηλα­δή το χαμη­λό­τε­ρο όλων των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών που έχουν διε­ξα­χθεί στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο