Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: «Πέφτει» η κυβέρνηση Ζάεφ — Αντιδράσεις για τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Έντο­νες ήταν οι αντι­δρά­σεις των κομ­μά­των του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση νωρί­τε­ρα σήμε­ρα από την μεριά της αντι­πο­λί­τευ­σης, για τον σχη­μα­τι­σμό νέας κοι­νο­βου­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, που σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς της αντι­πο­λί­τευ­σης, οδη­γεί στην πτώ­ση της κυβέρνησης.

Το κυβερ­νών Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (SDSM) του υπό παραί­τη­ση πρω­θυ­πουρ­γού Ζόραν Ζάεφ, σε ανα­κοί­νω­σή του κατη­γό­ρη­σε τον αρχη­γό του αντι­πο­λι­τευό­με­νου κόμ­μα­τος VMRO-DPMNE Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι ότι ενδια­φέ­ρε­ται μόνο για την εξου­σία και δεν δια­θέ­τει κανέ­να πολι­τι­κό πρόγραμμα.

Εξέ­φρα­σε μάλι­στα «ανη­συ­χί­ες» για τον «στρα­τη­γι­κό στό­χο» της έντα­ξης στην ΕΕ:

«Θα δού­με αυτές τις μέρες αν θα εκλε­γεί μια νέα αντι­δη­μο­κρα­τι­κή, αντι-ΝΑΤΟϊ­κή και αντιευ­ρω­παϊ­κή κυβέρ­νη­ση, μία κυβέρ­νη­ση κατά των Πρε­σπών και αν ο Μίτσκο­σκι έχει ικα­νό­τη­τες και υπευ­θυ­νό­τη­τα. Το SDSM είναι στο πλευ­ρό των πολι­τών, στο πλευ­ρό του εθνι­κού συμ­φέ­ρο­ντος και της προ­ό­δου της χώρας. Καλού­με όλες τις προ­ο­δευ­τι­κές δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις και όλους τους βου­λευ­τές που είναι υπέρ του ευρω­παϊ­κού μέλ­λο­ντος της χώρας μας, της δικαιο­σύ­νης και της οικο­νο­μι­κής προ­ό­δου να συνερ­γα­στούν και να στα­θούν υπεύ­θυ­να στο πλευ­ρό της δημο­κρα­τι­κής επι­λο­γής» σημειώ­νε­ται ακό­μη στην ανα­κοί­νω­ση του SDSM.

Ο Αλί Αχμέ­τι, αρχη­γός του DUI, του μεγα­λύ­τε­ρου αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος στη Βόρεια Μακε­δο­νία, που συμ­με­τέ­χει στον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό ανέ­φε­ρε, σε ανάρ­τη­σή του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ότι βρί­σκε­ται σε επα­φή με όλα τα κόμ­μα­τα στη χώρα εκτός από αυτά που αντι­τί­θε­νται στις Συμ­φω­νί­ες της Οχρί­δας, των Πρε­σπών, στη συμ­φω­νία φιλί­ας Βόρειας Μακε­δο­νί­ας-Βουλ­γα­ρί­ας, καθώς και στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μέλ­λον της χώρας, προ­κει­μέ­νου να δια­χει­ρι­στεί την κατάσταση.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, ο αρχη­γός του VMRO-DPMNE Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι δήλω­σε ότι το κόμ­μα του, μαζί με το κόμ­μα «Levica» (Αρι­στε­ρά) και τα αλβα­νι­κά κόμ­μα­τα «Συμ­μα­χία για τους Αλβα­νούς» και «BESA» εξα­σφά­λι­σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία 61 βου­λευ­τών (από τους 120 που αριθ­μεί το σύνο­λο της Βου­λής) η οποία, όπως είπε, «εγγυά­ται πως αυτή η κυβέρ­νη­ση υπό το SDSM ανή­κει στο παρελθόν».

Η Βου­λή της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας αριθ­μεί στο σύνο­λό της 120 έδρες.

Η δημιουρ­γία νέας κοι­νο­βο­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας κατέ­στη δυνα­τή με την, σύμ­φω­να με όλες τις ενδεί­ξεις, απο­χώ­ρη­ση από την κυβέρ­νη­ση του μικρού αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος “BESA” που έχει τέσ­σε­ρις βουλευτές.

Ο ηγέ­της του αλβα­νι­κού κόμ­μα­τος BESA Μπ. Κασά­μι, μέχρι χτες δήλω­νε ότι «η παρού­σα κυβέρ­νη­ση και το παρόν Κοι­νο­βού­λιο πρέ­πει να εξα­ντλή­σουν την 4ετή θητεία τους για­τί έχου­με στρα­τη­γι­κούς στό­χους για την πλή­ρη έντα­ξη της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας στην ΕΕ, όπως θέλα­με την έντα­ξη και στο ΝΑΤΟ». Η μετα­στρο­φή του είναι απο­τέ­λε­σμα των έντο­ω­ων διερ­γα­σιών και σφο­δρών ενδο­α­στι­κών αντιθέσεων.

Ο Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι είπε ακό­μη ότι το προ­σε­χές διά­στη­μα θα προ­σπα­θή­σει να σχη­μα­τί­σει νέα κυβέρ­νη­ση, εφό­σον, όπως είπε «δημιουρ­γη­θούν οι συν­θή­κες και υπάρ­ξουν εγγυ­ή­σεις για μία στα­θε­ρή και μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή κυβέρ­νη­ση». Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, όπως είπε, η μόνη λύση για τη χώρα είναι η διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών το συντο­μό­τε­ρο δυνατό.

Ο αρχη­γός του VMRO-DPMNE δήλω­σε ακό­μη ότι τη Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νε­ται η παραί­τη­ση του Ζόραν Ζάεφ και της κυβέρ­νη­σής του.

Οι εξε­λί­ξεις αυτές συμ­βαί­νουν μετά τη βαριά ήττα του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος στις δημο­τι­κές εκλο­γές της περα­σμέ­νης Κυρια­κής και τη δήλω­ση του Ζόραν Ζάεφ ότι θα παραι­τη­θεί από πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

Επι­στρο­φή του VMRO στην κυβέρ­νη­ση δεν θα είχε συνέ­πειες μόνο για το εσω­τε­ρι­κό της χώρας, αλλά και σε επί­πε­δο εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, επι­λο­γών και συμμαχιών.

Οι προη­γού­με­νες εκλο­γές έγι­ναν μόλις τον Ιού­λιο του 2020.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο