Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ αναβάλλει επ΄ αόριστον την παραίτησή του

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας και αρχη­γός του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Ζόραν Ζάεφ ανα­βάλ­λει επ΄ αόρι­στον τις παραι­τή­σεις του από την πρω­θυ­πουρ­γία της χώρας και της ηγε­σί­ας του κόμ­μα­τός του.

Η από­φα­ση αυτή ελή­φθη κατά την χτε­σι­νο­βρα­δι­νή συνε­δρί­α­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, στην οποία συμ­με­τεί­χε ο Ζάεφ, λόγω της δύσκο­λης και περί­πλο­κης πολι­τι­κής κατά­στα­σης στη χώρα, όπως ανα­κοί­νω­σε εκπρό­σω­πος του κόμ­μα­τος του Ζάεφ.

Ο Ζόραν Ζάεφ, μετά τη βαριά ήττα του κόμ­μα­τός του στις δημο­τι­κές εκλο­γές στις 31 Οκτω­βρί­ου είχε γνω­στο­ποι­ή­σει ότι ανα­λαμ­βά­νει πλή­ρως την ευθύ­νη και παραι­τεί­ται από πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας και αρχη­γός του κόμ­μα­τός του.

Τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης κατέ­θε­σαν χθες πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρ­νη­σης του Ζόραν Ζάεφ, η οποία θα εξε­τα­στεί από τη Βου­λή, σε συνε­δρί­α­ση του Σώμα­τος την Πέμ­πτη 11 Νοεμβρίου.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο