Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γίνεται επικίνδυνη η φωτιά στα Μέγαρα

Ενι­σχύ­θη­καν οι δυνά­μεις που επι­χει­ρούν στην πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε στη Βένι­ζα Μεγά­ρων. Στο σημείο αυτή την ώρα επι­χει­ρούν 75 πυρο­σβέ­στες με 24 οχή­μα­τα, 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 7 αερο­σκά­φη και 5 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων το ένα λει­τουρ­γεί για ενα­έ­ριο συντονισμό.

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε στις 13.41 το μεση­μέ­ρι και καί­ει αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση, ενώ στο σημείο πνέ­ουν βόρειοι άνε­μοι 4–7 μπο­φόρ και υπάρ­χουν διά­σπαρ­τες κατοικίες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στα Μέγα­ρα έχει προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ λόγω της πυρ­κα­γιάς που έχει ξεσπά­σει στην περιο­χή Βένιζα.

Συγκε­κρι­μέ­να έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην ανώ­νυ­μο οδό, στο ύψος της συμ­βο­λής της με την επαρ­χια­κή οδό Μεγά­ρων-Αλε­πο­χω­ρί­ου προς Λού­μπα και στην ανώ­νυ­μη οδό από Άνω Αλε­πο­χώ­ρι προς Λούμπα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο