Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: Το Ισραήλ πλήττει αλύπητα τη Ράφα με όλα τα είδη όπλων που διαθέτει

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός συνε­χί­ζει τα εγκλή­μα­τα με εντα­τι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς και αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές στη Ράφα, στη νότια Λωρί­δα της Γάζας, μερι­κές ώρες προ­τού διε­ξα­χθούν νέες έμμε­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις in extremis στο Κάι­ρο, στο πλαί­σιο να συνα­φθεί συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός, στην οποία η Χαμάς ανα­κοί­νω­σε χθες βρά­δυ πως έδω­σε πρά­σι­νο φως.

Ήταν μια πολύ δύσκο­λη νύχτα αυτή που πέρα­σε. Ήταν πολύ βίαιο, πολύ αιμα­τη­ρό και γεμά­το κατα­στρο­φές βρά­δυ, καθώς ο ισραη­λι­νός στρα­τός έχει ανα­πτύ­ξει όλα τα είδη όπλων στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Ράφα. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, η ισραη­λι­νή επί­θε­ση σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 20 Παλαι­στί­νιους ‑συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του­λά­χι­στον ενός παι­διού ‑σε διά­φο­ρες αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές που έπλη­ξαν κατοικίες.

Παράλ­λη­λα χιλιά­δες άνθρω­ποι πραγ­μα­το­ποί­η­σαν δια­δη­λώ­σεις στο Τελ Αβίβ, απαι­τώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση να απο­δε­χθεί τη συμ­φω­νία και να φέρει πίσω τους αιχ­μα­λώ­τους στη Γάζα τη σστιγ­μή που ο Νετα­νιά­χου δεί­χνει απρό­θυ­μος για συμφωνία.

Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία στη Λωρί­δα της Γάζας έκα­νε λόγο για «πολυά­ριθ­μους νεκρούς» τη νύχτα στη Ράφα. Το νοσο­κο­μείο του Κου­βέιτ, που βρί­σκε­ται στην πόλη, ανα­κοί­νω­σε πως δια­κο­μί­στη­καν σε αυτό «11 νεκροί» και «δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες» μετά τους βομ­βαρ­δι­σμούς, ανε­βά­ζο­ντας έτσι τον αρχι­κό απο­λο­γι­σμό, που έκα­νε λόγο για πέντε νεκρούς.

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες και πηγές του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου στα παλαι­στι­νια­κά σώμα­τα ασφα­λεί­ας έκα­ναν λόγο για σφο­δρούς αερο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς αργά χθες Δευ­τέ­ρα και νωρίς σήμε­ρα, καθώς και για εντα­τι­κά πυρά του πυρο­βο­λι­κού σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, ιδιαί­τε­ρα στη Ράφα και στα περί­χω­ρά της.

Σύμ­φω­να με τις πηγές αυτές, αυτο­κι­νού­με­να πυρο­βό­λα και άρμα­τα μάχης έχουν ανα­πτυ­χθεί κοντά στο σημείο διέ­λευ­σης που συν­δέ­ει τη νότια Λωρί­δα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Το Κάι­ρο φοβά­ται ότι, αν ο ισραη­λι­νός στρα­τός προ­χω­ρή­σει σε χερ­σαία εισβο­λή στην πόλη, θα υπάρ­ξει μαζι­κή φυγή παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων προς την αιγυ­πτια­κή επικράτεια.

Μετά τις επι­χει­ρή­σεις που διε­ξή­γα­γε στην πόλη της Γάζας και κατό­πιν στη Χαν Γιού­νις το Ισρα­ήλ απει­λεί εδώ και εβδο­μά­δες να τις συνε­χί­σει στη Ράφα, που χαρα­κτη­ρί­ζει το «τελευ­ταίο» οχυ­ρό της Χαμάς. Όμως στην πόλη έχουν βρει κατα­φύ­γιο 1,2 εκα­τομ­μύ­ριο Παλαι­στί­νιοι, στην πλειο­νό­τη­τά τους εκτο­πι­σμέ­νοι από άλλους τομείς του μικρού παρα­θα­λάσ­σιου θυλάκου.

Χθες το πρωί, αφού οι συνο­μι­λί­ες στο Κάι­ρο δεν έφε­ραν συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε πως άρχι­σε επι­χεί­ρη­ση εσπευ­σμέ­νης απο­μά­κρυν­σης δεκά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων από τη Ράφα. Αργό­τε­ρα, το βρά­δυ, η Χαμάς ανα­κοί­νω­σε πως ενη­μέ­ρω­σε την Αίγυ­πτο και το Κατάρ, χώρες που μαζί με τις ΗΠΑ μεσο­λα­βούν στις έμμε­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, πως «δέχε­ται την πρό­τα­σή τους για κατά­παυ­ση του πυρός» με το Ισραήλ.

Ο στρατός του Ισραήλ καταλαμβάνει την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Η ραδιο­φω­νία του ισραη­λι­νού στρα­τού μετέ­δω­σε πως μονά­δες του έχουν κυριεύ­σει την παλαι­στι­νια­κή πλευ­ρά της συνο­ρια­κής διέ­λευ­σης στη Ράφα, η οποία συν­δέ­ει τη Λωρί­δα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με την πλη­ρο­φο­ρία, εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού περιο­ρί­στη­κε να πει πως θα δοθεί «σύντο­μα» δελ­τίο Τύπου για το θέμα στη δημοσιότητα.

Η αρχή που δια­χει­ρί­ζε­ται τη διέ­λευ­ση έκα­νε γνω­στό πως έχει κλεί­σει, εξαι­τί­ας της παρου­σί­ας ισραη­λι­νών αρμά­των μάχης.

Τρεις πηγές του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Ρόι­τερς σε ανθρω­πι­στι­κούς οργα­νι­σμούς επι­βε­βαί­ω­σαν ότι η ροή της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας έχει ανασταλεί.

Μέσω της συγκε­κρι­μέ­νης συνο­ρια­κής διέ­λευ­σης εισέρ­χε­ται στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που φθά­νει στον θύλα­κο υπό πολιορ­κία, το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού του οποί­ου αντι­με­τω­πί­ζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

Αντιπροσωπεία του Κατάρ

Η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση πολέ­μου απο­φά­σι­σε «ομό­φω­να» χθες «να συνε­χι­στεί η επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα ώστε να ασκη­θεί στρα­τιω­τι­κή πίε­ση στη Χαμάς με σκο­πό να υπάρ­ξει απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων και να επι­τευ­χθούν και οι άλλοι στό­χοι του πολέ­μου», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση των υπη­ρε­σιών του ισραη­λι­νού πρωθυπουργού.

Το γρα­φείο του Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου πρό­σθε­σε πως παρό­τι «η πρό­τα­ση της Χαμάς» είναι «μακριά από τις κεντρι­κές απαι­τή­σεις του Ισρα­ήλ», θα στεί­λει αντι­προ­σω­πεία στην Αίγυ­πτο, για «να εξα­ντλή­σει τις πιθα­νό­τη­τες επί­τευ­ξης συμ­φω­νί­ας» κατά­παυ­σης του πυρός.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση αυτή, το εμι­ρά­το του Κατάρ ανα­κοί­νω­σε πως θα στεί­λει αργό­τε­ρα το πρωί αντι­προ­σω­πεία στο Κάι­ρο «για να ξαναρ­χί­σουν οι έμμε­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις ανά­με­σα στα δυο μέρη (…) με την ελπί­δα ότι θα κατα­λή­ξουν σε συμ­φω­νία για άμε­ση και μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας, με αντάλ­λαγ­μα την απε­λευ­θέ­ρω­ση φυλα­κι­σμέ­νων και ομήρων».

Σύμ­φω­να με τον δεύ­τε­ρο τη τάξει του πολι­τι­κού βρα­χί­ο­να της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρό­τα­ση περι­λαμ­βά­νει τρεις φάσεις με διάρ­κεια 42 ωρών: στην πρώ­τη θα γίνει πλή­ρης απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των, στη δεύ­τε­ρη επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων, και στην τρί­τη ανταλ­λα­γή ισραη­λι­νών ομή­ρων που κρα­τού­νται στη Γάζα με παλαι­στί­νιους φυλα­κι­σμέ­νους στο Ισρα­ήλ, με κατα­λη­κτι­κό σκο­πό «μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός».

Ως τώρα όμως η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει κάθε ενδε­χό­με­νο να δεχτεί να βάλει τέλος στον πόλε­μο ή την πλή­ρη από­συρ­ση των στρα­τευ­μά­των του από τη Λωρί­δα της Γάζας, τονί­ζο­ντας πως πρέ­πει πρώ­τα να διε­ξα­γά­γει επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, για να «νική­σει» τις δυνά­μεις της Χαμάς και να εξα­σφα­λί­σει πως δεν θα επα­να­λη­φθεί η 7η Οκτωβρίου.

«Ήρθε η στιγμή»;

Στο Ισρα­ήλ, το φόρουμ των οικο­γε­νειών, συλ­λο­γι­κό­τη­τα που δημιούρ­γη­σαν συγ­γε­νείς ομή­ρων, έκρι­νε χθες πως «ήρθε η στιγ­μή όλα τα εμπλε­κό­με­να μέρη (…) να μετα­μορ­φώ­σουν αυτή την ευκαι­ρία σε συμ­φω­νία για την επι­στρο­φή όλων των ομήρων».

Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν ότι ξέσπα­σαν επει­σό­δια στο Τελ Αβίβ ανά­με­σα σε αστυ­νο­μι­κούς και δια­δη­λω­τές που αξί­ω­ναν να κλει­στεί συμφωνία.

«Απηύ­θυ­να (…) πολύ σθε­να­ρή έκκλη­ση στην ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση και στους ηγέ­τες της Χαμάς να κάνουν την περαι­τέ­ρω προ­σπά­θεια που απαι­τεί­ται για να συνα­φθεί η συμ­φω­νία ζωτι­κής σημα­σί­ας», δήλω­σε ο ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών, ο Αντό­νιο Γκουτέρες.

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες

Η κύρια δια­φο­ρά που χώρι­ζε τις δύο πλευ­ρές στις συνο­μι­λί­ες στο Κάι­ρο αφο­ρά στη μονι­μό­τη­τα της κατά­παυ­σης του πυρός. Το Ισρα­ήλ επι­διώ­κει να δια­τη­ρή­σει το δικαί­ω­μα να συνε­χί­σει τη στρα­τιω­τι­κή δρά­ση, ιδί­ως κατά της στρα­τιω­τι­κής πτέ­ρυ­γας της Χαμάς στη Ράφα, μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

Οι συνο­μι­λί­ες στο Κάι­ρο είχαν κολ­λή­σει το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο λόγω της επι­μο­νής της Χαμάς να δεσμευ­τεί το Ισρα­ήλ ότι η εκε­χει­ρία θα είναι μόνι­μη από την αρχή της συμ­φω­νί­ας, αντί να δια­πραγ­μα­τευ­τεί τη διάρ­κειά της αφό­του η εκε­χει­ρία θα έχει τεθεί σε ισχύ.

Σύμ­φω­να με τη Haaretz, η εκδο­χή της Χαμάς δεν περι­λαμ­βά­νει άμε­ση απαί­τη­ση για μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός, ενώ αλλά­ζει επί­σης άλλα στοι­χεία της αιγυ­πτια­κής πρό­τα­σης συμ­φω­νί­ας, όπως η απαί­τη­ση για απε­λευ­θέ­ρω­ση 33 ομή­ρων σε πρώ­τη φάση.

Φέρε­ται επί­σης να καταρ­γεί το δικαί­ω­μα βέτο του Ισρα­ήλ για το ποιοι Παλαι­στί­νιοι κρα­τού­με­νοι θα απε­λευ­θε­ρω­θούν σε αντάλλαγμα.

Αξιω­μα­τού­χοι της Χαμάς ανέ­φε­ραν ότι το σχέ­διο που απο­δέ­χθη­καν περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του πυρός, ανοι­κο­δό­μη­ση της Γάζας, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων στα σπί­τια τους και συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής κρα­του­μέ­νων και ότι η συμ­φω­νία θα περι­λαμ­βά­νει τρεις φάσεις, 42 ημε­ρών η καθεμία.

Η περι­γρα­φή αυτή άφη­νε ασα­φές αν υπήρ­χαν ουσια­στι­κές δια­φο­ρές από την πρό­τα­ση που έθε­σαν στο τρα­πέ­ζι οι Αιγύ­πτιοι μεσο­λα­βη­τές την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

«Αφόρητη»

Ελλεί­ψει συμ­φω­νί­ας, η διε­θνής κοι­νό­τη­τα φοβά­ται πως θα ξεκι­νή­σει άμε­σα χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση ευρεί­ας κλί­μα­κας στη Ράφα, που θα ήταν «αφό­ρη­τη εξαι­τί­ας των κατα­στρο­φι­κών ανθρω­πι­στι­κών συνε­πειών της και του απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κού αντί­κτυ­πού της στην περιο­χή», όπως το έθε­σε ο κ. Γκουτέρες.

Η Αίγυ­πτος, οικο­δέ­σποι­να των έμμε­σων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, κάλε­σε το Ισρα­ήλ να «επι­δεί­ξει τη μέγι­στη αυτο­συ­γκρά­τη­ση και να απο­φύ­γει περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση», ενώ ο βασι­λιάς Αμπ­ντά­λα Β΄ της Ιορ­δα­νί­ας, που συνο­μί­λη­σε με τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν στον Λευ­κό Οίκο, κάλε­σε τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να κάνει το παν για να απο­τρα­πεί «νέα σφα­γή» στη Ράφα.

 

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο