Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα: 30.000 νεκροί από τα δολοφονικά χτυπήματα του Ισραήλ — Παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας της αφυδάτωσης και του υποσιτισμού

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως ο αριθ­μός των νεκρών στη Λωρί­δα της Γάζας είναι «πάνω από 30.000» αφό­του  το Ισρα­ήλ ξεκί­νη­σε τα δολο­φο­νι­κά του χτυ­πή­μα­τα στη στε­νή λωρί­δα γης.

«Ο αριθ­μός των μαρ­τύ­ρων (σ.σ. των νεκρών) είναι πλέ­ον πάνω από 30.000» ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο σε δελ­τίο Τύπου που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα, κάνο­ντας λόγο για του­λά­χι­στον 79 νεκρούς στους νυχτε­ρι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς των ενό­πλων δυνά­με­ων του Ισρα­ήλ στον θύλακο.

Οι κύριοι μεσο­λα­βη­τές ανά­με­σα στα μέρη, το Κατάρ και οι ΗΠΑ, λένε πως ελπί­ζουν πως θα κλει­στεί συμ­φω­νία για ανα­κω­χή, που θα επι­τρέ­ψει την απε­λευ­θέ­ρω­ση ισραη­λι­νών ομή­ρων που κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας, την απο­φυ­λά­κι­ση παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων και την είσο­δο περισ­σό­τε­ρης ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας προ­τού αρχί­σει το ραμα­ζά­νι, ο ιερός μήνας για τους μου­σουλ­μά­νους, περί την 11η Μαρτίου.

Η ένο­πλη σύρ­ρα­ξη, που μετα­μόρ­φω­σε τη μικρή παρα­θα­λάσ­σια περιο­χή σε «τόπο θανά­του», σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, είναι εδώ και και­ρό, και μακράν, η φονι­κό­τε­ρη από τις πέντε στις οποί­ες ενε­πλά­κη­σαν Ισρα­ήλ και Χαμάς αφό­του αυτή η τελευ­ταία άρχι­σε να ασκεί την εξου­σία εκεί, το 2007.

Καθη­με­ρι­νά, άμα­χοι χάνο­νται σε μάχες και βομ­βαρ­δι­σμούς, από τους οποί­ους δεν γλι­τώ­νει καμιά περιο­χή. Ολό­κλη­ρες συνοι­κί­ες έχουν μετα­τρα­πεί σε σωρούς συντριμ­μιών και 1,7 εκατ. Παλαι­στί­νιοι από τα 2,4 εκατ. που είναι ο συνο­λι­κός πλη­θυ­σμός της Λωρί­δας της Γάζας ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους.

«Για μένα, πρό­κει­ται για γενο­κτο­νία. Ποιος βομ­βαρ­δί­ζει πολυ­κα­τοι­κί­ες, τις κατε­δα­φί­ζει πάνω στους ενοί­κους τους, βασι­κά αμά­χους, παι­διά και γυναί­κες;» είπε ο Τζι­χάντ Σάλα, εκτο­πι­σμέ­νος τον οποίο συνά­ντη­σε το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο σε πρό­χει­ρο καταυ­λι­σμό στη Ράφα, στο νότιο τμή­μα του θυλάκου.

Από το ξέσπα­σμα του πολέ­μου έχουν σκο­τω­θεί περισ­σό­τε­ροι από 30.000 Παλαι­στί­νιοι, στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους άμα­χοι (γυναί­κες και παι­διά), σύμ­φω­να με τον πιο πρό­σφα­το απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες το πρωί.

«Λιμός»

Το Ισρα­ήλ ορκί­στη­κε να «εξα­λεί­ψει» τη Χαμάς, που χαρα­κτη­ρί­ζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρο­μο­κρα­τι­κή» οργάνωση.

Σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της Νέας Ζηλαν­δί­ας, από τις τελευ­ταί­ες δυτι­κές χώρες που δεν είχαν ακό­μη προ­χω­ρή­σει στο βήμα αυτό, ανα­κοί­νω­σε πως χαρα­κτη­ρί­ζει πλέ­ον «το σύνο­λο» της Χαμάς, με άλλα λόγια τόσο τον στρα­τιω­τι­κό όσο και τον πολι­τι­κό της βρα­χί­ο­να, «τρο­μο­κρα­τι­κή οντότητα».

«Κάνου­με το παν εντός των δυνά­με­ών μας για να ξανα­φέ­ρου­με τους ομή­ρους σπί­τι. Πιστεύω πως η στρα­τιω­τι­κή πίε­ση θα φέρει πίσω κι άλλους ομή­ρους», δήλω­σε χθες ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Γιο­άβ Γκάλαντ.

Αφού διε­ξή­γα­γε εκστρα­τεία βομ­βαρ­δι­σμών από γη, θάλασ­σα και αέρα, ο ισραη­λι­νός στρα­τός εξα­πέ­λυ­σε την 27η Οκτω­βρί­ου χερ­σαία επί­θε­ση, αρχι­κά στον βορ­ρά του θυλά­κου, προ­τού κινη­θεί προς νότο. Έκτο­τε, λέει πως έχει χάσει 242 στρατιωτικούς.

Στον θύλα­κο, υπό πολιορ­κία του Ισρα­ήλ από την 9η Οκτω­βρί­ου, 2,2 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα του πλη­θυ­σμού, απει­λεί­ται από λιμό, προει­δο­ποιούν τα Ηνω­μέ­να Έθνη, ειδι­κά στον βορ­ρά, όπου η δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας είναι στην πρά­ξη αδύ­να­τη, εξαι­τί­ας των κατα­στρο­φών, των μαχών, των λεηλασιών.

Ο ΟΗΕ επι­κρί­νει επί­σης τα εμπό­δια του Ισρα­ήλ στις παρα­δό­σεις βοή­θειας μέσω Αιγύ­πτου, που υπό­κει­νται στην έγκρι­σή του.

Σύμ­φω­να με το Γρα­φείο Αρω­γής και Έργων των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Παλαι­στί­νιους Πρό­σφυ­γες στην Εγγύς Ανα­το­λή (UNRWA), οι ανθρω­πι­στι­κές ανά­γκες στη Λωρί­δα της Γάζας είναι «απε­ριό­ρι­στες».

«Παίρ­νει μορ­φή λιμός. Τα νοσο­κο­μεία έχουν μετα­τρα­πεί σε πεδία μάχης. Ένα εκα­τομ­μύ­ριο παι­διά είναι αντι­μέ­τω­πα με καθη­με­ρι­νό τραυ­μα­τι­σμό», τονίζει.

Χθες Τετάρ­τη ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κού­ντρα, ανα­κοί­νω­σε πως ακό­μη δυο παι­διά πέθα­ναν εξαι­τί­ας «της αφυ­δά­τω­σης και του υπο­σι­τι­σμού» στο νοσο­κο­μείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας (βόρεια). Ο αριθ­μός των παι­διών που πέθα­ναν εξαι­τί­ας του λιμού αυξή­θη­κε σε έξι τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, πρόσθεσε.

Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα εκφρά­ζει ολο­έ­να εντο­νό­τε­ρη ανη­συ­χία για την ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή που θα προ­κα­λού­σε χερ­σαία επί­θε­ση —έχει προ­α­ναγ­γελ­θεί επα­νει­λημ­μέ­να από τον ισραη­λι­νό πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου— στη Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα της Λωρί­δας της Γάζας με την Αίγυ­πτο, όπου έχουν παγι­δευ­τεί κάπου ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο εσω­τε­ρι­κά εκτοπισμένοι.

Αλλά ο πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επα­να­λαμ­βά­νει ότι ο στρα­τός του θα νική­σει τη Χαμάς στο «τελευ­ταίο οχυ­ρό» της, τη Ράφα, μέσα σε «μερι­κές εβδο­μά­δες», δια­μη­νύ­ο­ντας πως, ακό­μη κι αν κηρυ­χθεί ανα­κω­χή, η επί­θε­ση δεν θα «αργή­σει». Δια­βε­βαιώ­νει πως θα δοθεί η δυνα­τό­τη­τα στον άμα­χο πλη­θυ­σμό να φύγει από τις ζώνες των μαχών, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζει πού θα πάει.

Στό­χος το τελευ­ταίο διά­στη­μα καθη­με­ρι­νών ισραη­λι­νών βομ­βαρ­δι­σμών, η Ράφα, που είχε κάπου 270.000 κατοί­κους πριν από τον πόλε­μο, είναι η κύρια πύλη εισό­δου στη Λωρί­δα της Γάζας, οι ποσό­τη­τες της οποί­ας όμως είναι πολύ περιορισμένες.

Ανακωχή πριν από το ραμαζάνι;

Το Κατάρ, οι ΗΠΑ και η Αίγυ­πτος προ­σπα­θούν να εξα­σφα­λί­σουν συμ­φω­νία για νέα ανα­κω­χή, που πέρα από την παύ­ση των μαχών, θα σημά­νει πως θα ανταλ­λάσ­σε­ται κάθε όμη­ρος —γυναί­κα, παι­δί, ηλι­κιω­μέ­νος κι άρρω­στος— με δέκα παλαι­στί­νιους φυλα­κι­σμέ­νους στο Ισρα­ήλ, σύμ­φω­να με πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου στη Χαμάς.

Τη Δευ­τέ­ρα, ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν έκα­νε λόγο περί «συμ­φω­νί­ας των Ισραη­λι­νών που προ­βλέ­πει ότι δεν θα εμπλα­κούν σε επι­χει­ρή­σεις κατά τη διάρ­κεια του ραμα­ζα­νιού», ώστε «να μας δοθεί ο χρό­νος για να βγά­λου­με όλους τους ομή­ρους». «Ελπί­ζω ότι ως την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα, θα έχου­με κατά­παυ­ση του πυρός», είπε ακό­μη, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας πως ακό­μη τίπο­τε δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Απαι­τώ­ντας η κυβέρ­νη­σή τους να κλεί­σει συμ­φω­νία για να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι όμη­ροι, κάπου 150 Ισραη­λι­νοί άρχι­σαν πορεία από τη Ραΐμ (νότια) ως την Ιερουσαλήμ.

«Δεν θα υπάρ­ξει νίκη αν οι πολί­τες μας παρα­μέ­νουν σε αιχ­μα­λω­σία» δήλω­σε ο Νιβ Κοέν, ένας από τους συμ­με­τέ­χο­ντες σε αυτή την μορ­φή δια­μαρ­τυ­ρί­ας, επι­ζών των επι­θέ­σε­ων της 7ης Οκτωβρίου.

Στο διπλω­μα­τι­κό πεδίο, αντι­πρό­σω­ποι παλαι­στι­νια­κών παρα­τά­ξε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των αντί­πα­λων κινη­μά­των Χαμάς και Φάταχ, βρί­σκο­νται σήμε­ρα στη Μόσχα, για συνο­μι­λί­ες με τον επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Σερ­γκέι Λαβρόφ.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο