Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα χρειαστούν 15–20 χρόνια

Η δια­δι­κα­σία έντα­ξης της Ουκρα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση θα διαρ­κέ­σει 15–20 χρό­νια και στο μετα­ξύ το Κίε­βο θα μπο­ρού­σε να συμ­με­τά­σχει στην ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή κοι­νό­τη­τα, όπως έχει προ­τεί­νει ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Ευρω­παϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων Κλε­μάν Μπον.

«Πρέ­πει να είμα­στε ειλι­κρι­νείς. Αν πού­με ότι η Ουκρα­νία θα μπει στην ΕΕ σε 6 μήνες, σε ένα ή δύο χρό­νια, θα είναι ψέμα. Δεν είναι αλή­θεια. Θα χρεια­στούν αναμ­φί­βο­λα 15–20 χρό­νια, είναι πολύς και­ρός», είπε ο Μπον μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό Radio J.

«Δεν θέλω να που­λή­σου­με στους Ουκρα­νούς πλά­νες και ψέμα­τα. Αν λέμε στους Ουκρα­νούς ‘Καλω­σο­ρί­σα­τε στην ΕΕ’ αλλά δεν δια­βά­σα­τε το συμ­βό­λαιο, στα ψιλά γράμ­μα­τα λέει ‘Θα γίνει σε 15 χρό­νια’, πιστεύω ότι θα δια­ψεύ­σου­με τις ελπί­δες μιας ολό­κλη­ρης γενιάς του ουκρα­νι­κού λαού», συνέ­χι­σε.

«Εν ανα­μο­νή, οφεί­λου­με στους Ουκρα­νούς (…) ένα πολι­τι­κό σχέ­διο στο οποίο μπο­ρούν να εντα­χθούν», συνέ­χι­σε, εξη­γώ­ντας ότι η ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή κοι­νό­τη­τα την οποία πρό­τει­νε ο Μακρόν είναι «συμπλη­ρω­μα­τι­κή της ΕΕ» και μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει ένα συγκε­κρι­μέ­νο πολι­τι­κό σχέ­διο στις χώρες που θέλουν να ενταχθούν.

Το θέμα της διεύ­ρυν­σης της ΕΕ, με την έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας, της Γεωρ­γί­ας και της Μολ­δα­βί­ας, διχά­ζει την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος Μακρόν πρό­τει­νε στις 9 Μαΐ­ου τη δημιουρ­γία ενός «νέου ευρω­παϊ­κού οργα­νι­σμού» στον οποίο θα μπο­ρού­σαν να μετέ­χουν προ­σω­ρι­νά οι υπο­ψή­φιες προς έντα­ξη χώρες, μέχρι να ολο­κλη­ρω­θούν οι εντα­ξια­κές διαδικασίες.

Σε άλλη συνέ­ντευ­ξη, στην εφη­με­ρί­δα Les Echos και στους σταθ­μούς Europe 1 και CNews, ο Μπον είπε ότι ο στό­χος της Γαλ­λί­ας είναι «να μην υπάρ­ξει ρωσι­κή νίκη» και «να απε­λευ­θε­ρω­θεί η Ουκρα­νία». «Παρέ­χου­με τα μέσα στην Ουκρα­νία, χωρίς να είμα­στε εμείς οι ίδιοι σε πόλε­μο, για να αντι­στα­θεί (…) να απε­λευ­θε­ρω­θεί. Και οι Ουκρα­νοί δεν προ­κά­λε­σαν τον πόλε­μο με τη Ρωσία, επι­διώ­κουν την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους (…). Είναι θεμι­τό, τους στη­ρί­ζου­με. Δεν είναι μόνο ηθι­κό καθή­κον. Αν δεν το έκα­νε η Ευρώ­πη, θα ήταν σαν να έλε­γε “Εμπρός λοι­πόν, η Ρωσία του Πού­τιν μπο­ρεί να κάνει ό,τι θέλει”. Θα ήταν επι­κίν­δυ­νο για την ασφά­λειά μας», πρό­σθε­σε ο Μπον.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο