Β. Δάγκα: Εμπορευματοποιούνται η γονική σχέση και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Το νομο­σχέ­διο δεν έρχε­ται να λύσει τη ρύθ­μι­ση των προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων στη συμ­βί­ω­ση ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών, ούτε απα­ντά στην ανά­γκη να κατα­πο­λε­μη­θούν οι απα­ρά­δε­κτες δια­κρί­σεις με κρι­τή­ριο τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, θέμα­τα για τα οποία το ΚΚΕ δεν θα είχε αντίρ­ρη­ση. Αυτό επι­σή­μα­νε, ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία της, η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, μιλώ­ντας στην αρμό­δια Επι­τρο­πή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Β. Δάγκα: Εμπο­ρευ­μα­το­ποιού­νται η γονι­κή σχέ­ση και η υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή.