Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Ο Κοβάτσεφσκι διαδέχεται τον Ζάεφ

Ο νυν υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Ντι­μί­ταρ Κοβά­τσεφ­σκι είναι ο νέος αρχη­γός του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (SDSM), καθώς στις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν χτες επι­κρά­τη­σε με μεγά­λη δια­φο­ρά των άλλων δύο διεκ­δι­κη­τών της ηγε­σί­ας του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Κοβά­τσεφ­σκι δια­δέ­χε­ται στην ηγε­σία του SDSM τον Ζόραν Ζάεφ, ο οποί­ος παραι­τή­θη­κε από αρχη­γός του κόμ­μα­τος μετά τη βαριά του ήττα στις πρό­σφα­τες δημο­τι­κές εκλο­γές στη Βόρεια Μακε­δο­νία από το δεξιό αντι­πο­λι­τευό­με­νο VMRO-DPMNE. Ο Ζόραν Ζάεφ ηγεί­ται του SDSM από το 2013.

O Ντι­μί­ταρ Κοβά­τσεφ­σκι έλα­βε ποσο­στό περί­που 85% στις σημε­ρι­νές εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές, στις οποί­ες ψήφι­σαν τα μέλη του SDSM, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε αργά το βρά­δυ από την εκλο­γι­κή επι­τρο­πή του κόμματος.

Ο 47χρονος Κοβά­τσεφ­σκι, ο οποί­ος ήταν ο “εκλε­κτός” του Zόραν Ζάεφ να τον δια­δε­χθεί στην ηγε­σία του κόμ­μα­τος είναι σχε­τι­κά άγνω­στος στην κοι­νή γνώ­μη της χώρας. Ανα­λαμ­βά­νει τα “ηνία” των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών σε μία δύσκο­λη γι΄ αυτούς στιγ­μή, καθώς το κόμ­μα υπέ­στη μία συντρι­πτι­κή ήττα στις δημο­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στις 31 Οκτω­βρί­ου, χάνο­ντας τόσο στην πρω­τεύ­ου­σα Σκό­πια όσο και σε όλους τους άλλους μεγά­λους δήμους της χώρας.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες ή εβδο­μά­δες, ο Ζόραν Ζάεφ θα παραι­τη­θεί, όπως έχει γνω­στο­ποι­ή­σει ο ίδιος, και από πρω­θυ­πουρ­γός της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, ανοί­γο­ντας τον δρό­μο στο νέο αρχη­γό του SDSM να ηγη­θεί του νέου κυβερ­νη­τι­κού σχή­μα­τος στη χώρα.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, το μικρό αλβα­νι­κό κόμ­μα «Εναλ­λα­κτι­κή» (Alternativa) κατέ­λη­ξε σε συμ­φω­νία με τον Ζόραν Ζάεφ για τη συμ­με­το­χή του στον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό της Βόρειας Μακεδονίας.

Βάσει της συμ­φω­νί­ας, η «Εναλ­λα­κτι­κή» θα ανα­λά­βει τρία υπουρ­γεία στην κυβέρ­νη­ση (Υγεί­ας, Δημό­σιας Διοί­κη­σης και Δια­σπο­ράς) στη νέα κυβέρ­νη­ση της χώρας.

Η συμ­με­το­χή στην κυβέρ­νη­ση του μικρού αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος «Εναλ­λα­κτι­κή» κρι­νό­ταν πιθα­νό­τα­τα απα­ραί­τη­τη, προ­κει­μέ­νου η παρού­σα κυβέρ­νη­ση, με κάπως δια­φο­ρε­τι­κό σχή­μα, να ανα­κτή­σει την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία και να ολο­κλη­ρώ­σει τη θητεία της, που τυπι­κά διαρ­κεί ακό­μη δυό­μι­σι χρόνια.

Η κυβέρ­νη­ση του Ζόραν Ζάεφ μετά τις δημο­τι­κές εκλο­γές απώ­λε­σε προ­σω­ρι­νά την πλειο­ψη­φία στη Βου­λή, καθώς το μικρό αλβα­νι­κό κόμ­μα “BESA” εγκα­τέ­λει­ψε τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό και πέρα­σε στην αντιπολίτευση.

Ωστό­σο, με τη συμ­με­το­χή της «Εναλ­λα­κτι­κής» και με τη στή­ρι­ξη ενός ακό­μη Αλβα­νού βου­λευ­τή από τις τάξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης, η κυβέρ­νη­ση ανέ­κτη­σε την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία και σήμε­ρα στη­ρί­ζε­ται από 64 βου­λευ­τές, εκ των 120 που αριθ­μεί το σύνο­λο της Βουλής.

Στο σημε­ρι­νό κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα, πέρα από το SDSM και ορι­σμέ­να μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα με τα οποία αυτό συνερ­γά­ζε­ται, συμ­με­τέ­χει και το μεγα­λύ­τε­ρο αλβα­νι­κό κόμ­μα στη Βόρεια Μακε­δο­νία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Χτες εξάλ­λου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα Σκό­πια και το τακτι­κό συνέ­δριο του μεγα­λύ­τε­ρου κόμ­μα­τος της αντι­πο­λί­τευ­σης, του VMRO-DPMNE, στο οποίο αρχη­γός επα­νε­ξε­λέ­γη ο Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι, ο οποί­ος ήταν και μονα­δι­κός υποψήφιος.

Ο Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι είχε εκλε­γεί πρώ­τη φορά στην ηγε­σία του VMRO-DPMNE τον Δεκέμ­βριο του 2017, με τις “ευλο­γί­ες” του τότε ισχυ­ρού άνδρα του κόμ­μα­τος, Νίκο­λα Γκρού­εφ­σκι, ο οποί­ος στο ενδιά­με­σο διέ­φυ­γε στην Ουγ­γα­ρία όπου έλα­βε πολι­τι­κό άσυ­λο, προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει την έκτι­ση ποι­νής δύο ετών για υπό­θε­ση δια­φθο­ράς, το διά­στη­μα που ήταν πρω­θυ­πουρ­γός στα Σκόπια.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο