Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Ένα παιδί — μετανάστης βρέθηκε νεκρό στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου

Το πτώ­μα ενός παι­διού ηλι­κί­ας “περί­που 10 ετών” βρέ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στο σύστη­μα προ­σγεί­ω­σης αερο­πλά­νου της Air France που προ­ερ­χό­ταν από το Αμπι­τζάν, έγι­νε γνω­στό από πηγή προ­σκεί­με­νη στην σχε­τι­κή έρευ­να που διεξάγεται.

Το αερο­πλά­νο, ένα Boeing 777, είχε απο­γειω­θεί από το Αμπι­τζάν, την οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ακτής Ελε­φα­ντο­στού, χθες Τρί­τη το βρά­δυ και προ­σγειώ­θη­κε σήμε­ρα στο Παρί­σι λίγο μετά τις 07:00 ώρα Ελλάδος.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία, η οποία επι­βε­βαιώ­νει τον θάνα­το ενός “λαθρε­πι­βά­τη” χωρίς να διευ­κρι­νί­ζει την ηλι­κία του, εκφρά­ζει τη λύπη της για μια “ανθρώ­πι­νη τραγωδία”.

“Πέραν της ανθρώ­πι­νης τρα­γω­δί­ας, αυτό δεί­χνει μια σημα­ντι­κή έλλει­ψη ασφά­λειας στο αερο­δρό­μιο του Αμπι­τζάν”, δήλω­σε στο AFP πηγή της ασφά­λειας της Ακτής Ελε­φα­ντο­στού, διε­ρω­τώ­με­νη πώς ένα παι­δί 10 ετών μπό­ρε­σε να έχει πρό­σβα­ση σε ένα αερο­πλά­νο και για το ενδε­χό­με­νο να υπήρ­χε κάποιος συνερ­γός.

Τα τελευ­ταία χρό­νια, πολ­λοί λαθρε­πι­βά­τες, κυρί­ως έφη­βοι από την Αφρι­κή, έχουν βρε­θεί νεκροί στον χώρο του συστή­μα­τος προσγείωσης.

Η θερ­μο­κρα­σία πέφτει στους ‑50 βαθ­μούς Κελ­σί­ου μετα­ξύ των 9.000 και 10.000 μέτρων, το ύψος στο οποίο πετούν τα επι­βα­τη­γά αεροπλάνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο