Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γέννησε στη βραχονησίδα που τους άφησε ο διακινητής (ΦΩΤΟ)

Στη νησί­δα Μπαρ­μπα­λιάς του νησιώ­τι­κου συγκρο­τή­μα­τος Τομα­ρο­νή­σια, στην οριο­γραμ­μή μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας μέσα στα Ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα στο ύψος της βορειο­α­να­το­λι­κής Λέσβου γέν­νη­σε σήμε­ρα τα χαρά­μα­τα νέα γυναί­κα Αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής. Η Αφρι­κα­νή μαζί με το σύζυ­γο της και άλλους 28 μετα­νά­στες — πρό­σφυ­γες άνδρες, γυναί­κες και παι­διά όλοι και όλες Αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής, είχαν φτά­σει στο μικρο­νή­σι επι­βαί­νο­ντες σε πλα­στι­κή βάρ­κα προ­ερ­χό­με­νοι από τα απέ­να­ντι τουρ­κι­κά παρά­λια. Όπως έγι­νε γνω­στό βγή­καν στη νησί­δα θεω­ρώ­ντας ότι έφτα­σαν στη Λέσβο. Εκεί και απο­κλεί­στη­καν, πράγ­μα που έθε­σε σε κίν­δυ­νο τη ζωή τους αλλά προ­πά­ντων τη ζωή του νεο­γέν­νη­του βρέφους.

Συγκλο­νί­ζουν οι φωτο­γρα­φί­ες με το μόλις λίγων ωρών βρέ­φος που γεν­νή­θη­κε στην βρα­χο­νη­σί­δα Μπαρ­μπα­λιάς. Φωτο­γρα­φί­ες που απο­τυ­πώ­νουν την Οδύσ­σεια αυτών των ανθρώ­πων που φεύ­γουν από τον τόπο τους κυνη­γη­μέ­νοι από φτώ­χεια και πολέμους.

Στε­λέ­χη του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος επι­βαί­νο­ντες σε περι­πο­λι­κό σκά­φος, μόλις αντι­λή­φθη­καν την ύπαρ­ξη των μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στη νησί­δα οργά­νω­σαν επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης τους. Οι γονείς και το νεο­γέν­νη­το μετα­φέρ­θη­καν στο λιμά­νι της Μυτι­λή­νης και στη συνέ­χεια στο Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Στο χώρο της καρα­ντί­νας του καταυ­λι­σμού στο Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης στον Καρά Τεπέ (Μαυ­ρο­βού­νι) της Μυτι­λή­νης μετα­φέρ­θη­καν οι υπό­λοι­ποι μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στα πλαί­σια τήρη­σης των μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο