Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Πρόταση εκεχειρίας «κομμένη και ραμμένη» στις ανάγκες του Ισραήλ

Καθώς οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενά­ντια στις δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του Ισρα­ήλ στη Γάζα πλη­θαί­νουν ανά τον κόσμο και την πίε­ση της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου στο εσω­τε­ρι­κό, το κρά­τος δολο­φό­νος φέρε­ται να απο­δέ­χε­ται πρό­τα­ση εκε­χει­ρί­ας και οι μάλι­στα οι σύμ­μα­χοί του χαρα­κτη­ρί­ζουν τη στά­ση του ως γεν­ναιό­δω­ρη!!! Το να στα­μα­τή­σουν τα εγκλή­μα­τα δεν είναι γενναιοδωρία…

«Μόνο η Χαμάς απο­τρέ­πει τώρα την εκε­χει­ρία και την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων» σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν, τη στιγ­μή που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για παύ­ση πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας (όπου συνε­χί­ζε­ται η αιμα­το­χυ­σία) και για απε­λευ­θέ­ρω­ση των ισραη­λι­νών ομήρων.

Μάλι­στα, ο Μπλίν­κεν χαρα­κτή­ρι­σε ως «εξαι­ρε­τι­κά γεν­ναιό­δω­ρη» την πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε το Ισρα­ήλ, εκφρά­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την ελπί­δα πως η Χαμάς θα την απο­δε­χθεί. Ωστό­σο, αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς σημεί­ω­σε πως προ­κύ­πτουν «σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα», προ­σθέ­το­ντας πως οι συζη­τή­σεις θα προ­χω­ρή­σουν ένα δοθούν «θετι­κές απαντήσεις».

Δια­πραγ­μα­τευ­τές της Χαμάς μετέ­βη­σαν στο Κάι­ρο για να συνα­ντή­σουν εκπρο­σώ­πους του Κατάρ και της Αιγύ­πτου (χώρες που συμ­με­τέ­χουν στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις), προ­κει­μέ­νου να τοπο­θε­τη­θούν σχε­τι­κά με την πρό­τα­ση εκεχειρίας.

Ποια είναι η ισραηλινή πρόταση

Σύμ­φω­να με τον Βρε­τα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Ντέι­βιντ Κάμε­ρον, η ισραη­λι­νή πρό­τα­ση (που ήδη υπο­βλή­θη­κε στη Χαμάς) προ­βλέ­πει παύ­ση των εχθρο­πρα­ξιών για 40 ημέ­ρες, σε συν­δυα­σμό με στα­δια­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων και των αιχ­μα­λώ­των. Ομοί­ως και ο Βρε­τα­νός ΥΠ.ΕΞ. χαρα­κτή­ρι­σε ως «πολύ γεν­ναιό­δω­ρη» τη συγκε­κρι­μέ­νη πρόταση.

Εξάλ­λου, όπως ανα­φέ­ρουν ο New York Times, το Ισρα­ήλ δεί­χνει να υπο­χω­ρεί μερι­κώς στις απαι­τή­σεις τους, καθώς φέρε­ται να μεί­ω­σε τον αριθ­μό των ομή­ρων που θέλει να απε­λευ­θε­ρώ­σει η Χαμάς κατά την πρώ­τη φάση της προ­τει­νό­με­νης εκε­χει­ρί­ας. Σύμ­φω­να λοι­πόν με τους NYT (που επι­κα­λού­νται τρεις Ισραη­λι­νούς αξιω­μα­τού­χους) το Ισρα­ήλ –που είχε απαι­τή­σει παλαιό­τε­ρα από τη Χαμάς να απε­λευ­θε­ρώ­σει του­λά­χι­στον 40 ομή­ρους– είναι έτοι­μο να συμ­βι­βα­στεί πλέ­ον με την απε­λευ­θέ­ρω­ση μόνο 33 ομή­ρων, σε αυτή τη φάση.

Ομοί­ως, το Reuters (που επι­κα­λεί­ται πηγή που έχει γνώ­ση των συνο­μι­λιών) ανα­φέ­ρει ότι η πρό­τα­ση του Ισρα­ήλ αφο­ρά συμ­φω­νία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση λιγό­τε­ρων από 40 από τους περί­που 130 ομή­ρους που πιστεύ­ε­ται ότι κρα­τού­νται ακό­μη στη Γάζα με αντάλ­λαγ­μα την απε­λευ­θέ­ρω­ση Παλαι­στι­νί­ων που βρί­σκο­νται φυλα­κι­σμέ­νοι στο Ισρα­ήλ. Η δεύ­τε­ρη φάση μιας εκε­χει­ρί­ας συνί­στα­ται σε μια «περί­ο­δο διαρ­κούς ηρε­μί­ας»: πρό­κει­ται για τη συμ­βι­βα­στι­κή απά­ντη­ση του Ισρα­ήλ στο αίτη­μα της Χαμάς για μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός.

Τα «σοβαρά ερωτήματα» που θέτει η Χαμάς

Ο Οσά­μα Χαμντάν, ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος και εκπρό­σω­πος της Χαμάς, μιλώ­ντας στο Al Jazeera, επα­νέ­λα­βε τη θέση της οργά­νω­σης για κατά­παυ­ση του πυρός, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της απο­χώ­ρη­σης των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των στη Γάζα και την επι­στρο­φή των Παλαι­στι­νί­ων στα σπί­τια τους.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην πρό­τα­ση που βρί­σκε­ται στο τρα­πέ­ζι, τόνι­σε πως οι Ισραη­λι­νοί «εξα­κο­λου­θούν να επι­μέ­νουν σε δύο βασι­κά ζητή­μα­τα: Δεν θέλουν πλή­ρη κατά­παυ­ση του πυρός και δεν μιλούν, με σοβα­ρό τρό­πο, για απο­χώ­ρη­ση από τη Γάζα. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, εξα­κο­λου­θούν να μιλούν για την παρου­σία τους… που σημαί­νει ότι θα συνε­χί­σουν να [κατέ­χουν] τη Γάζα».

Και πρό­σθε­σε με σαφή­νεια: «Έχου­με σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τους δια­με­σο­λα­βη­τές. Εάν [υπάρ­χουν] θετι­κές απα­ντή­σεις, νομί­ζω ότι μπο­ρού­με να προχωρήσουμε».

Όσο για τα περί «γεν­ναιό­δω­ρης» πρό­τα­σης που έκα­νε λόγο ο Μπλίν­κεν, ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς είπε: «Η δια­κο­πή των επι­θέ­σε­ων κατά των Παλαι­στι­νί­ων δεν είναι γεν­ναιό­δω­ρη. Η ίδια η επί­θε­ση είναι έγκλη­μα, οπό­τε όταν στα­μα­τάς ένα έγκλη­μα, δεν μπο­ρείς να ισχυ­ρι­στείς ότι είναι μια γεν­ναιό­δω­ρη ενέρ­γεια από την ισραη­λι­νή πλευρά».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Χαμάς επι­διώ­κει μόνι­μη παύ­ση του πυρός στον θύλα­κα και ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση σε ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια. Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι τυχόν προ­σω­ρι­νή παύ­ση πυρός δεν θα απο­τρέ­ψει τον ισραη­λι­νό στρα­τό να εισβά­λει τελι­κά στην πόλη Ράφα, όπου έχουν κατα­φύ­γει (και βρί­σκο­νται πλέ­ον εγκλω­βι­σμέ­νοι εκεί), περί­που 1,3 εκατ. άμα­χοι Παλαιστίνιοι.

Δηλώσεις αξιωματούχων

«Η Χαμάς έχει ενώ­πιόν της μια εξαι­ρε­τι­κά, εξαι­ρε­τι­κά γεν­ναιό­δω­ρη πρό­τα­ση εκ μέρους του Ισρα­ήλ», δήλω­σε ο Μπλίν­κεν στο Ριάντ, στη διάρ­κεια του Παγκό­σμιου Οικο­νο­μι­κού Φόρουμ, Και πρό­σθε­σε ανα­φε­ρό­με­νος στους ηγέ­τες της Χαμάς: «Πρέ­πει να πάρουν μια από­φα­ση και πρέ­πει να το κάνουν γρή­γο­ρα (…) ελπί­ζω πως θα λάβουν τη σωστή απόφαση».

Παράλ­λη­λα, ο Μπλίν­κεν επα­νέ­λα­βε την αντί­θε­ση της χώρας του σε μια ισραη­λι­νή επί­θε­ση στην υπερ­πλη­θή πόλη Ράφα, στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας. «Δεν έχου­με δει ακό­μη ένα σχέ­διο που να μας επι­τρέ­πει να πιστέ­ψου­με ότι οι άμα­χοι μπο­ρούν να προ­στα­τευ­θούν απο­τε­λε­σμα­τι­κά», δήλωσε.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αιγύ­πτου εξέ­φρα­σε την ελπί­δα για εκε­χει­ρία στη Λωρί­δα της Γάζας, λέγο­ντας: «Είμα­στε αισιό­δο­ξοι ότι η πρό­τα­ση λαμ­βά­νει υπό­ψη τις θέσεις και των δύο πλευ­ρών, επι­χει­ρώ­ντας να απο­σπά­σει μετριο­πά­θεια και από τις δύο πλευ­ρές», δήλω­σε ο Σάμεχ Σού­κρι σε πάνελ, από Παγκό­σμιο Οικο­νο­μι­κό Φόρουμ στο Ριάντ. «Περι­μέ­νου­με την τελι­κή από­φα­ση. Υπάρ­χουν παρά­γο­ντες που θα επη­ρε­ά­σουν την από­φα­ση και των δύο πλευ­ρών, αλλά ελπί­ζω ότι όλοι θα στα­θούν στο ύψος των περι­στά­σε­ων», συμπλήρωσε.

«Το κλί­μα είναι θετι­κό, εκτός αν τεθούν νέα εμπό­δια από το Ισρα­ήλ», δήλω­σε νωρί­τε­ρα στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς που ζήτη­σε να μην κατονομαστεί.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την efsyn.gr

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο