Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Συνεχείς οι θηριωδίες του Ισραήλ — Αντιμέτωποι με τη λιμοκτονία οι Παλαιστίνιοι — Ξεκινάνε και πάλι οι διαπραγματεύσεις

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως ένδε­κα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν αερο­πο­ρι­κός βομ­βαρ­δι­σμός του Ισρα­ήλ έπλη­ξε σκη­νές εκτο­πι­σμέ­νων κοντά σε νοσο­κο­μείο στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας.

«Ένδε­κα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι περί­που 50 τραυ­μα­τί­στη­καν, ανά­με­σά τους παι­διά, από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής που έβα­λαν στο στό­χα­στρο σκη­νές εκτο­πι­σμέ­νων και συγκέ­ντρω­ση ανθρώ­πων κοντά στην πύλη του μαιευ­τη­ρί­ου Αλ Εμι­ρά­τι» στη Ράφα, ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κού­ντρα, τονί­ζο­ντας πως στους νεκρούς συγκα­τα­λέ­γε­ται μέλος πλη­ρώ­μα­τος ασθενοφόρου.

Οπτι­κό υλι­κό που κυκλο­φό­ρη­σε σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, την αυθε­ντι­κό­τη­τα του οποί­ου μπό­ρε­σε να επα­λη­θεύ­σει με ανε­ξάρ­τη­το τρό­πο το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, εικο­νί­ζουν αιμό­φυρ­τους τραυ­μα­τί­ες στους οποί­ους προ­σφέ­ρο­νται οι πρώ­τες βοή­θειες. Δημο­σιο­γρά­φος του AFP είδε να μετα­φέ­ρο­νται τραυ­μα­τί­ες με φορεία σε άλλο νοσοκομείο.

«Ξαφ­νι­κά ακού­στη­κε μεγά­λη έκρη­ξη. Αυτοί (σ.σ. οι Ισραη­λι­νοί) βομ­βάρ­δι­σαν τοπο­θε­σία γεμά­τη κόσμο (…) Έχου­με πολ­λούς νεκρούς», είπε κάτοικος.

Ο επι­κε­φα­λής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­έ­σους χαρα­κτή­ρι­σε μέσω X «εξω­φρε­νι­κό» το ότι βομ­βαρ­δί­στη­καν σκη­νές εκτοπισμένων.

«Το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό και οι άμα­χοι δεν είναι στό­χος και πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ο­νται σε κάθε περί­στα­ση», πρό­σθε­σε, καλώ­ντας για νιο­στή φορά το Ισρα­ήλ να «παύ­σει πυρ».

Στη Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα του μικρού παρα­θα­λάσ­σιου θυλά­κου με την Αίγυ­πτο, η οποία βομ­βαρ­δί­ζε­ται συνε­χώς το τελευ­ταίο διά­στη­μα από τον ισραη­λι­νό στρα­τό, έχουν παγι­δευ­τεί κάπου 1,5 εκατ. Παλαι­στί­νιοι οι οποί­οι εκτο­πί­στη­καν, πολ­λοί πάνω από μια φορά, εξαι­τί­ας του πολέμου.

Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ εξέ­φρα­σε χθες την «σοβα­ρή ανη­συ­χία» του για τη δια­τρο­φι­κή ανα­σφά­λεια στη Λωρί­δα της Γάζας και κάλε­σε να υπάρ­ξει απρό­σκο­πτη και «μεγά­λης κλί­μα­κας» δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Τα φορ­τία με τη βοή­θεια, για τη διέ­λευ­ση των οποί­ων απαι­τεί­ται πρά­σι­νο φως από τις αρχές του Ισρα­ήλ, που επέ­βα­λαν απο­κλει­σμό στη Λωρί­δα της Γάζας όταν ανέ­λα­βε την εξου­σία εκεί η Χαμάς, φθά­νουν μέσω Αιγύ­πτου στη Ράφα, όμως η ποσό­τη­τά της μοιά­ζει στα­γό­να στον ωκεανό.

Η κατά­στα­ση είναι πιο ανη­συ­χη­τι­κή στο βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, όπου οι βομ­βαρ­δι­σμοί, οι μάχες και οι λεη­λα­σί­ες καθι­στούν τη δια­νο­μή βοή­θειας στην πρά­ξη αδύνατη.

Παρά­δο­ση βοή­θειας στην πόλη της Γάζας μετα­τρά­πη­κε σε τρα­γω­δία την Πέμ­πτη, όταν εκα­το­ντά­δες απελ­πι­σμέ­νοι άνθρω­ποι όρμη­σαν στα φορ­τη­γά που τη μετέ­φε­ραν. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες και η Χαμάς ανέ­φε­ραν πως ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον του πλή­θους.  Κατά τον πιο πρό­σφα­το απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς, του­λά­χι­στον 118 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 760 τραυματίστηκαν.

Ομά­δα του ΟΗΕ, η οποία επι­σκέ­φθη­κε τραυ­μα­τί­ες στο νοσο­κο­μείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας, είδε «μεγά­λο αριθ­μό τραυ­μα­τιών από σφαίρες».

Αντιμέτωποι με τη λιμοκτονία οι Παλαιστίνιοι

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό αυτής της κατά­στα­σης είναι το γεγο­νός ότι ήδη κατα­γρά­φο­νται θάνα­τοι παι­διών από αφυ­δά­τω­ση και υπο­σι­τι­σμό, εξαι­τί­ας του εγκλη­μα­τι­κού ισραη­λι­νού αποκλεισμού.

Του­λά­χι­στον 8 παι­διά πέθα­ναν αυτήν τη βδο­μά­δα από αφυ­δά­τω­ση και πεί­να μέσα στο Νοσο­κο­μείο «Καμάλ Αντουάν» στην Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Γάζα και άλλα 2 πέθα­ναν στο Νοσο­κο­μείο «Αλ Σίφα», στην Πόλη της Γάζας.

Ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των θανά­των παι­διών από αυτούς τους παρά­γο­ντες εκτι­μά­ται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος…

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εκφρά­ζουν υπο­κρι­τι­κή «ανη­συ­χία» για τη «δει­νή ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση στη Γάζα», την ίδια ώρα που στέλ­νουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρα όπλα στο Ισρα­ήλ και στη­ρί­ζουν πολύ­μορ­φα το κράτος-δολοφόνο.

Χθες η αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρία πραγ­μα­το­ποί­η­σε ρίψη προ­μη­θειών στη Γάζα, όπως είχε εξαγ­γεί­λει ο Τζο Μπάι­ντεν. Τρία στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη προ­χώ­ρη­σαν σε ρίψεις 66 «δεμά­των» με αλε­ξί­πτω­τα. Περιεί­χαν πάνω από 38.000 γεύ­μα­τα. Η επι­χεί­ρη­ση έγι­νε από κοι­νού με την Ιορ­δα­νία, διευ­κρί­νι­σε αξιω­μα­τι­κός του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού.

Οι ρίψεις βοή­θειας από τον αέρα ή ενδε­χό­με­νες παρα­δό­σεις διά θαλάσ­σης, άλλη επι­λο­γή που ανέ­φε­ρε πως εξε­τά­ζει η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, «δεν μπο­ρούν να υπο­κα­τα­στή­σουν την απα­ραί­τη­τη είσο­δο βοή­θειας από όσες περισ­σό­τε­ρες χερ­σαί­ες οδούς είναι δυνα­τόν», σημεί­ω­σε χθες ανώ­τε­ρος Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος. Για ταπεί­νω­ση των ΗΠΑ από το Ισρα­ήλ, έκα­νε λόγο ο Ρίτσαρντ Φόρντ, πρώ­ην πρέ­σβης των ΗΠΑ στη Συρία και τη Λιβύη.

Το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα (ΠΕΠ) κάνει λόγο για «επεί­γου­σα ανά­γκη» να φθά­σει βοή­θεια σε «όλους» όσοι βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης στον θύλακο.

Ο Ρίτσαρντ Γκό­ουαν, διευ­θυ­ντής του ΟΗΕ της Διε­θνούς Ομά­δας Κρί­σε­ων, δήλω­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης: «Οι εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας πάντα δια­μαρ­τύ­ρο­νται ότι οι αερο­πο­ρι­κές ρίψεις είναι καλές ευκαι­ρί­ες για φωτο­γρά­φη­ση, αλλά ένας άθλιος τρό­πος παρο­χής βοήθειας».

«Λάβα­με δυο σάκους αλεύ­ρι από τη βοή­θεια που παρα­δό­θη­κε την ημέ­ρα που έγι­νε η σφα­γή, την Πέμ­πτη», ανέ­φε­ρε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, 28χρονος κάτοι­κος της συνοι­κί­ας Ζαϊ­τούν. «Δεν φτά­νουν. Όλος ο κόσμος πει­νά­ει. Η βοή­θεια έρχε­ται σπά­νια και δεν είναι αρκετή».

Ξεκινάνε και πάλι οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις αρχί­ζουν ξανά σήμε­ρα στο Κάι­ρο για την ενδε­χό­με­νη κήρυ­ξη ανα­κω­χής κατά τη διάρ­κεια του Ραμα­ζα­νιού στη Λωρί­δα της Γάζας.

Στην αιγυ­πτια­κή πρω­τεύ­ου­σα, αντι­προ­σω­πεία της Χαμάς ανα­μέ­νε­ται να δώσει «επί­ση­μη απά­ντη­ση» στην πρό­τα­ση που καταρ­τί­στη­κε στα τέλη Γενά­ρη από τις χώρες που μεσο­λα­βούν ‑Κατάρ, Αίγυ­πτος, ΗΠΑ- και Ισραη­λι­νούς δια­πραγ­μα­τευ­τές, σύμ­φω­να με πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου προ­σκεί­με­νη στο παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνημα.

Η πρό­τα­ση προ­βλέ­πει ότι σε «πρώ­τη φάση» θα κηρυ­χθεί παύ­ση των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων για έξι εβδο­μά­δες και θα αφε­θούν ελεύ­θε­ροι 42 όμη­ροι που κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας, σε αντάλ­λαγ­μα για την απο­φυ­λά­κι­ση Παλαι­στι­νί­ων κρα­τού­με­νων από το Ισραήλ.

Το Ισρα­ήλ έχει «λίγο ως πολύ» απο­δε­χθεί τους όρους για να κηρυ­χθεί ανα­κω­χή στη Λωρί­δα της Γάζας, που σημαί­νει ότι η μπά­λα βρί­σκε­ται «στο γήπε­δο της Χαμάς», δήλω­σε χθες Σάβ­βα­το Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος σε δημο­σιο­γρά­φους στην Ουά­σιγ­κτον, υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί. Η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει την πλη­ρο­φο­ρία αυτή.

Χιλιάδες διαδηλώνουν εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ

Χιλιά­δες πολί­τες βγή­καν ξανά στους δρό­μους σε πόλεις του Ισρα­ήλ χθες Σάβ­βα­το το βρά­δυ για να δια­δη­λώ­σουν ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, απαι­τώ­ντας πάνω απ’ όλα να κλεί­σει συμ­φω­νία για την επι­στρο­φή των ομή­ρων που κρα­τά ο στρα­τιω­τι­κός βρα­χί­ο­νας της Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας.

Σύμ­φω­να με ισραη­λι­νά ΜΜΕ, δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα όπως «εκλο­γές τώρα» στο Τελ Αβίβ. Άλλοι φώνα­ζαν «είσαι επι­κε­φα­λής, εσύ φταις», στο­χο­ποιώ­ντας προ­σω­πι­κά τον επι­κε­φα­λής της κυβέρνησης.

Ομι­λή­τρια σε συγκέ­ντρω­ση, επι­ζή­σα­σα της επί­θε­σης της Χαμάς στο νότιο Ισρα­ήλ την 7η Οκτω­βρί­ου, ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Σε κατη­γο­ρώ, Μπί­μπι, ότι κατέ­στρε­ψες όλες τις αξί­ες με τις οποί­ες μεγα­λώ­σα­με τα παι­διά μας. Σε κατη­γο­ρώ (…) πως βύθι­σες μια ολό­κλη­ρη χώρα στο πένθος».

Πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας συγ­γε­νών ομή­ρων ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες στην Ιερου­σα­λήμ, στην επί­ση­μη κατοι­κία του ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Νετα­νιά­χου. Σκο­πός της ήταν να ασκη­θεί πίε­ση προ­κει­μέ­νου να συνα­φθεί συμ­φω­νία ώστε να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι περί­που 100 ισραη­λι­νοί όμη­ροι που θεω­ρεί­ται πως είναι ακό­μη ζωντα­νοί στη Λωρί­δα της Γάζας.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν επί­σης χθες στη Χάι­φα, στη Μπε­ερ­σέ­μπα και στην Και­σά­ρεια, μπρο­στά σε εξο­χι­κή κατοι­κία του ισραη­λι­νού πρωθυπουργού.

Εφικτή μια εκεχειρία σε «24 με 48 ώρες», αν το Ισραήλ δεχθεί τα αιτήματα της Χαμάς

Υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της Χαμάς δήλω­σε σήμε­ρα στο AFP ότι μια ανα­κω­χή στη Λωρί­δα της Γάζας μπο­ρεί να είναι εφι­κτή “τις επό­με­νες 24 με 48 ώρες”, εφό­σον το Ισρα­ήλ δεχθεί τα αιτή­μα­τα του παλαι­στι­νια­κού κινήματος.

“Αν το Ισρα­ήλ δεχθεί τα αιτή­μα­τα της Χαμάς, τα οποία περι­λαμ­βά­νουν την επι­στρο­φή στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας των εκτο­πι­σμέ­νων Παλαι­στί­νιων και την αύξη­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, μπο­ρεί να ανοί­ξει ο δρό­μος για μια συμ­φω­νία μέσα στις επό­με­νες 24 ή 48 ώρες”, επε­σή­μα­νε ο αξιω­μα­τού­χος αυτός που θέλη­σε να δια­τη­ρή­σει την ανω­νυ­μία του.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο