Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Άνδρας χαστούκισε τον Μακρόν (BINTEO)

Ένας άνδρας χαστού­κι­σε τον πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν κατά τη διάρ­κεια μιας επί­σκε­ψης στο Τεν λ’ Ερμι­τάζ (νοτιο­α­να­το­λι­κά) σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, επι­βε­βαί­ω­σε το περι­βάλ­λον του επι­κε­φα­λής του γαλ­λι­κού κρά­τους επι­βε­βαιώ­νο­ντας στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο την αυθε­ντι­κό­τη­τα ενός βίντεο που κυκλο­φο­ρεί στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

 

Στο βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στο Twitter, ο Μακρόν δια­κρί­νε­ται να προ­σεγ­γί­ζει ένα πλή­θος ανθρώ­πων, κατό­πιν να συνο­μι­λεί με έναν άνδρα. Στη συνέ­χεια ο άνδρας, που φορά­ει ένα πρά­σι­νο μπλου­ζά­κι, γυα­λιά και μάσκα, φαί­νε­ται να φωνά­ζει «A Bas La Macronie» («Κάτω ο ‘μακρο­νι­σμός’») και κατό­πιν να τον χαστου­κί­ζει. Η ασφά­λεια του Γάλ­λου προ­έ­δρου επεμ­βαί­νει, ακι­νη­το­ποιεί τον άνδρα και απο­μα­κρύ­νει τον Μακρόν.

Το περι­βάλ­λον του Γάλ­λου προ­έ­δρου κάνει λόγο για μια «από­πει­ρα χαστου­κιού». Ο Εμα­νου­έλ Μακρόν συνέ­χι­σε την επί­σκε­ψή του, ανέ­φε­ρε το Ελιζέ.

Δύο άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν μετά το περι­στα­τι­κό, μετέ­δω­σαν το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο BFM TV και το ραδιο­φω­νι­κό δίκτυο RMC.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο