Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Έβγαλαν από τα νερά του Σηκουάνα την παγιδευμένη φάλαινα Μπελούγκα

Η λευ­κή φάλαι­να η οποία έχα­σε τον δρό­μο της και βρι­σκό­ταν στον Σηκουά­να επί μία εβδο­μά­δα βγή­κε εντέ­λει τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες ώρες από τα νερά του ποτα­μού, όπου είχε στα­μα­τή­σει σε υδα­το­φρά­κτη και δεν το έπαιρ­νε από­φα­ση να κάνει πίσω, στο Σεν-Πιερ-λα-Γκα­ρέν (βόρεια Γαλ­λία), εξέ­λι­ξη που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται το πρώ­το βήμα της ιδιαί­τε­ρα «ασυ­νή­θι­στης» επι­χεί­ρη­σης που διε­ξά­γε­ται για να μετα­φερ­θεί στη θάλασ­σα, δια­πί­στω­σε το Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Γύρω στις 05:00 (ώρα Ελλά­δας), έπει­τα από έξι ώρες δου­λειάς, το κήτος βάρους σχε­δόν 800 κιλών, η κατά­στα­ση της υγεί­ας του οποί­ου κρί­νε­ται «πολύ ανη­συ­χη­τι­κή», υψώ­θη­κε με δίχτυ από γερα­νό και απο­τέ­θη­κε σε μαού­να, όπου έσπευ­σαν να του προ­σφέ­ρουν φρο­ντί­δες περί­που δέκα κτη­νί­α­τροι με λευ­κές στολές.

Η Μπε­λού­γκα, μεγά­λο θαλάσ­σιο θηλα­στι­κό που ζει κανο­νι­κά σε παγω­μέ­να νερά και η παρου­σία του στον Σηκουά­να χαρα­κτη­ρί­ζε­ται εξαι­ρε­τι­κή, ανα­με­νό­ταν να τοπο­θε­τη­θεί σε φορ­τη­γό ψυγείο για να μετα­φερ­θεί στη θάλασ­σα, πάνω «σε άχυ­ρο ή άλλο υλι­κό που θα είναι άνε­το», διευ­κρί­νι­σε η Ιζα­μπέλ Ντορ­λιά-Που­ζέ, γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της νομαρ­χί­ας Ερ, στην οποία υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά η Σεν-Πιερ-λα-Γκα­ρέν, πριν από την έναρ­ξη της λεπτής επιχείρησης.

Ειδι­κός χώρος με θαλασ­σι­νό νερό στο λιμά­νι του Ουι­στρε­άμ (βόρεια Γαλ­λία) ετοι­μά­στη­κε για την υπο­δο­χή της φάλαι­νας, που θα μεί­νει εκεί τρεις ημέ­ρες, ώστε να «οργα­νώ­σου­με την επι­στρο­φή της στην ανοι­κτή θάλασ­σα και να παρα­κο­λου­θού­με την κατά­στα­ση της υγεί­ας της», είπε η ίδια.

Το κήτος, που εντο­πί­στη­κε τη 2η Αυγού­στου στον Σηκουά­να, παρέ­με­νε από την Παρα­σκευή στο ίδιο σημείο, περί­που 70 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά του Παρισιού.

Η επι­χεί­ρη­ση για να επι­στρέ­ψει στη θάλασ­σα, πέρα από το ότι είναι «ασυ­νή­θι­στη», ενέ­χει κιν­δύ­νους για την Μπε­λού­γκα, ήδη αδυ­να­τι­σμέ­νη και ευαί­σθη­τη σε κάθε είδους στρες, σημεί­ω­σε η Ιζα­μπέλ Μπρα­σέρ του ενυ­δρεί­ου Marineland στην Αντίμπ. «Μπο­ρεί να πεθά­νει» κατά τη διάρ­κεια της μετα­φο­ράς της «στο σημείο Β», στο Ουι­στρε­άμ, προει­δο­ποί­η­σε η ίδια ειδικός.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο