Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Αυξάνονται οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια

Επί­θε­ση με μαχαί­ρι σημειώ­θη­κε κοντά σε μια εκκλη­σία της Νίκαιας στη Γαλ­λία και σύμ­φω­να με τα γαλ­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης υπάρ­χουν τρεις νεκροί και πολ­λοί τραυματίες.

Ο γάλ­λος υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Νταρ­μα­νέν δήλω­σε ότι βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση. Ο δήμαρ­χος της Νίκαιας, Κρι­στιάν Εστρο­ζί, ανέ­φε­ρε στο Twitter ότι ένας ύπο­πτος συνε­λή­φθη και εκτί­μη­σε ότι πρό­κει­ται να τρο­μο­κρα­τι­κή επίθεση.

Μια γυναί­κα απο­κε­φα­λί­στη­κε κατά την επί­θε­ση που εκδη­λώ­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα κοντά σε εκκλη­σία στη Νίκαια της Γαλ­λί­ας, σύμ­φω­να με μια αστυ­νο­μι­κή πηγή.

gigien3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο