Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Βρέθηκε φάλαινα στο Σηκουάνα ποταμό – Σχέδιο για επιστροφή της στη θάλασσα

Η φάλαι­να, της οποί­ας η υγεία επι­δει­νώ­νε­ται στο γλυ­κό νερό, απο­μα­κρύν­θη­κε από τον ωκε­α­νό πριν από αρκε­τές ημέ­ρες και κιν­δυ­νεύ­ει να πεθά­νει. Η μήκους τεσ­σά­ρων μέτρων όρκα, που ανα­γνω­ρί­στη­κε ως αρσε­νι­κή, εντο­πί­στη­κε για πρώ­τη φορά στις εκβο­λές του Σηκουά­να στις 16 Μαΐ­ου, μετα­ξύ του λιμα­νιού της Χάβρης και της πόλης Ονφλέρ στη Νορ­μαν­δία, προ­τού δια­νύ­σει δεκά­δες χιλιό­με­τρα για να φθά­σει δυτι­κά της Ρουέν.

Φλε­βά­ρης 2022 ‑φάλαι­να μήκους ~10μ βρέ­θη­κε νεκρή σε παρα­λία κοντά στο Καλαί

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που συμ­βαί­νει τέτοιο φαι­νό­με­νο, τον Ιού­λη του 2017 μια σπερ­μα­το­φά­λαι­να μήκους 20 μέτρων ανα­κα­λύ­φθη­κε στο Quai de la Tournelle, κοντά στον καθε­δρι­κό ναό της Notre-Dame. Το κήτος, βάρους πάνω από 30 τόνους,  ήταν αρσε­νι­κό και μύρι­ζε έντο­να αλμυ­ρό νερό ‑δεί­τε εδώ απο­κλει­στι­κό βίντεο AFP News

Τα γαλ­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έδει­ξαν εικό­νες της όρκας στο ποτά­μι, με το ραχιαίο πτε­ρύ­γιό της να εξέ­χει από το νερό και το χαρα­κτη­ρι­στι­κό ασπρό­μαυ­ρο δέρ­μα της να είναι εμφα­νές κάθε φορά που ανα­δύ­ε­ται στην επιφάνεια.

AP Photo | Ted S. Warren

Σχέ­διο για να επι­στρέ­ψει στον ωκε­α­νό κατέ­στρω­σαν οι γαλ­λι­κές αρχές, έπει­τα από σύσκε­ψη στην οποία έλα­βαν μέρος και ξένοι επι­στή­μο­νες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ειδι­κών στα θαλάσ­σια θηλα­στι­κά, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι η όρκα θα παρα­κο­λου­θεί­ται εξ απο­στά­σε­ως με drone, ενώ θα εκπέ­μπο­νται ήχοι από φάλαι­νες του συγκε­κρι­μέ­νου είδους, σε μια προ­σπά­θεια να οδη­γη­θεί πίσω στον ωκεανό.

«Η χρή­ση αυτών των μη επεμ­βα­τι­κών μεθό­δων, από από­στα­ση πολ­λών εκα­το­ντά­δων μέτρων, θα εμπο­δί­σει σκά­φη να την προ­σεγ­γί­σουν, κάτι που θα μπο­ρού­σε να εντεί­νει το άγχος της και να θέσει σε κίν­δυ­νο τόσο τη ζωή της όσο και την ασφά­λεια των δια­σω­στών», ανα­φέ­ρει σχε­τι­κή ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο