Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Συντριπτική νίκη του VMRO-DPMNE

Συντρι­πτι­κή νίκη κατή­γα­γε το δεξιό αντι­πο­λι­τευό­με­νο κόμ­μα VMRO-DPMNE στις βου­λευ­τι­κές και στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν χθες Τετάρ­τη στη Βόρεια Μακεδονία.

Σε ό,τι αφο­ρά τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, με κατα­με­τρη­μέ­νο το 95% των ψήφων, το VMRO-DPMNE συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 43% και κατα­λαμ­βά­νει 59 έδρες στη Βου­λή των 120 εδρών.

Το απερ­χό­με­νο κυβερ­νών Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (SDSM) κατα­πο­ντί­στη­κε, λαμ­βά­νο­ντας ποσο­στό μόλις 15% και εξα­σφα­λί­ζο­ντας 19 έδρες.

Την τρί­τη θέση με ποσο­στό 14% και 18 έδρες κατα­λαμ­βά­νει το μεγα­λύ­τε­ρο αλβα­νι­κό κόμ­μα στη Βόρεια Μακε­δο­νία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Στην τέταρ­τη θέση με ποσο­στό 11% και 13 έδρες έρχε­ται ο συνα­σπι­σμός τεσ­σά­ρων αντι­πο­λι­τευό­με­νων αλβα­νι­κών κομ­μά­των με την επω­νυ­μία «Αξί­ζει».

Πέμ­πτο, με ποσο­στό 6,8% και έξι έδρες, είναι το εθνι­κι­στι­κό, φιλο­ρω­σι­κό κόμ­μα «Αρι­στε­ρά». Έκτο, με ποσο­στό 5,3% και πέντε έδρες το νεο­σύ­στα­το κόμ­μα «Ξέρω» του δημάρ­χου του Κου­μά­νο­βο, Μάξιμ Ντι­μι­τρί­εφ­σκι, ο οποί­ος απο­χώ­ρη­σε πριν από δύο χρό­νια από το SDSM.

Στις προη­γού­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Βόρεια Μακε­δο­νία τον Ιού­λιο του 2020, πρώ­το είχε έρθει το SDSM (με επι­κε­φα­λής τότε τον Ζόραν Ζάεφ) κατα­λαμ­βά­νο­ντας 46 έδρες, ενώ το δεύ­τε­ρο VMRO-DPMNE είχε εξα­σφα­λί­σει 44 έδρες.

Ο αρχη­γός του VMRO-DPMNE Χρί­στιαν Μίτσκο­σκι λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα δήλω­σε πως στις εκλο­γές αυτές «νίκη­σε ο περή­φα­νος λαός της “Μακε­δο­νί­ας” και ηττή­θη­κε η δια­φθο­ρά, ο νεπο­τι­σμός και η ανα­ξιο­κρα­τία που εξέ­θρε­ψε η συγκυ­βέρ­νη­ση SDSM-DUI».

Ο Μίτσκο­σκι ανήγ­γει­λε ότι τις επό­με­νες ημέ­ρες θα ξεκι­νή­σει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τον αντι­πο­λι­τευό­με­νο αλβα­νι­κό συνα­σπι­σμό «Αξί­ζει» για τον σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης στη χώρα, απο­κλεί­ο­ντας παράλ­λη­λα το ενδε­χό­με­νο μετε­κλο­γι­κής συνερ­γα­σί­ας με το DUI, το οποίο τα τελευ­ταία 20 χρό­νια συμ­με­τέ­χει σε όλες τις κυβερ­νή­σεις συνα­σπι­σμού της χώρας.

Ταυ­τό­χρο­να, στον δεύ­τε­ρο γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών που διε­ξή­χθη χθες παράλ­λη­λα με τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, η υπο­ψή­φια του VMRO-DPMNE Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 65%, ένα­ντι ποσο­στού μόλις 29% που απέ­σπα­σε ο υπο­ψή­φιος του SDSM και απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας Στέ­βο Πεντάροφσκι.

Με το απο­τέ­λε­σμα αυτό, η 70χρονη Σιλιά­νοφ­σκα εκλέ­γε­ται στο ανώ­τα­το πολι­τεια­κό αξί­ω­μα. Είναι η πρώ­τη γυναί­κα που θα ανα­λά­βει πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας στην ιστο­ρία της χώρας.

Ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας Πεντά­ροφ­σκι δήλω­σε ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών είναι ξεκά­θα­ρα και πως η ιδέα του για πολυ­ε­θνι­κή χώρα, πλή­ρως ενσω­μα­τω­μέ­νη στις ευρω­α­τλα­ντι­κές δομές, δυστυ­χώς δεν έτυ­χε υπο­στή­ρι­ξης από το εκλο­γι­κό σώμα αυτή τη φορά.

Μετά τα μεσά­νυ­χτα, μερι­κές χιλιά­δες υπο­στη­ρι­κτές του VMRO-DPMNE συγκε­ντρώ­θη­καν στην κεντρι­κή πλα­τεία των Σκο­πί­ων, όπου πανη­γύ­ρι­σαν την επι­κρά­τη­ση του κόμ­μα­τος στις χθε­σι­νές διπλές εκλο­γές στη χώρα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το VMRO είχε κατα­ψη­φί­σει τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών και την αλλα­γή του ονό­μα­τος της χώρας, ενώ έντο­νες δια­φω­νί­ες προ­βάλ­λει και στον συμ­βι­βα­σμό που επι­τεύ­χθη­κε με τη Σόφια, ώστε να αρθεί το βουλ­γά­ρι­κο βέτο στην έναρ­ξη εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων των Σκο­πί­ων με την ΕΕ.

Πάντως, την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, η Σιλιά­νοφ­σκα είχε δηλώ­σει: «Οταν λέω πως δεν πρό­κει­ται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω τον όρο “Βόρεια”, δεν εννοώ ότι θα τον αφαι­ρέ­σω από τις πινα­κί­δες μπρο­στά από τα κτί­ρια στα οποία στε­γά­ζο­νται θεσμι­κά όργα­να ή από πινα­κί­δες σε διε­θνή συνέ­δρια ή σε διμε­ρείς συνα­ντή­σεις κ.λπ. Μακριά από τέτοια πράγ­μα­τα (…) Εγώ θα τον σεβα­στώ, αλλά δεν θα χρη­σι­μο­ποιώ τον όρο “Βόρεια”».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο