Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Πορεία διαμαρτυρίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στα Σκόπια

Μερι­κές χιλιά­δες κάτοι­κοι των Σκο­πί­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο κέντρο της πόλης για την ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση, η οποία κατα­τάσ­σει την πρω­τεύ­ου­σα της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας σε μία από τις μολυ­σμέ­νες πόλεις του κόσμου, από την άπο­ψη αυτή.

Φορώ­ντας μάσκες στα πρό­σω­πά τους οι δια­δη­λω­τές ζήτη­σαν από τις Αρχές τη λήψη άμε­σων μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης, σημειώ­νο­ντας ότι 3.500 άτο­μα χάνουν κάθε χρό­νο τη ζωή τους από τις επι­πτώ­σεις της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης στην υγεία τους.

Ιδιαί­τε­ρη ήταν η παρου­σία νέων και μαθη­τών των Σκο­πί­ων στη δια­δή­λω­ση, αρκε­τοί από τους οποί­ους απεί­χαν από τα μαθή­μα­τά τους σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την ανη­συ­χη­τι­κή μόλυν­ση στην πόλη. Η απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα στα Σκό­πια το τελευ­ταίο διά­στη­μα οφεί­λε­ται στην υψη­λή συγκέ­ντρω­ση των αιω­ρου­μέ­νων σωμα­τι­δί­ων, η οποία τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες ξεπέ­ρα­σε κατά πολύ τα επι­τρε­πό­με­να όρια.

Ο μέσος όρος της συγκέ­ντρω­σης των αιω­ρου­μέ­νων σωμα­τι­δί­ων P10 σε αρκε­τές περιο­χές των Σκο­πί­ων, ξεπέ­ρα­σε τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες τα 500 μικρο­γραμ­μά­ρια ανά κυβι­κό μέτρο (με επι­τρε­πό­με­νο όριο τα 50 μικρο­γραμ­μά­ρια) και σε συν­δυα­σμό με την ομί­χλη που επι­κρά­τη­σε, η μόλυν­ση του αέρα στην πόλη είναι ιδιαί­τε­ρα αισθητή.

Οι αυξη­μέ­νες τιμές ρύπαν­σης στα Σκό­πια απο­δί­δο­νται σε έναν συν­δυα­σμό παρα­γό­ντων, χαρα­κτη­ρι­στι­κών για τη χει­με­ρι­νή περί­ο­δο: από τη χρή­ση καυ­σό­ξυ­λων για θέρ­μαν­ση στα σπί­τια μέχρι και την ομί­χλη που επι­κρα­τεί στα Σκό­πια, η οποία δεν βοη­θά στο να δια­φύ­γουν οι ρύποι από την ατμό­σφαι­ρα της πόλης, καθώς και στη γεω­γρα­φι­κή θέση των Σκο­πί­ων, τα οποία βρί­σκο­νται σε ορο­πέ­διο, γεγο­νός που εμπο­δί­ζει την ανα­κύ­κλω­ση του αέρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο