Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Οικογένεια Παλαιστινίων έχασε 60 μέλη της σε δύο ισραηλινούς βομβαρδισμούς τον τελευταίο μήνα

Οι Ταμπα­τί­μπι πήραν τους δρό­μους στη Γάζα για να γλι­τώ­σουν από τον πόλε­μο. Μέσα σε λιγό­τε­ρο από έναν μήνα, βόμ­βες του ισραη­λι­νού στρα­τού έπλη­ξαν δύο φορές τα μέρη όπου είχαν κατα­φύ­γει, σκο­τώ­νο­ντας 60 μέλη της οικογένειας.

Το τελευ­ταίο πλήγ­μα ήταν αυτό της προη­γού­με­νης νύχτας, στην πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νη συνοι­κία Αλ Ντα­ράτζ, στην πόλη της Γάζας. Του­λά­χι­στον 25 μέλη της διευ­ρυ­μέ­νης οικο­γέ­νειας Ταμπα­τί­μπι σκο­τώ­θη­καν εκεί, όπως είπε ένας συγ­γε­νής τους στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Σε ένα σοκά­κι, το εξα­ώ­ρο­φο κτί­ριο όπου διέ­με­ναν, παρα­μέ­νει ακό­μη όρθιο, αλλά βαριά πλη­γω­μέ­νο: τα μπαλ­κό­νια μόλις που στέ­κο­νται στην πρό­σο­ψη, το ισό­γειο είναι μαύ­ρο από τη φωτιά, το εσω­τε­ρι­κό γεμά­το χαλάσματα.

«Δεν ακού­σα­με τον πύραυ­λο ή ό,τι ήταν αυτό, να πέφτει, όλοι κοι­μό­μα­σταν», αφη­γή­θη­κε κλαί­γο­ντας ο Χάλεντ αλ Ταμπα­τί­μπι, ένα από τα μέλη της οικο­γέ­νειας που σώθη­καν. «Το σπί­τι μας, οι αδελ­φές μου, τα παι­διά τους, τα κορί­τσια τους, όλοι τους πέθα­ναν, όλοι τους έγι­ναν κομ­μά­τια», πρόσθεσε.

Νεκροί και τραυ­μα­τί­ες μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο αλ Σίφα, μεγά­λο μέρος του οποί­ου κατα­στρά­φη­κε στην πρό­σφα­τη ισραη­λι­νή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση εκεί.

Η οικο­γέ­νεια Ταμπα­τί­μπι θρη­νεί τους δικούς της για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε έναν μήνα. Στις 15 Μαρ­τί­ου, είχαν συγκε­ντρω­θεί στο Νου­σεϊ­ράτ, στην κεντρι­κή Λωρί­δα της Γάζας, για να φάνε όλοι μαζί, την πρώ­τη Παρα­σκευή του Ραμα­ζα­νιού. Οι βόμ­βες έπε­σαν στο κτί­ριο όπου βρί­σκο­νταν, την ώρα που οι γυναί­κες ετοί­μα­ζαν το δεί­πνο. Σκο­τώ­θη­καν 36 μέλη της οικο­γέ­νειας, σύμ­φω­να με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες και το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός είχε ανα­κοι­νώ­σει τότε ότι στό­χος του ήταν δύο «τρο­μο­κρά­τες», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Βομ­βάρ­δι­σαν το σπί­τι τη στιγ­μή που ήμα­σταν μέσα. Η μητέ­ρα και η θεία μου ετοί­μα­ζαν το γεύ­μα του σαχούρ», που τρώ­νε οι μου­σουλ­μά­νοι τα ξημε­ρώ­μα­τα, προ­τού να αρχί­σει η νηστεία. «Και οι δύο σκο­τώ­θη­καν», είπε ο Μοχά­μεντ αλ Ταμπατίμπι.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο