Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός έσφαξε δεκάδες παλαιστίνιους αμάχους που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια

Νέα απο­τρό­παια σφα­γή Παλαι­στί­νιων αμά­χων από τον Ισραη­λι­νό στρα­τό. Περισ­σό­τε­ροι από 100 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 700 τραυ­μα­τί­στη­καν όταν ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον εκα­το­ντά­δων Παλαι­στι­νί­ων που περί­με­ναν επι­σι­τι­στι­κή βοήθεια.

Περί­που στις 04.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα (τοπι­κή και ώρα Ελλά­δας), εκα­το­ντά­δες Παλαι­στί­νιοι που είχαν συγκε­ντρω­θεί σε μεγά­λο κυκλι­κό κόμ­βο στην οδό Αλ Ρασίντ, νότια της πόλης της Γάζας δέχθη­καν πυρά, από ισραη­λι­νά άρμα­τα μάχης. Εκα­το­ντά­δες Παλαι­στί­νιοι είχαν συγκε­ντρω­θεί στο σημείο, καθώς εκεί έφτα­σαν φορ­τη­γά που μετέ­φε­ραν αλεύρι.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Γάζας ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη ότι του­λά­χι­στον 112 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περισ­σό­τε­ροι από 750 τραυ­μα­τί­στη­καν, με το Παλαι­στι­νια­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών να κατα­δι­κά­ζει την εν ψυχρώ σφαγή.


Ένα από τα φορ­τη­γά που μετέ­φε­ρε την επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια, κατέ­λη­ξε να φορ­τώ­σει δεκά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τι­σμέ­νους Παλαι­στί­νιους και να τους μετα­φέ­ρει εσπευ­σμέ­να στις πλη­σιέ­στε­ρες υγειο­νο­μι­κές εγκαταστάσεις

«Πήγα­με να πάρου­με αλεύ­ρι. Ο ισραη­λι­νός στρα­τός πυρο­βό­λη­σε ενα­ντί­ον μας. Υπάρ­χουν πολ­λοί μάρ­τυ­ρες στο έδα­φος και μέχρι αυτή τη στιγ­μή τους απο­σύ­ρου­με. Δεν υπάρ­χουν πρώ­τες βοή­θειες», είπε ένας παλαι­στί­νιους μετά το μακελειό.

Ο δημο­σιο­γρά­φος, Ismail al-Ghoul, του Al Jazeera, που ήταν αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, είπε ότι αφού άνοι­ξαν πυρ, ισραη­λι­νά τανκς προ­χώ­ρη­σαν και πέρα­σαν πάνω από πολ­λούς από τους νεκρούς και τους τραυ­μα­τί­ες. «Είναι μια σφα­γή, πέρα από την πεί­να που απει­λεί τους πολί­τες στη Γάζα», δήλωσε.

Οι νεκροί και οι τραυ­μα­τί­ες μετα­φέρ­θη­καν σε τρία νοσο­κο­μεία: Το αλ Σίφα, το Καμάλ Αντ­βάν και το Αχλί, τα οποία υπο­λει­τουρ­γούν και ήδη έχουν γεμίσει.

«Σκόπιμη δολοφονία αμάχων»

Ο Bassam Zaqout, διευ­θυ­ντής της Παλαι­στι­νια­κής Εται­ρεί­ας Αρω­γής, δήλω­σε ότι οι αιτού­ντες βοή­θεια έχουν επα­νει­λημ­μέ­να δεχθεί επι­θέ­σεις από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις στη Γάζα.

«Αυτή η κατά­στα­ση συμ­βαί­νει κάθε μέρα, δεν είναι η πρώ­τη φορά», δήλω­σε στο Al Jazeera από τη Ράφα, στη νότια Γάζα. «Πρό­κει­ται για εσκεμ­μέ­νη δολο­φο­νία αμά­χων που δεν εμπλέ­κο­νται σε αυτή την κατά­στα­ση, είναι απλά εκεί και περι­μέ­νουν να έρθει η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, θέλουν να έχουν φαγη­τό για τα παι­διά τους και αυτό είναι το τίμη­μα που πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν οι άμαχοι».

Ο Λευ­κός Οίκος κατέ­φυ­γε σε κρο­κο­δεί­λια δάκρυα και δήλω­σε ότι «πρό­κει­ται για ένα σοβα­ρό περι­στα­τι­κό και εξε­τά­ζου­με τις αναφορές».

Ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, Ιζάτ αλ-Ρισκ, σύμ­φω­να με το «Al Jazeera Arabic», δήλω­σε ότι η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση δεν θα επι­τρέ­ψει οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το Ισρα­ήλ, μέσω των οποί­ων «επι­διώ­κου­με να τερ­μα­τί­σου­με τον ανθρώ­πι­νο πόνο του λαού μας, που προ­κα­λεί­ται από την κατο­χή, να απο­τε­λέ­σει κάλυ­ψη για τα εγκλή­μα­τα του εχθρού ενα­ντί­ον του λαού μας στη Λωρί­δα της Γάζας».

Το γρα­φείο του προ­έ­δρου της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής Μαχ­μούντ Αμπάς κατα­δί­κα­σε την ειδε­χθή σφα­γή που διε­ξή­γα­γε ο ισραη­λι­νός στρα­τός κατο­χής. «Η δολο­φο­νία αυτού του μεγά­λου αριθ­μού αθώ­ων αμά­χων θυμά­των που δια­κιν­δύ­νευ­σαν τη ζωή τους είναι ανα­πό­σπα­στο μέρος του γενο­κτο­νι­κού πολέ­μου που δια­πράτ­τει η κατο­χι­κή κυβέρ­νη­ση ενα­ντί­ον του λαού μας», ανέ­φε­ρε το παλαι­στι­νια­κό προ­ε­δρι­κό γρα­φείο, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA. «Οι ισραη­λι­νές αρχές κατο­χής φέρουν την πλή­ρη ευθύ­νη και θα λογο­δο­τή­σουν ενώ­πιον των διε­θνών δικα­στη­ρί­ων», σημεί­ω­σε η παλαι­στι­νια­κή προεδρία.

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο