Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια ταραχών — Ανάπτυξη τεθωρακισμένων από την κυβέρνηση Μακρόν

Ένας νεα­ρός άνδρας έχα­σε τη ζωή αφού έπε­σε από τη στέ­γη ενός κατα­στή­μα­τος στη βορειο­δυ­τι­κή Γαλ­λία τη νύχτα της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή, καθώς οι λεη­λα­σί­ες και οι βαν­δα­λι­σμοί αυξή­θη­καν για τρί­τη συνε­χή νύχτα, σύμ­φω­να με συγκλί­νου­σες πηγές.

Οι εκδο­χές της αστυ­νο­μί­ας και της εισαγ­γε­λί­ας διί­στα­νται ωστό­σο για τις συν­θή­κες του δυστυ­χή­μα­τος: η πτώ­ση του νεα­ρού σημειώ­θη­κε “στο πλαί­σιο μιας λεη­λα­σί­ας” σε ένα σού­περ μάρ­κετ, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κή πηγή.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας της Ρου­έν, στη βορειο­δυ­τι­κή Γαλ­λία, ο οποί­ος μίλη­σε λίγο αργό­τε­ρα, βεβαιώ­νει από την πλευ­ρά του ότι αυτό το κατά­στη­μα δεν “δέχτη­κε επί­θε­ση από ταρα­χο­ποιούς κατά τη διάρ­κεια αυτών των γεγονότων”.

Το θύμα, ηλι­κί­ας περί­που 20 ετών, ανέ­βη­κε μαζί με έναν άλλο νεα­ρό στη στέ­γη ενός εμπο­ρι­κού κέντρου, που έχει πολ­λά κλει­στά κατα­στή­μα­τα, διευ­κρί­νι­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Φρε­ντε­ρίκ Τεγιέ.

Έπε­σε από τη στέ­γη και αρχι­κά τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της νομαρ­χί­ας το πρωί.

Ο νεα­ρός άνδρας υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του σήμε­ρα το από­γευ­μα, σύμ­φω­να με τον εισαγ­γε­λέα Τεγιέ.

“Ο δεύ­τε­ρος νεα­ρός, ο οποί­ος συνε­λή­φθη, εξη­γεί ότι οι δύο τους ανέ­βη­καν στη στέ­γη γύρω στις 5 το πρωί για να προ­σπα­θή­σουν να μπουν στο κατά­στη­μα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντι­κεί­με­νο, που δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται, το οποίο φέρε­ται να είχαν αφή­σει μέσα”, πρόσθεσε.

Η Γαλ­λία έχει γίνει από την Τρί­τη θέα­τρο τερά­στιων δια­δη­λώ­σε­ων που προ­κλή­θη­καν μετά τον θάνα­το του 17χρονου Ναχέλ από αστυ­νο­μι­κά πυρά στο προ­ά­στιο της Ναντέρ του Παρισιού.

Η Γαλ­λί­δα πρω­θυ­πουρ­γός Ελι­ζα­μπέτ Μπορν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα την ανά­πτυ­ξη τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των της αστυ­νο­μί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση των βίαιων επει­σο­δί­ων. Θα ανα­πτυ­χθούν επί­σης «πρό­σθε­τες κινη­τές δυνά­μεις», ανέ­φε­ρε το γρα­φείο της πρω­θυ­πουρ­γού στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, προ­σθέ­το­ντας ότι «εκδη­λώ­σεις μεγά­λης κλί­μα­κας (..) που ενδέ­χε­ται να ελλο­χεύ­ουν κιν­δύ­νους για τη δημό­σια τάξη ανά­λο­γα με τις κατα­στά­σεις ανά περιο­χή» θα ακυρωθούν.

Οι απο­φά­σεις αυτές απο­τε­λούν μέρος των μέτρων που εγκρί­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της διυ­πουρ­γι­κής επι­τρο­πής αντι­με­τώ­πι­σης κρί­σε­ων που συνε­δρί­α­σε το μεση­μέ­ρι στο υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών υπό την ηγε­σία του προ­έ­δρου Μακρόν.

Κινη­το­ποιού­νται 45.000 αστυνομικοί

Συνο­λι­κά 45.000 αστυ­νο­μι­κοί και χωρο­φύ­λα­κες θα ανα­πτυ­χθούν σε όλη τη χώρα σήμε­ρα το βρά­δυ, Παρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το, δήλω­σε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας Ζεράλ Νταρ­μα­νέν στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο TF1 καθώς η χώρα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για περισ­σό­τε­ρα βίαια επει­σό­δια στους δρό­μους μετά τον θάνα­το ενός 17χρονου από πυρά αστυ­νο­μι­κού αστυ­νο­μι­κού την Τρίτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

Επι­τρο­πή Διε­θνών Σχέ­σε­ων ΚΝΕ: Κατα­δι­κά­ζει τη δολο­φο­νία του 17χρονου Ναέλ στη Γαλ­λία από αστυ­νο­μι­κά πυρά

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο