Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Απεργιακές κινητοποίησεις στο «Σαρλ ντε Γκωλ» και άλλα μεγάλα αεροδρόμια

Απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις διορ­γω­νώ­νουν, από σήμε­ρα και κατά την διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, εργα­ζό­με­νοι σε γαλ­λι­κά αερο­δρό­μια, ανά­με­σα στα οποία το Σαρλ ντε Γκωλ και το Ορλί κοντά στο Παρίσι,

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές, στο πλαί­σιο του υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού και της σαφούς ανά­καμ­ψης της ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας μετά την παν­δη­μία της COVID-19, θα οδη­γή­σουν στην ακύ­ρω­ση περί του 17% των πτή­σε­ων ανα­χω­ρή­σε­ων και αφί­ξε­ων στο αερο­δρό­μιο Paris Charles d Gaulle (CDG) μετα­ξύ των 07:00 και 14:00 τοπι­κή ώρα, σύμ­φω­να με την Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας (DGAC).

Απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις από σήμε­ρα 1η Ιου­λί­ου ως τις 4 του μήνα είχαν προ­κη­ρυ­χθεί επί­σης στο αερο­δρό­μιο Μασ­σα­λί­ας-Προ­βη­γκί­ας, αλλά η διεύ­θυν­σή του δεν προ­έ­βλε­πε χθες ούτε ακυ­ρώ­σεις ούτε καθυ­στε­ρή­σεις, καθώς το προ­σω­πι­κό έχει επι­τα­χθεί με νομαρ­χια­κό διάταγμα.

Καθώς οι απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που προ­κη­ρύ­χθη­καν διαρ­κούν ως την Κυρια­κή και αφο­ρούν και τον Όμι­λο Αερο­δρο­μί­ων του Παρι­σιού, αυτός κάλε­σε τους επι­βά­τες να έρχο­νται νωρί­τε­ρα, δηλα­δή “τρεις ώρες (πριν από την προ­βλε­πό­με­νη απο­γεί­ω­ση) για μια διε­θνή πτή­ση, δύο ώρες για μια εσω­τε­ρι­κή ή ευρω­παϊ­κή πτήση”.

Η Air France ανα­κοί­νω­σε ότι ακύ­ρω­σε περισ­σό­τε­ρες από το 10% των πτή­σε­ών της μικρών και μεσαί­ων απο­στά­σε­ων σήμε­ρα στο «Σαρλ ντε Γκωλ» και δια­τη­ρεί το πρό­γραμ­μά της πτή­σε­ων μεγά­λων αποστάσεων.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο