Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Ζάεφ

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, Ζόραν Ζάεφ, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα τη διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων εκλο­γών μετά την άρνη­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης να ξεκι­νή­σει εντα­ξια­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τη βαλ­κα­νι­κή χώρα, ένα σχέ­διο που βρι­σκό­ταν στο επί­κε­ντρο της πολι­τι­κής του.

«Προ­τεί­νω την ταχεία διε­ξα­γω­γή εκλο­γών με τις οποί­ες, εσείς, οι πολί­τες, θα απο­φα­σί­σε­τε τον δρό­μο που θα ακο­λου­θή­σου­με», δήλω­σε σε τηλε­ο­πτι­κό διάγγελμα.

Η από­φα­ση για την έναρ­ξη των εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων παρε­μπο­δί­στη­κε κυρί­ως από τη Γαλ­λία, τις θέσεις της οποί­ας υπο­στή­ρι­ξαν η Δανία και η Ολλανδία.

Ο πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ζαν-Κλοντ Γιούν­κερ δήλω­σε χθες πως η έλλει­ψη συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ των ηγε­τών της ΕΕ για την έναρ­ξη εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τη Βόρεια Μακε­δο­νία και την Αλβα­νία είναι «ιστο­ρι­κό λάθος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο