Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Τουλάχιστον 50 άτομα όλων των ηλικιών ήταν θαμμένα σε ομαδικό τάφο στη Χαν Γιουνίς

Νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και ομά­δες διά­σω­σης ανέ­συ­ραν τα πτώ­μα­τα του­λά­χι­στον 50 ατό­μων που ήταν θαμ­μέ­να σε ομα­δι­κό τάφο στο νοσο­κο­μείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιου­νίς, στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, που βρι­σκό­ταν υπό πολιορ­κία από τον ισραη­λι­νό στρα­τό μέχρι πριν από δύο μήνες, ανα­κοί­νω­σε η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα. Οι δια­σώ­στες ανα­φέ­ρουν ότι ορι­σμέ­να πτώ­μα­τα βρέ­θη­καν μέσα σε πλα­στι­κές σακού­λες με εβραϊ­κά γράμ­μα­τα πάνω τους. Μερι­κοί είχαν τα χέρια τους δεμέ­να πίσω από την πλά­τη τους και φαί­νε­ται σαν να τους εκτέ­λε­σαν αλλού και στη συνέ­χεια τους έθα­ψαν στο σημείο που βρέ­θη­καν. Οι σοροί περι­λαμ­βά­νουν ηλι­κιω­μέ­νες γυναί­κες, παι­διά και νεα­ρούς άνδρες.

Το επί­ση­μο παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Wafa ανέ­φε­ρε ότι μέχρι στιγ­μής έχουν ανα­συρ­θεί από το νοσο­κο­μείο Νάσερ συνο­λι­κά 190 πτώ­μα­τα μετά την απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των από τη Χαν Γιου­νίς στις 7 Απρι­λί­ου, όπου παρέ­μει­ναν για περί­που τέσ­σε­ρις μήνες.

Σε μήνυ­μά της, η ισλα­μι­στι­κή οργά­νω­ση Χαμάς, η οποία ελέγ­χει τη Λωρί­δα της Γάζας, κατήγ­γει­λε την ανα­κά­λυ­ψη «50 μαρ­τύ­ρων δια­φό­ρων ηλι­κιών» που ήταν θαμ­μέ­νοι στις αυλές του νοσο­κο­μεί­ου, οι οποί­οι «εκτε­λέ­στη­καν εν ψυχρώ και θάφτη­καν μαζι­κά με οδο­στρω­τή­ρες», όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της Χαμάς, που στη συνέ­χεια κατη­γό­ρη­σε και τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες για την απε­ριό­ρι­στη στρα­τιω­τι­κή και πολι­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη που παρέ­χει στην ισραη­λι­νή κυβέρνηση.

Σύμ­φω­να με τις υγειο­νο­μι­κές αρχές της Γάζας του­λά­χι­στον 500 άνθρω­ποι αγνο­ού­νται στην περιο­χή Χαν Γιουνίς.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο