Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία – Ανατριχίλα: Δεκάδες χιλιάδες απεργοί τραγουδούν την «Διεθνή» φτάνοντας στη Βαστίλη (VIDEO)

Καθώς οι μεγά­λες πολύ­μη­νες κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας που συνε­χί­ζουν τον αγώ­να ενά­ντια στα νέα αντια­σφα­λι­στι­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, συνε­χί­ζο­νται αστα­μά­τη­τες, έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας, στιγ­μιό­τυ­πα που απο­τυ­πώ­νουν την αγω­νι­στι­κή διά­θε­ση των εργαζομένων.

Ένα από αυτά, που προ­κα­λεί ρίγη συγκί­νη­σης, δεί­χνει χιλιά­δες απερ­γούς που συμ­με­τεί­χαν στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της περα­σμέ­νης Δευ­τέ­ρας 13 Μάρ­τη στο Παρί­σι, να φτά­νουν στην Βαστί­λη, τρα­γου­δώ­ντας την «Διε­θνή».

Η Βαστί­λη, απο­τέ­λε­σε το σύμ­βο­λο της Γαλ­λι­κής μοναρ­χί­ας. Αρχι­κά παλά­τι και στην συνέ­χεια μια από τις δια­βό­η­τες φυλα­κές της Γαλ­λί­ας, η κατά­λη­ψή της απο­τέ­λε­σε σύμ­βο­λο της Γαλ­λι­κής αστι­κής επα­νά­στα­σης του 1789, ενώ κατά την διάρ­κεια της Κομ­μού­νας απο­τέ­λε­σε σημείο μεγά­λων μαχών.

Η «Διε­θνής», είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νη με το Παρί­σι και τον δοξα­σμέ­νο προ­άγ­γε­λο μιας νέας κοι­νω­νί­ας: Την Κομ­μού­να του Παρι­σιού. Είναι ποί­η­μα του Ευγέ­νιου Ποτιέ το οποίο συνέ­γρα­ψε προ­κει­μέ­νου να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως η «Μασ­σα­λιώ­τι­δα της Κομ­μού­νας», δηλα­δή να το τρα­γου­δά­νε με τη μου­σι­κή του Εθνι­κού Ύμνου της Γαλ­λί­ας, ως τον Ύμνο της Κομ­μού­νας. Το 1888 μελο­ποι­ή­θη­κε από τον Πιερ Ντεζεϊτέρ.

Πηγή: 902.gr
Πηγή βίντεο: TV YÉ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο