Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γάζα, 60 μέρες μετά

Εξή­ντα μέρες συμπλη­ρώ­θη­καν από όταν ο ισραη­λι­νός στρα­τός ξεκί­νη­σε το νέο μακε­λειό σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, αφή­νο­ντας πίσω του μέχρι σήμε­ρα πάνω από 16.000 νεκρούς, 7.000 νεκρά παι­διά, 40.000 τραυ­μα­τί­ες και κοντά 2 εκα­τομ­μύ­ρια εκτοπισμένους.

Παρά τον εφη­συ­χα­σμό που επι­χεί­ρη­σαν να καλ­λιερ­γή­σουν τις προη­γού­με­νες μέρες τα αστι­κά επι­τε­λεία με αφορ­μή την προ­σω­ρι­νή εκε­χει­ρία, το μακε­λειό έχει μπει σε νέα, ακό­μα πιο φονι­κή φάση, με το κρά­τος — δολο­φό­νο να σκο­τώ­νει αδια­κρί­τως γυναι­κό­παι­δα και να επι­δί­δε­ται σε νέα εγκλή­μα­τα, σε όλο το μήκος και το πλά­τος της Γάζας.

Εξή­ντα μέρες μετά, επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι ο πόλε­μος στην Παλαι­στί­νη δεν ξεκί­νη­σε στις 7 Οκτώ­βρη. Οτι πραγ­μα­τι­κή αιτία όσων φρι­κια­στι­κών συμ­βαί­νουν στη Γάζα είναι η 75χρονη ισραη­λι­νή κατο­χή, το καθε­στώς απαρτ­χάιντ, οι εποι­κι­σμοί, η βία, οι φυλα­κί­σεις και δολο­φο­νί­ες χιλιά­δων Παλαι­στι­νί­ων, η γενο­κτο­νία ενός ολό­κλη­ρου λαού. Δηλα­δή, η πολι­τι­κή του κρά­τους του Ισρα­ήλ, που την πλη­ρώ­νει ακρι­βά και ο ισραη­λι­νός λαός.

Εξή­ντα μέρες μετά, έχουν καταρ­ρεύ­σει σαν χάρ­τι­νος πύρ­γος και όλα τα fake news του προ­πα­γαν­δι­στι­κού μηχα­νι­σμού του Ισρα­ήλ και των συμ­μά­χων του, ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που τα ανα­πα­ρά­γουν αμά­ση­τα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, με πρώ­το τον ΣΥΡΙΖΑ, για να δικαιο­λο­γή­σουν την κατο­χή και την εμπλο­κή της χώρας μας σ’ αυτόν τον βρώ­μι­κο πόλε­μο, στο πλευ­ρό του «σύμ­μα­χου» Ισραήλ.

Οι προ­πα­γαν­δι­στι­κές γελοιό­τη­τες για τα «απο­κε­φα­λι­σμέ­να μωρά» και τις «κτη­νω­δί­ες» που δια­ψεύ­δο­νταν την άλλη κιό­λας στιγ­μή, η προ­κλη­τι­κή από­κρυ­ψη, από τα ΜΜΕ, της πραγ­μα­τι­κής σφα­γής που κάνει ο ισραη­λι­νός στρα­τός στη Γάζα και στη Δυτι­κή Οχθη, οι αθλιό­τη­τες περί «αυτο­ά­μυ­νας» του κατα­κτη­τή τις οποί­ες δια­κι­νεί ένας ολό­κλη­ρος στρα­τός προ­πα­γαν­δι­στών και στην Ελλά­δα, απο­δεί­χθη­κε ότι έχουν μία και μόνη στό­χευ­ση: Να συκο­φα­ντή­σουν το δικαί­ω­μα του Παλαι­στι­νια­κού λαού να αντι­στέ­κε­ται, να παλεύ­ει για μια ελεύ­θε­ρη, ανε­ξάρ­τη­τη πατρί­δα, χωρίς κατο­χή. Αυτό το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα κάθε λαού βάφτι­ζαν και βαφτί­ζουν «τρο­μο­κρα­τία» οι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και η ελλη­νι­κή κυβέρνηση.

Ο αγώ­νας αυτός απο­δει­κνύ­ε­ται πηγή ακα­τά­βλη­της δύνα­μης για τον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Στης Γάζας τα συντρίμ­μια, όπου η ζωή εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων κρέ­με­ται κάθε ώρα από μια κλω­στή, αλλά και στη Δυτι­κή Οχθη, όπου Ισραη­λι­νοί έποι­κοι και στρα­τιώ­τες κλι­μα­κώ­νουν το πογκρόμ σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ο αγώ­νας του είναι καρ­φί στο μάτι της υπερ­σύγ­χρο­νης πολε­μι­κής μηχανής.

Αυτό φανε­ρώ­νει η ομο­λο­γία των Ισραη­λι­νών ότι μετά από εξή­ντα μέρες ανε­λέ­η­των βομ­βαρ­δι­σμών, ισο­πέ­δω­σης σπι­τιών, νοσο­κο­μεί­ων και σχο­λεί­ων, εκτο­πι­σμών και εν ψυχρώ δολο­φο­νιών, ακό­μα δεν έχουν κατα­φέ­ρει να νική­σουν στρα­τιω­τι­κά στη Γάζα. Κι ας έχουν τη στή­ρι­ξη των ΝΑΤΟι­κών συμ­μά­χων τους, ανά­με­σά τους και της ελλη­νι­κής κυβέρνησης.

Εξή­ντα μέρες μετά, επι­βε­βαιώ­νε­ται επί­σης ότι ο κίν­δυ­νος γενί­κευ­σης του πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή και ακό­μα πιο πέρα παρα­μέ­νει μεγά­λος και ενι­σχύ­ε­ται όσο το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει τη σφα­γή, όσο οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί σύμ­μα­χοί του επε­κτεί­νουν την παρου­σία τους στην περιο­χή και την εμπλο­κή στον πόλεμο.

Τα συμ­φέ­ρο­ντα που δια­κυ­βεύ­ο­νται και οι αντα­γω­νι­σμοί είναι τερά­στιοι, για τα πλού­σια ενερ­γεια­κά κοι­τά­σμα­τα, τον έλεγ­χο των δρό­μων της Ενέρ­γειας και του Εμπο­ρί­ου, τη γεω­πο­λι­τι­κή επιρ­ροή στην περιο­χή, στο φόντο της γενι­κό­τε­ρης αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό και στο υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρατόπεδο.

Εκτός από την πάλη του Παλαι­στι­νια­κού λαού, που απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης, εξή­ντα μέρες τώρα λάμπει και η δύνα­μη της εργα­τι­κής — λαϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στην Ελλά­δα και σε όλο τον κόσμο, απέ­να­ντι στη συκο­φα­ντία, στις διώ­ξεις, στη λογο­κρι­σία και την τρο­μο­κρα­τία που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν οι κυβέρ­νη­σης των συμ­μά­χων του Ισρα­ήλ. Αυτήν την αλλη­λεγ­γύη, που πρέ­πει να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, κρα­τά­με ως μεγά­λη παρα­κα­τα­θή­κη για τη συνέχεια!

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Όσοι δεν πεθαίνουν από ισραηλινά πυρά,
κινδυνεύουν από αρρώστιες και την πείνα

Η επέκταση της σφοδρής επίθεσης στον Νότο φέρνει πιο κοντά
τα σχέδια για βίαιο ξεριζωμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Σχεδόν 2 εκατ. έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους μέχρι τώρα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο