Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Αποτροπιασμός και παγκόσμια κατακραυγή για το νέο μακελειό άμαχων πεινασμένων από το Ισραήλ

Παγκό­σμιο απο­τρο­πια­σμό και κατα­κραυ­γή έχει προ­κα­λέ­σει η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ σε βάρος συγκε­ντρω­μέ­νων για δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας Παλαι­στι­νί­ων, με απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό θάνα­το πάνω από 100 άμα­χων και τον τραυ­μα­τι­σμό εκα­το­ντά­δων, σε μια ακό­μα απο­κρου­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια στη συντε­λού­με­νη γενο­κτο­νία του λαού της Παλαιστίνης.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Γάζας ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη ότι του­λά­χι­στον 112 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περισ­σό­τε­ροι από 750 τραυ­μα­τί­στη­καν, με το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών να κατα­δι­κά­ζει την εν ψυχρώ σφαγή.

Το Ισρα­ήλ από την πλευ­ρά του προ­σπά­θη­σε για άλλη μια φορά να κάνει το μαύ­ρο άσπρο, επι­χει­ρώ­ντας να συγκα­λύ­ψει το έγκλημα.

Ο κατο­χι­κός ισραη­λι­νός στρα­τός ισχυ­ρί­στη­κε μετα­ξύ άλλων ότι τα θύμα­τα ποδο­πα­τή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια «βίαιου συνω­στι­σμού» γύρω από τα φορ­τη­γά που μετέ­φε­ραν ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια. Ο δε Ισραη­λι­νός κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Avi Hyman ισχυ­ρί­στη­κε ότι Παλαι­στί­νιοι οδη­γοί των φορ­τη­γών με ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια έπε­σαν πάνω στους συμπα­τριώ­τες τους, στην προ­σπά­θειά τους να ξεφύγουν…

Καθώς βέβαια τα βίντεο που επι­βε­βαιώ­νουν τον καται­γι­σμό πυρών που δέχθη­καν οι Παλαι­στί­νιοι άμα­χοι έκα­ναν ήδη τον γύρο του κόσμου, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ομο­λό­γη­σε ταυ­τό­χρο­να ότι ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα άνοι­ξαν πυρ κατά των Παλαι­στι­νί­ων αμά­χων, με το πρό­σχη­μα ότι αυτοί κινή­θη­καν προς το μέρος τους και… ένιω­σαν ότι απειλούνταν…

Αργό­τε­ρα χτες βρά­δυ, ο εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού, Ντ. Χαγκα­ρι, «διευ­κρί­νι­σε» ότι οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις δεν άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον Παλαι­στι­νί­ων που πήγαν να πάρουν ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια…

Η δικαιο­λο­γία αυτή δεν φαί­νε­ται να έπει­σε ορι­σμέ­νους Ισραη­λι­νούς που συγκε­ντρώ­θη­καν στο Τελ Αβίβ, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη νέα σφα­γή αμά­χων και απαι­τώ­ντας εκε­χει­ρία και απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομήρων.

Το νέο μακε­λειό στη Γάζα κατα­δί­κα­σε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντ. Γκου­τέ­ρες, με τον εκπρό­σω­πό του πάντως να αφή­νει χώρο και στην «ερμη­νεία» του Ισρα­ήλ για τη σφα­γή. Ο εκπρό­σω­πος του Γκου­τέ­ρες, Στ. Ντου­ζα­ρίκ, δήλω­σε πως «δεν γνω­ρί­ζου­με τι ακρι­βώς συνέ­βη», ενώ πρό­σθε­σε πως «είτε σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νά πυρά, είτε ποδο­πα­τή­θη­καν από πλή­θος, είτε παρα­σύρ­θη­καν από φορ­τη­γά», πρό­κει­ται για επει­σό­δια που συν­δέ­ο­νται κατά κάποιον τρό­πο με αυτήν τη σύγκρουση.

Η Κίνα «είναι συγκλο­νι­σμέ­νη από αυτό το περι­στα­τι­κό και το κατα­δι­κά­ζει έντο­να», δήλω­σε την Παρα­σκευή η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μάο Νινγκ, εκφρά­ζο­ντας «θλί­ψη» για τα θύμα­τα και «συμπα­ρά­στα­ση» στους τραυματίες.

Η απρο­κά­λυ­πτη βαρ­βα­ρό­τη­τα του κρά­τους-δολο­φό­νου ανα­γκά­ζει ακό­μη και τους θερ­μό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές του να εκφρά­ζουν την κατα­δί­κη τους, έστω και αν αυτή η κατα­δί­κη βρί­θει υποκρισίας.

Ο Λευ­κός Οίκος δήλω­σε ότι τα γεγο­νό­τα στη βόρεια Γάζα είναι «εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κά» και ότι το περι­στα­τι­κό «πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί διε­ξο­δι­κά», ενώ το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ζήτη­σε από το Ισρα­ήλ να δώσει «απα­ντή­σεις». Στην πρά­ξη, βέβαια, οι ΗΠΑ στή­ρι­ξαν για μία ακό­μη φορά την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του Ισρα­ήλ, μπλο­κά­ρο­ντας μια δήλω­ση που υπέ­βα­λε η Αλγε­ρία στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, που κατα­δί­κα­ζε την ισραη­λι­νή θηριω­δία, με το πρό­σχη­μα πως το περι­στα­τι­κό «πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί διεξοδικά».

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν εξέ­φρα­σε σήμε­ρα την «πιο σθε­να­ρή κατα­δί­κη» του και απαί­τη­σε «αλή­θεια, δικαιο­σύ­νη και τήρη­ση του Διε­θνούς Δικαί­ου», ενώ ο επι­κε­φα­λής της Διπλω­μα­τί­ας της ΕΕ Ζοζέπ Μπο­ρέλ κατα­δί­κα­σε το «νέο μακε­λειό» και μίλη­σε για «εντε­λώς απα­ρά­δε­κτους» θανάτους.

Ο επι­κε­φα­λής της Ισπα­νι­κής Διπλω­μα­τί­ας Χοσέ Μανου­έλ Άλβα­ρες είπε ότι «είναι απα­ρά­δε­κτο αυτό που γίνε­ται στη Γάζα, με δεκά­δες Παλαι­στί­νιους άμα­χους νεκρούς καθώς περί­με­ναν τρό­φι­μα, υπο­γραμ­μί­ζει την επεί­γου­σα ανά­γκη να υπάρ­ξει κατά­παυ­ση του πυρός», τόνι­σε ο ΥΠΕΞ της Ισπα­νί­ας μέσω X (του πρώ­ην Twitter).

Η Τουρ­κία κατη­γό­ρη­σε το Ισρα­ήλ ότι διέ­πρα­ξε «άλλο ένα έγκλη­μα κατά της ανθρω­πό­τη­τας» και ότι κατα­δί­κα­σε τους Παλαι­στί­νιους στη Γάζα σε «πεί­να», ενώ Κατάρ, Σαου­δι­κή Αρα­βία, Ιορ­δα­νία και Αίγυ­πτος είναι μετα­ξύ των χωρών που κατα­δί­κα­σαν το Ισρα­ήλ για την επίθεση.
Ισραη­λι­νοί βομ­βαρ­δι­σμοί σε ένα σχο­λείο που στε­γά­ζει εκτοπισμένους

Την ίδια ώρα, μια ισραη­λι­νή επί­θε­ση σε ένα σχο­λείο που στε­γά­ζει εκτο­πι­σμέ­νους στην πόλη Hamad, ένα συγκρό­τη­μα κατοι­κιών στο Khan Younis, σκό­τω­σε του­λά­χι­στον τρία άτο­μα και τραυ­μά­τι­σε 10.

Τα θύμα­τα μετα­φέρ­θη­καν στο Νοσο­κο­μείο Μαρ­τύ­ρων Al-Aqsa στην Ντέιρ ελ Μπά­λαχ, στην κεντρι­κή Λωρί­δα της Γάζας.

Σφο­δρές συγκρού­σεις ανα­φέ­ρο­νται επί­σης μετα­ξύ παλαι­στι­νια­κών ομά­δων και του ισραη­λι­νού στρα­τού γύρω από την πόλη αλ Καρά­ρα, βόρεια της Χαν Γιουνίς.

«Μακελειό»

Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή, με έδρα τη Δυτι­κή Όχθη, ανέ­φε­ρε πως «κατα­δι­κά­ζει την απο­τρό­παιη σφα­γή που διέ­πρα­ξαν οι δυνά­μεις κατοχής».

Αρα­βι­κές χώρες του Κόλ­που εξέ­φρα­σαν την κατα­δί­κη τους, όπως το Κατάρ, που έκα­νε λόγο για «ειδε­χθή σφα­γή που δια­πρά­χθη­κε από την ισραη­λι­νή κατο­χή ενα­ντί­ον ανυ­πε­ρά­σπι­στων αμάχων».

Η Τουρ­κία, από την πλευ­ρά της, κατήγ­γει­λε «έγκλη­μα κατά της ανθρωπότητας».

Επί­σης χθες το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε νέο απο­λο­γι­σμό των θυμά­των, που έκα­νε λόγο για 30.035 νεκρούς και 70.457 τραυ­μα­τί­ες, στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες και παι­διά, από την 7η Οκτωβρίου.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, οι βομ­βαρ­δι­σμοί που συνε­χί­στη­καν για ακό­μη μια νύχτα στη Λωρί­δα της Γάζας στοί­χι­σαν τη ζωή σε 83 ανθρώ­πους από το βρά­δυ ως σήμε­ρα το πρωί.

Εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν είπε χθες πως έχει συναί­σθη­ση του γεγο­νό­τος πως η χθε­σι­νή τρα­γω­δία θα περι­πλέ­ξει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να συνα­φθεί συμ­φω­νία για νέα ανα­κω­χή προ­τού αρχί­σει ο μήνας του ραμα­ζα­νιού, ιερός για τους μου­σουλ­μά­νους, περί τη 10η ή την 11η Μαρτίου.

«Πιθα­νόν» δεν θα υπάρ­ξει συμ­φω­νία ως τη Δευ­τέ­ρα, παρα­δέ­χθη­κε, ενώ μέχρι τώρα εξέ­φρα­ζε την ελπί­δα πως θα κλει­νό­ταν ως την 4η Μαρ­τί­ου.

Εδώ κι εβδο­μά­δες, διε­θνείς μεσο­λα­βη­τές —το Κατάρ, η Αίγυ­πτος, οι ΗΠΑ— προ­σπα­θούν να εξα­σφα­λί­σουν τη σύνα­ψη συμ­φω­νί­ας για ανα­κω­χή έξι εβδο­μά­δων, που θα συν­δέ­ε­ται με την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων και την απο­φυ­λά­κι­ση παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων στο Ισρα­ήλ, καθώς και την είσο­δο μεγα­λύ­τε­ρων ποσο­τή­των ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Στον θύλα­κο, υπό πολιορ­κία του Ισρα­ήλ από την 9η Οκτω­βρί­ου, 2,2 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα του πλη­θυ­σμού, απει­λεί­ται από λιμό, προει­δο­ποιούν τα Ηνω­μέ­να Έθνη, ειδι­κά στον βορ­ρά, όπου η δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας είναι στην πρά­ξη αδύ­να­τη, εξαι­τί­ας των κατα­στρο­φών, των μαχών, των λεη­λα­σιών, και όπου κάτοι­κοι λένε πως ανα­γκά­στη­καν να τρέ­φο­νται με ζωο­τρο­φές ή να σκο­τώ­νουν εκτρε­φό­με­να ζώα για να επιβιώσουν.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός σφυ­ρο­κο­πεί ακα­τά­παυ­στα τον μικρο­σκο­πι­κό θύλα­κο και την 27η Οκτω­βρί­ου άρχι­σε χερ­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις, που προ­ο­δευ­τι­κά εξα­πλώ­θη­καν από τον βορ­ρά στον νότο.

Ο ΟΗΕ ακόμη περιμένει αποδείξεις από το Ισραήλ για την UNRWA

Στο μετα­ξύ, έναν μήνα αφό­του άρχι­σε η έρευ­να για τις κατη­γο­ρί­ες του Ισρα­ήλ πως μέλη του Γρα­φεί­ου Αρω­γής και Έργων των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Παλαι­στί­νιους Πρό­σφυ­γες στην Εγγύς Ανα­το­λή (UNRWA) ενέ­χο­νται στην επί­θε­ση της Χαμάς στο νότιο Ισρα­ήλ στις 7 Οκτω­βρί­ου, ο ΟΗΕ ανέ­φε­ρε χθες Πέμ­πτη πως ακό­μη ανα­μέ­νει πει­στή­ρια από τις ισραη­λι­νές υπη­ρε­σί­ες πληροφοριών.

Ο εκπρό­σω­πος του Στε­φάν Ντου­ζα­ρίκ ανέ­φε­ρε κατά τη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης των δια­πι­στευ­μέ­νων δημο­σιο­γρά­φων στη Νέα Υόρ­κη χθες πως η Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (Office of Internal Oversight, OIOS) επι­διώ­κει να συγκε­ντρώ­σει επι­πρό­σθε­τα στοι­χεία και να «τα συγκρί­νει με το υλι­κό που συγκέ­ντρω­σαν και κρα­τούν οι ισραη­λι­νές αρχές», το οποίο «ανα­μέ­νει να λάβει σύντομα».

Οι ισραη­λι­νές αρχές κατη­γό­ρη­σαν 12 από τους περί­που 13.000 εργα­ζό­με­νους στη Λωρί­δα της Γάζας (και 30.000 συνο­λι­κά) της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες πως ενέ­χο­νταν στην επί­θε­ση της 7ης Οκτω­βρί­ου που εξα­πέ­λυ­σε ο στρα­τιω­τι­κός βρα­χί­ο­νας της Χαμάς στο νότιο Ισρα­ήλ, σκο­τώ­νο­ντας πάνω από 1.160 ανθρώ­πους, στην πλειο­νό­τη­τά τους άμα­χους, σύμ­φω­να με απο­λο­γι­σμό βασι­σμέ­νο σε επί­ση­μα ισραη­λι­νά δεδομένα.

Παρό­τι «μέχρι σήμε­ρα, το Ισρα­ήλ δεν έχει προ­σκο­μί­σει καμιά από­δει­ξη» στην υπη­ρε­σία για τη φερό­με­νη εμπλο­κή των εργα­ζο­μέ­νων της στην επί­θε­ση, 16 χώρες ανέ­στει­λαν τη χρη­μα­το­δό­τη­σή τους, που αθροι­στι­κά ανέρ­χε­ται σε 450 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, τόνι­ζε πρό­σφα­τα ο Φιλίπ Λαζα­ρι­νί, ο επι­κε­φα­λής της υπη­ρε­σί­ας, προει­δο­ποιώ­ντας πως εξαι­τί­ας αυτού, οι δρα­στη­ριό­τη­τές της σε όλη την περιο­χή θα αντι­με­τω­πί­σουν τερά­στιο πρό­βλη­μα «από τον Μάρτιο».

Ο ΟΗΕ απέ­πεμ­ψε αμέ­σως τους υπαλ­λή­λους του που κατη­γο­ρή­θη­καν και άρχι­σε να διε­νερ­γεί εσω­τε­ρι­κή έρευ­να. Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες παράλ­λη­λα ανέ­θε­σε σε ανε­ξάρ­τη­τη ομά­δα υπό την προ­ε­δρία της πρώ­ην ΥΠΕΞ της Γαλ­λί­ας Κατρίν Κολο­νά απο­στο­λή αξιο­λό­γη­σης της UNRWA και της «ουδε­τε­ρό­τη­τάς» της. Ο Α. Γκου­τέ­ρες έχει πει πως θεω­ρεί τις ισραη­λι­νές κατη­γο­ρί­ες εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρές και βάσιμες.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο