Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: αυξήσεις φωτιά — προσομοίωση από σπαγγέτι

Αυτές τις μέρες και ενώ η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια βιώ­νει καθη­με­ρι­νά απα­νω­τά χτυ­πή­μα­τα από το αστι­κό κρά­τος και τους σκυ­λο­καυ­γά­δες των δια­χει­ρι­στών του –ο ένας κόβει κι ο άλλος ράβει τα συστη­μι­κά ΜΜΕ (ηλε­κτρο­νι­κά και έντυ­πα) με copy_paste ανα­κοί­νω­ση «η εμβλη­μα­τι­κή καλω­διω­τή γέφυ­ρα αλλιώς»… μας ενη­με­ρώ­νουν για το “Πιστό αντί­γρα­φο της γέφυ­ρας Ρίου – Αντιρ­ρί­ου με κάθε λεπτο­μέ­ρεια κατα­σκεύ­α­σαν φοι­τη­τές χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ζυμαρικά”.

Ανα­φέ­ρο­ντας –εκτός από τα ονό­μα­τα των παι­διών, ανα­λυ­τι­κά το είδος και την ποσό­τη­τα των ζυμα­ρι­κών, το χρό­νο που χρειά­στη­κε τις δια­στά­σεις κλπ. στοι­χεία της μακέ­τας και μιλώ­ντας μέχρι και για “εφελ­κυ­στι­κή, θλι­πτι­κή και καμ­πτι­κή αντο­χή των δομι­κών στοι­χεί­ων” (!!) όρους που κανείς κοι­νός θνη­τός δεν κατα­λα­βαί­νει …ανα­γρά­φο­ντας επί λέξει πως ‘το σπαγ­γέ­τι νού­με­ρο 10 έδει­ξε αντο­χές που ίσως δεν θα τις περί­με­νε κάποιος από ένα ωμό μακα­ρό­νι εφελ­κυ­στι­κή 8,48 MPa (megapascal), θλι­πτι­κή 2,207 MPa και καμ­πτι­κή 3,371 MPa. Ρε μπα­γλα­μά­δες, δεν ντρέ­πε­στε καθόλου;

ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του ΚΚΕ
Απαιτεί ελεύθερη διέλευση στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
για όλους τους εργαζόμενους

 «Είναι πρό­κλη­ση για το λαό μας! Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι και μεγά­λα έργα υπο­δο­μών που πλη­ρώ­θη­καν από τις τσέ­πες μας να τους δια­χει­ρί­ζο­νται πολυ­ε­θνι­κές για να γεμί­ζουν οι τσέ­πες των λίγων», επι­ση­μαί­νει η ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας του ΚΚΕ, με αφορ­μή τις νέες αυξή­σεις «φωτιά» στα διό­δια της γέφυ­ρας Ρίου — Αντιρ­ρί­ου, που ανα­κοι­νώ­θη­καν πρόσφατα.

«Με τις νέες αυξή­σεις το ετή­σιο κόστος διέ­λευ­σης φτά­νει έως και 3.000 ευρώ για τους εργα­ζό­με­νους της περιο­χής, και όχι μόνο, που μετα­κι­νού­νται από και προς την εργα­σία τους πλη­ρώ­νο­ντας επί της ουσί­ας πάνω από 250 ευρώ το μήνα μόνο για τη διέ­λευ­ση της γέφυ­ρας. Είναι απα­ρά­δε­κτο σχε­δόν του 1/3 του μισθού ενός εργα­ζό­με­νου να δίνε­ται στην Γέφυ­ρα Α.Ε. για να πάει από το σπί­τι στη δου­λειά και απ’ τη δου­λειά στο σπί­τι», επι­ση­μαί­νει η ΕΠ, ανα­φε­ρό­με­νη και στις συν­θή­κες «βαρυ­χει­μω­νιάς» που βιώ­νουν εργα­ζό­με­νοι που καθη­με­ρι­νά χρη­σι­μο­ποιούν τη γέφυ­ρα, όπως και λαϊ­κά στρώματα.

Σχο­λιά­ζο­ντας και τη στά­ση της Περι­φε­ρεια­κής Αρχής, σημειώ­νει ότι «αυτό εννο­ούν ανά­πτυ­ξη και νέες επεν­δύ­σεις η ΝΔ και η Περι­φε­ρεια­κή Αρχή Φαρ­μά­κη για την περιο­χή μας. Ζεστό χρή­μα στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και για το λαό διά­φο­ρα pass, επι­δό­μα­τα πεί­νας και διό­δια», ενώ σε σχέ­ση με τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ επι­ση­μαί­νει: «Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του βου­λευ­τή του Γ. Βαρε­μέ­νου, κάνει έκκλη­ση (!) στην “ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.” να δεί­ξει κοι­νω­νι­κό πρό­σω­πο και να μην προ­χω­ρή­σει σε αυξή­σεις των διο­δί­ων για­τί έχουν “αντια­να­πτυ­ξια­κό χαρα­κτή­ρα” όπως λέει!».

Όλη η ανα­κοί­νω­ση εδώ

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Να συμπλη­ρώ­σου­με, πως οι ανα­τι­μή­σεις δεν αφο­ρούν μόνο τη γέφυ­ρα … ενδεικτικά

Ο σταθ­μός του Μακρυ­χω­ρί­ου στον Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Αιγαί­ου, όπου από 2,50 ευρώ προ­τεί­νε­ται να πάει στα 2,90 ευρώ (16%).

Αντί­στοι­χα στον σταθ­μό της Ελευ­σί­νας (Ολυ­μπία Οδός) η προ­τει­νό­με­νη αύξη­ση είναι 14,2%, από 2,10 σε 2,40 ευρώ και

στις Αφί­δνες (Νέα Οδός) από 3,30 σε 3,70 ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 12%.

peletidis33ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗ σε Μητσοτάκη
Ζητά την ανα­κού­φι­ση όσων πλήτ­το­νται από τις αυξή­σεις στα διό­δια της Γέφυ­ρας Ρίου — Αντιρρίου

(από­φα­ση Δημο­τι­κού Συμβουλίου)

“Με αφορ­μή τις νέες αυξή­σεις που ανα­κοί­νω­σε η «Γέφυ­ρα ΑΕ» για τη διέ­λευ­ση από τη γέφυ­ρα Ρίου — Αντιρ­ρί­ου των εργα­ζο­μέ­νων που μετα­κι­νού­νται καθη­με­ρι­νά από και προς τους γει­το­νι­κούς δήμους επα­νήλ­θε στο προ­σκή­νιο συνο­λι­κά το θέμα των διο­δί­ων της Γέφυρας.

Οδι­κοί άξο­νες, που κατα­σκευά­στη­καν κατά βάση με κρα­τι­κά κον­δύ­λια, θα έπρε­πε να απο­δί­δο­νται δωρε­άν στον λαό. Αντί γι’ αυτό, δίνο­νται για δεκά­δες χρό­νια, με ληστρι­κούς όρους, στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, με τις περι­βό­η­τες συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης και τις συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η “Γέφυ­ρα ΑΕ” χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε απ’ το ελλη­νι­κό κρά­τος το 2020, με 11.050.000 ευρώ, για απώ­λεια εσό­δων λόγω παν­δη­μί­ας, με απο­τέ­λε­σμα τα καθα­ρά της κέρ­δη για τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νιά να παρου­σιά­σουν αύξη­ση κατά 3.250.000 ευρώ.

Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Πάτρας, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση του λαού μας, την ανά­γκη δια­σφά­λι­σης του δικαιώ­μα­τος χρή­σης της γέφυ­ρας Ρίου — Αντιρ­ρί­ου από όλους, υιο­θε­τεί τα αιτή­μα­τα που έχουν στα­λεί στην κυβέρ­νη­ση από τους εργα­ζό­με­νους που πλήτ­το­νται από τις αυξή­σεις, ζητά από την κυβέρ­νη­ση να πάρει όλα τα μέτρα για συνο­λι­κή μεί­ω­ση της τιμής των διο­δί­ων, καθώς και ειδι­κά μέτρα για όσους ανα­γκά­ζο­νται να χρη­σι­μο­ποιούν τη γέφυ­ρα πολύ συχνά [π.χ. εργα­ζό­με­νοι (εκπαι­δευ­τι­κοί, υγειο­νο­μι­κοί και άλλοι), άτο­μα με ανα­πη­ρία και ασθε­νείς που έρχο­νται στα νοση­λευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα της Πάτρας κλπ.]. Η χρέ­ω­ση γι’ αυτούς, καθώς και για τους ανέρ­γους, να δια­μορ­φω­θεί στα τρία (3) ευρώ ανά διέλευση.

Το δια­χρο­νι­κό αίτη­μα του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Πάτρας, του πατραϊ­κού, καθώς και όλου του ελλη­νι­κού λαού, για κατάρ­γη­ση όλων των διο­δί­ων, είναι επί­και­ρο όσο ποτέ”».

Υπάρ­χει πάντως παρά­δο­ση που άρχι­σε μάλ­λον από τη Βρε­τα­νία και υιο­θε­τή­θη­κε εδώ και 10ετίες από πανε­πι­στή­μια και άλλους φορείς σε Ευρώ­πη, Ασία και Αμε­ρι­κή. Το 1983 ξεκί­νη­σε στο Okanagan College της Βρε­τα­νι­κής Κολομ­βί­ας ‑και «τρέ­χει» μέχρι σήμε­ρα- σχε­τι­κός δια­γω­νι­σμός, με τις λεγό­με­νες «spaghetti bridges» που κατά και­ρούς κατα­σκευά­στη­καν να παρου­σιά­ζουν αξιο­ση­μεί­ω­τες αντοχές.

Στο πλαί­σιο αντί­στοι­χου δια­γω­νι­σμού της Αρχι­τε­κτο­νι­κής Σχο­λής του σλο­βε­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου του Μάρι­μπορ, φοι­τη­τές δημιούρ­γη­σαν το 2019 γέφυ­ρα από μακα­ρό­νια, ικα­νή να αντέ­ξει βάρος 105 κιλών, μεγα­λύ­τε­ρο από το δικό της. Στό­χος στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις η κατα­σκευή μας γέφυ­ρας από σπαγ­γέ­τι με καθο­ρι­σμέ­νες δια­στά­σεις, που να…αντέχει. Δεν γνω­ρί­ζου­με αν μετά την έκθε­σή της, μετα­τρέ­πε­ται σε μακαρονάδα…

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο