Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλάτσι: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σπίτι της

Με δρα­μα­τι­κό τρό­πο ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη σχε­δια­σμού και υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας. Στους τρεις νεκρούς σε Εύβοια και Κρή­τη, ήρθαν να προ­στε­θούν τα δημο­σιεύ­μα­τα ότι μια ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα στο Γαλά­τσι έχα­σε τη ζωή της, περι­μέ­νο­ντας το ασθε­νο­φό­ρο που δεν μπο­ρού­σε να φτά­σει σπί­τι της.

Όπως μετέ­δω­σε ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός «Star», το ασθε­νο­φό­ρο δεν κατά­φε­ρε να φτά­σει εγκαί­ρως, παρό­λο που έφε­ρε αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυσίδες.

Χτες, οι περισ­σό­τε­ρες γει­το­νιές του Γαλα­τσί­ου ήταν απο­κλει­σμέ­νες, «κάτι το οποίο σε μεγά­λο βαθ­μό συνε­χί­ζε­ται ακό­μα», όπως καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», η οποία ζητά­ει «άμε­σα να δοθεί λύση, ώστε να ανοί­ξουν οι δρό­μοι στις γει­το­νιές, όχι μόνο στις κεντρι­κές αρτη­ρί­ες αλλά και στις κάθε­τες οδούς και τα στενά».

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Γαλα­τσί­ου υπο­γραμ­μί­ζει ότι κυβέρ­νη­ση και περι­φε­ρεια­κή διοί­κη­ση «έχουν μετα­τρέ­ψει το «μένου­με σπί­τι» σε μόνι­μο «φάρ­μα­κο» διά πάσαν νόσο, ιδιαί­τε­ρα όταν πρό­κει­ται να θαφτούν οι ευθύ­νες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού για τα ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού», ενώ «η δια­φή­μι­ση της ετοι­μό­τη­τας από πλευ­ράς Δημο­τι­κής Αρχής Γαλα­τσί­ου για τη χιο­νό­πτω­ση, που ήταν γνω­στή εδώ και μία εβδο­μά­δα, κόλ­λη­σε πάνω στην υπο­στε­λέ­χω­ση των Υπη­ρε­σιών του Δήμου σε προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό, όσο και αν οι εργα­ζό­με­νοι ήταν στο πόδι και έκα­ναν φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες για να κρα­τή­σουν τις βασι­κές οδι­κές αρτη­ρί­ες ανοικτές».

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο