Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Συνεχίζει να σπέρνει τον θάνατο και την καταστροφή το Ισραήλ

Την ώρα που η ανά­γκη για κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει ένα από τα ειδε­χθέ­στε­ρα εγκλή­μα­τα μετά το δεύ­τε­ρο παγκό­σμιο πόλε­μο ανα­γνω­ρί­ζε­ται ακό­μη και από συμ­μά­χους του Ισρα­ήλ. το κρά­τος δολο­φό­νος συνε­χί­ζει να σπέρ­νει τον θάνα­το και την κατα­στρο­φή στη Ράφα, με το Τελ Αβίβ να κλεί­νει τα αυτιά στην παγκό­σμια κατα­κραυ­γή και να απο­φεύ­γει την υπο­γρα­φή συμφωνίας.

Μέσα στο τελευ­ταίο 24ωρο σκο­τώ­θη­καν 55 Παλαι­στί­νιοι και τραυ­μα­τί­στη­καν πάνω από 200, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θυμά­των αυτές τις 216 μέρες των βάρ­βα­ρων ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων σε του­λά­χι­στον 34.844 νεκρούς και 78.404 τραυματίες.

Στη διάρ­κεια της νύχτας τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και 16 τραυ­μα­τί­στη­καν όταν ο ισραη­λι­νός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε μια κατοι­κία στη συνοι­κία Ταλ ασ Σουλ­τάν, δυτι­κά της πόλης Ράφα.

Άλλοι 109 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν και 296 τραυ­μα­τί­στη­καν στις ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις στη Γάζα μετα­ξύ Δευ­τέ­ρας και Τετάρ­της, ενώ πολ­λές γυναί­κες και παι­διά σκο­τώ­θη­καν σε επι­θέ­σεις σε σπί­τια στη Ράφα, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ.

Δεκάδες πτώματα στο Αλ Σίφα

Η φρί­κη δεν τελειώ­νει σε ολό­κλη­ρη τη Γάζα, καθώς απο­κα­λύ­πτε­ται ακό­μη ένας ομα­δι­κός τάφος μέσα στα εδά­φη του νοσο­κο­μεί­ου Αλ Σίφα.

Παλαι­στί­νιοι εργά­τες στο σημείο καταγ­γέλ­λουν στο Al Jazeera ότι τα πτώ­μα­τα φέρουν σημά­δια βασα­νι­σμού, ενώ η σήψη είναι τέτοια που δεν είναι αναγνωρίσιμα.

Παιδιά στη Ράφα στα «όρια της επιβίωσης»

Την ίδια ώρα, το κλεί­σι­μο των μεθο­ρια­κών περα­σμά­των της Ράφα από το Ισρα­ήλ, απει­λεί με μία τερά­στια ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή τους πάνω από 1,4 εκατ. εκτο­πι­σμέ­νους Παλαι­στι­νί­ους που έχουν κατα­φύ­γει στην περιοχή.

Το συνε­χές κλεί­σι­μο του συνο­ρια­κού περά­σμα­τος της Ράφα από το Ισρα­ήλ «πνί­γει την είσο­δο σωτή­ριας βοή­θειας στη Γάζα», δήλω­σε το Γρα­φείο του ΟΗΕ για τον Συντο­νι­σμό Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων (OCHA).

Έως ότου τα ισραη­λι­νά τανκς κατέ­λα­βαν την παλαι­στι­νια­κή συνο­ρια­κή διά­βα­ση την Τρί­τη, κατά μέσο όρο ημε­ρη­σί­ως εισέρ­χο­νταν 48 φορ­τη­γά βοή­θειας και 166.000 λίτρα ντί­ζελ στη Γάζα, σημειώ­νει η έκθε­ση του ΟΗΕ.

«Ο συνε­χι­ζό­με­νος απο­κλει­σμός της εισό­δου κρί­σι­μων ανθρω­πι­στι­κών ειδών μέσω της διέ­λευ­σης της Ράφα και οι συνε­χι­ζό­με­νες εχθρο­πρα­ξί­ες θα έχουν σοβα­ρές συνέ­πειες στην πρό­σβα­ση σε τρό­φι­μα και υπη­ρε­σί­ες δια­τρο­φής», ανα­φέ­ρει η έκθε­ση του ΟΗΕ.

Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει επί­σης μια προη­γού­με­νη προει­δο­ποί­η­ση από την υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τα παι­διά, UNICEF, η οποία σημειώ­νει ότι πολ­λά από τα περισ­σό­τε­ρα από 600.000 παι­διά που «στρι­μώ­χνο­νται» στη Ράφα είναι ήδη «πολύ ευά­λω­τα και στα όρια της επι­βί­ω­σης» και προει­δο­ποιεί ότι μια ισραη­λι­νή εισβο­λή «θα τους εκθέ­σει σε κατα­στρο­φι­κούς κινδύνους».

Η UNRWA, παράλ­λη­λα, ανα­κοί­νω­σε ότι μετά από τις πρό­σφα­τες ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις περί­που 80.000 άνθρω­ποι έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τη Ράφα, προει­δο­ποιώ­ντας ότι δεν υπάρ­χει ασφά­λεια που­θε­νά στη λωρί­δα. Η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ ζητά­ει άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός.

Εξάλ­λου, το Νορ­βη­γι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες είπε ότι σε κανέ­να από τα φορ­τη­γά βοή­θειας του δεν έχει επι­τρα­πεί να περά­σει από το πέρα­σμα Karem Abu Salem (Kerem Shalom), παρά τους ισχυ­ρι­σμούς του Ισρα­ήλ ότι άνοι­ξε εκ νέου τη συνο­ρια­κή διάβαση.

Ελιγμός Μπάιντεν μπροστά στο κύμα των αντιδράσεων

Στο μετα­ξύ, σε μια κατα­φα­νή προ­σπά­θεια να δια­χει­ρι­στεί επι­κοι­νω­νια­κά την θύελ­λα που έχει ξεσπά­σει στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ εξαι­τί­ας της αμε­ρι­κα­νι­κής στή­ρι­ξης στη γενο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων, η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση δηλώ­νει πως θα παγώ­σει την απο­στο­λή όπλων στο Ισραήλ.

Μιλώ­ντας σε επι­τρο­πή της Γερου­σί­ας ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας, Λόιντ Οστιν, δήλω­σε ότι ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει την παρά­δο­ση πυρο­μα­χι­κών υψη­λού ωφέ­λι­μου φορ­τί­ου στο Ισρα­ήλ επει­δή η Ουά­σιγ­κτον πιστεύ­ει ότι μια πιθα­νή ισραη­λι­νή επί­θε­ση στην πόλη Ράφα της Γάζας θα μπο­ρού­σε να θέσει σε κίν­δυ­νο αμάχους.

Σύμ­φω­να με τον Όστιν, ο Μπάι­ντεν είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν πρό­κει­ται να προ­μη­θεύ­σουν τα όπλα και τις οβί­δες πυρο­βο­λι­κού που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν» εάν το Ισρα­ήλ εισέλ­θει στη Ράφα.

Όλα αυτά βέβαια, αφού πρώ­τα η Ουά­σιγ­κτον εξό­πλι­σε το Ισρα­ήλ με χιλιά­δες τέτοιες βόμ­βες και άλλα οπλι­κά συστή­μα­τα, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν από τον κατο­χι­κό στρα­τό για να ισο­πε­δω­θεί η Γάζα και να σκο­τω­θούν δεκά­δες χιλιά­δες Παλαι­στί­νιοι και φυσι­κά με τον Όστιν να δηλώ­νει ότι οι ΗΠΑ εξα­κο­λου­θούν να είναι «αφο­σιω­μέ­νες» στην άμυ­να του Ισρα­ήλ και θα συνε­χί­ζουν να προ­μη­θεύ­ουν «αμυ­ντι­κά όπλα»…

Ο Νετα­νιά­χου δεν έχει σχο­λιά­σει ακό­μη τις δηλώ­σεις αυτές, ενώ η πρώ­τη αντί­δρα­ση έρχε­ται μέσω του πρε­σβευ­τή στον ΟΗΕ, ο οποί­ος σχο­λί­α­σε ως «πολύ απο­γοη­τευ­τι­κή» την προει­δο­ποί­η­ση του Αμε­ρι­κα­νού προέδρου.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο