Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Τουλάχιστον 3.000 βόμβες δεν έχουν εκραγεί — ΟΗΕ: «Το ρολόι χτυπά πιο γρήγορα προς τον λιμό»

Του­λά­χι­στον 3.000 από τις 45.000 ισραη­λι­νές βόμ­βες που έχουν εκτο­ξευ­τεί ενα­ντί­ον της Λωρί­δας της Γάζας, το διά­στη­μα μετα­ξύ 7ης Οκτω­βρί­ου και μέσα Ιανουα­ρί­ου, σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της οργά­νω­σης Handicap International, δεν έχουν εκρα­γεί, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ένας αξιω­μα­τού­χος αυτής της ΜΚΟ που ειδι­κεύ­ε­ται στη δρά­ση κατά των ναρκών.

«Μετα­ξύ των 45.000 βομ­βών, 3000 εξ αυτών δεν έχουν εκρα­γεί και είναι αυτές που θα προ­κα­λέ­σουν, τη στιγ­μή των επι­στρο­φών, τη στιγ­μή κατά την οποία η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια θα πρέ­πει να δια­νε­μη­θεί, έναν επι­πλέ­ον κίν­δυ­νο, ιδί­ως για τους αμά­χους», δήλω­σε στο Radio France internationale ο Ζαν Πιερ Ντελομιέρ.

Αυτοί οι αριθ­μοί απο­τε­λούν μια εκτί­μη­ση της Mine Action Area of responsibility — μιας ομά­δας εργα­σί­ας που απο­τε­λεί­ται από ΜΚΟ που είναι ενερ­γές στην περιο­χή, μετα­ξύ των οποί­ων βρί­σκε­ται η Handicap International — για το διά­στη­μα μετα­ξύ της 7ης Οκτω­βρί­ου και μέσα Ιανουα­ρί­ου, την ώρα που οι βομ­βαρ­δι­σμοί συνε­χί­ζο­νται στη Λωρί­δα της Γάζας και τους νεκρούς να έχουν φτά­σει στους 32.226 οι νεκροί

Ο Ζαν Πιερ Ντε­λο­μιέρ, ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής για τις διε­θνείς επι­χει­ρή­σεις της Handicap International, πέρα­σε πολ­λές ημέ­ρες στη Ράφα, στην αιγυ­πτια­κή μεθό­ριο, όπου 1,5 εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στί­νιοι, στην πλειο­νό­τη­τά τους εκτο­πι­σμέ­νοι, έχουν βρει καταφύγιο.

Θεω­ρεί πως μονά­χα μια κατά­παυ­ση του πυρός θα μπο­ρού­σε να δώσει περαι­τέ­ρω «ορα­τό­τη­τα» στη Handicap International, προ­κει­μέ­νου να «ξεκι­νή­σει εργα­σί­ες εξου­δε­τέ­ρω­σης των ναρ­κών χωρίς φόβο και απο­κα­τά­στα­σης του εδά­φους από τα εκρη­κτι­κά κατά­λοι­πα πολέμου».

Από τις αρχές Μαρ­τί­ου, η Handicap International έστει­λε για 15 ημέ­ρες δύο ειδι­κούς προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σουν να αξιο­λο­γούν τις ανά­γκες εξου­δε­τέ­ρω­σης ναρ­κών στη Λωρί­δα της Γάζας.

Πέραν της πρό­σβα­σης για τον άμα­χο πλη­θυ­σμό, η αξιο­λό­γη­ση αυτή θα «επι­τρέ­ψει επί­σης σε άλλους ανθρω­πι­στι­κούς φορείς να μπο­ρέ­σουν να ανα­πτυ­χθούν στις περιο­χές στο βόρειο τμή­μα (…) που παρα­μέ­νουν απο­κομ­μέ­νες σήμε­ρα από αυτήν την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» συνέ­χι­σε ο Ντελομιέρ.

Το Ισραήλ απαγόρευσε στην UNRWA να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα

Η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για του Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες (UNRWA) ανα­κοί­νω­σε μέσω του επι­κε­φα­λής της ότι πλέ­ον το Ισρα­ήλ της απα­γο­ρεύ­ει επι­σή­μως να παρα­δί­δει επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια στο βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας.

«Παρά την τρα­γω­δία που εκτυ­λίσ­σε­ται μπρο­στά στα μάτια μας, οι ισραη­λι­νές αρχές ενη­μέ­ρω­σαν τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρί­νουν πλέ­ον την είσο­δο άλλων επι­σι­τι­στι­κών κομ­βόι της UNRWA στο βόρειο τμή­μα» της Λωρί­δας της Γάζας, έγρα­ψε χθες Κυρια­κή ο Φιλίπ Λαζα­ρι­νί στο Χ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η υπη­ρε­σία παρα­μέ­νει «η βασι­κή γραμ­μή ζωής για τους Παλαι­στί­νιους πρόσφυγες».

Ουσια­στι­κά η UNRWA δεν έχει κατα­φέ­ρει να δια­νεί­μει βοή­θεια σε αυτό το σημείο της Γάζας, όπου εντεί­νε­ται ο κίν­δυ­νος του λιμού, από τις 29 Ιανουα­ρί­ου, διευ­κρί­νι­σε η εκπρό­σω­πός της Ζου­λιέτ Τού­μα. Αντι­θέ­τως, μπο­ρεί να συνε­χί­σει τις δρα­στη­ριό­τη­τές της στο νότιο τμή­μα του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

«Η παρε­μπό­δι­ση της UNRWA να προ­σφέ­ρει τρό­φι­μα ουσια­στι­κά σημαί­νει στέ­ρη­ση της πιθα­νό­τη­τας επι­βί­ω­σης σε ανθρώ­πους που πει­νούν», αντέ­δρα­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους, ο οποί­ος ζήτη­σε από το Ισρα­ήλ να ανα­θε­ω­ρή­σει «επει­γό­ντως» την από­φα­ση αυτή.

Η UNRWA και η Αίγυ­πτος δήλω­σαν την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ότι οι ισραη­λι­νές αρχές αρνή­θη­καν στον Λαζα­ρι­νί, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν σε επί­σκε­ψη στο Κάι­ρο, να εισέλ­θει στη Γάζα.

«Παρε­μπο­δί­ζο­ντας την UNRWA να εκπλη­ρώ­σει την εντο­λή της στη Γάζα, το ρολόι θα χτυ­πά πιο γρή­γο­ρα προς τον λιμό και πολ­λοί περισ­σό­τε­ροι θα πεθά­νουν από την πεί­να, την αφυ­δά­τω­ση, την έλλει­ψη στέ­γης», πρό­σθε­σε ο Λαζαρινί.

«Ακόμη ένα καρφί στο φέρετρο»

Το Ισρα­ήλ κατη­γο­ρεί την UNRWA ότι έχει προ­σλά­βει «περισ­σό­τε­ρους από 450 τρο­μο­κρά­τες» στη Γάζα και καταγ­γέλ­λει ότι 12 από τους εργα­ζό­με­νους στην υπη­ρε­σία ενε­πλά­κη­σαν άμε­σα στην επί­θε­ση της Χαμάς στις 7 Οκτω­βρί­ου, η οποία κόστι­σε τη ζωή σε περί­που 1.160 ανθρώ­πους, κυρί­ως αμάχους.

Η υπη­ρε­σία, που δια­θέ­τει περί­που 3.000 εργα­ζό­με­νους στις κατε­χό­με­νες παλαι­στι­νια­κές περιο­χές, την Ιορ­δα­νία, τη Συρία και τον Λίβα­νο, απέ­πεμ­ψε τους εργα­ζό­με­νους που κατη­γο­ρή­θη­καν για εμπλο­κή στην επί­θε­ση αυτή.

Όμως περί­που 15 χώρες, ανά­με­σά τους οι ΗΠΑ, ανέ­στει­λαν στα τέλη Ιανουα­ρί­ου τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της υπη­ρε­σί­ας έπει­τα από τις ισραη­λι­νές καταγ­γε­λί­ες. Έκτο­τε πολ­λές έχουν επα­να­λά­βει τις δωρε­ές τους στην UNRWA.

Η χθε­σι­νή από­φα­ση είναι «ακό­μη ένα καρ­φί στο φέρε­τρο» των προ­σπα­θειών που κατα­βάλ­λο­νται για την παρο­χή βοή­θειας στους κατοί­κους της Γάζας, κατήγ­γει­λε η εκπρό­σω­πος της UNRWA, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι δεν δόθη­κε καμία εξήγηση.

Σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, η μεγά­λη πλειο­νό­τη­τα των 2,4 εκατ. κατοί­κων της Γάζας απει­λεί­ται με λιμό. Η κατά­στα­ση είναι ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρή για τους περί­που 300.000 ανθρώ­πους που έχουν παρα­μεί­νει στη βόρεια Γάζα, όπου η μετα­φο­ρά βοή­θειας είναι ακό­μη πιο δύσκολη.

Γκουτέρες: Αυξανόμενη η συναίνεση της διεθνούς κοινότητας υπέρ εκεχειρίας και κατά χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες δήλω­σε σήμε­ρα κατά την επί­σκε­ψή του στην Ιορ­δα­νία ότι υπάρ­χει αυξα­νό­με­νη συναί­νε­ση μετα­ξύ της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας υπέρ της ανά­γκης για εκε­χει­ρία στον πόλε­μο στη Λωρί­δα της Γάζας και κατά μιας χερ­σαί­ας επι­χεί­ρη­σης στη Ράφα, η οποία ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σει ανθρω­πι­στι­κή καταστροφή.

«Παρα­τη­ρού­με την αυξα­νό­με­νη συναί­νε­ση μετα­ξύ της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας να τονι­στεί στους Ισραη­λι­νούς ότι χρειά­ζε­ται η εκε­χει­ρία και επί­σης βλέ­πω αυξα­νό­με­νη συναί­νε­ση — το άκου­σα στις ΗΠΑ, το άκου­σα από την ΕΕ, για να μην ανα­φέ­ρω φυσι­κά τον μου­σουλ­μα­νι­κό κόσμο — να πού­με ξεκά­θα­ρα στους Ισραη­λι­νούς ότι οποια­δή­πο­τε χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σει ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή», υπο­γράμ­μι­σε ο Γκου­τέ­ρες στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο