Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Β. Τομπουλίδης: Μπαίνουμε μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους για τις διεκδικήσεις τους, για τις σύγχρονες ανάγκες μας (SPOT)

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων στη­ρί­ζο­ντας τις διεκ­δι­κή­σεις τους.

Οι αγώ­νες και οι διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων για σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς συν­θή­κες δου­λειάς, αυξή­σεις στους μισθούς είναι στην πρώ­τη γραμ­μή των προ­τε­ραιο­τή­των της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», σημειώ­νει ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσσαλονίκης.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο