Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία — Εκλογές: Ο Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν χάνει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα έξιτ πολ, στον δεύ­τε­ρο γύρο των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών που σημα­δεύ­ε­ται από τη μεγά­λη αύξη­ση της δύνα­μης της ακροδεξιάς.

Εφό­σον επι­βε­βαιω­θεί αυτό το απο­τέ­λε­σμα, θα είναι ένα σημα­ντι­κό πλήγ­μα για τον Μακρόν, ο οποί­ος θα χρεια­στεί να ανα­ζη­τή­σει συμ­μά­χους για να θέσει σε εφαρ­μο­γή το πρό­γραμ­μα μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που σχε­διά­ζει για την επό­με­νη πενταετία.

Με βάση τις πρώ­τες προ­βλέ­ψεις των ινστι­τού­των δημο­σκο­πή­σε­ων, η παρά­τα­ξη Ensemble! του προ­έ­δρου θα εκλέ­ξει 200–260 βου­λευ­τές. Θα παρα­μεί­νει δηλα­δή μακριά από την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία των 289 βου­λευ­τών σε σύνο­λο 577.

Κατά τις προ­βλέ­ψεις ινστι­τού­των δημο­σκο­πή­σε­ων, θα της λεί­πουν του­λά­χι­στον σαρά­ντα έδρες για να φθά­σει τις 289 που χρεια­ζό­ταν για να κυβερ­νή­σει μόνη. Αρνη­τι­κή επί­δο­ση άνευ προη­γου­μέ­νου: πρό­κει­ται για τη μικρό­τε­ρη σχε­τι­κή πλειο­ψη­φία της 5ης Δημο­κρα­τί­ας, δηλα­δή από το 1958.

Η «αρι­στε­ρή» συμ­μα­χία Nupes του Ζαν-Λυκ Μελαν­σόν εκτι­μά­ται ότι θα εκλέ­ξει 150–200 βου­λευ­τές και θα γίνει το μεγα­λύ­τε­ρο κόμ­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης. Ο επι­κε­φα­λής της ριζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς Ζαν-Λικ Μελαν­σόν δεν κέρ­δι­σε το στοί­χη­μα να επι­βά­λει συγκα­τοί­κη­ση στον Εμα­νου­έλ Μακρόν, με άλλα λόγια να τον ανα­γκά­σει να τον ονο­μά­σει νέο πρωθυπουργό.

Ο ακρο­δε­ξιός Εθνι­κός Συνα­γερ­μός της Μαρίν Λεπέν ανα­μέ­νε­ται να εκλέ­ξει 60–100 βου­λευ­τές, ανε­βά­ζο­ντας σημα­ντι­κά τη δύνα­μή του στην Εθνοσυνέλευση.

Στό­χος του ήταν να φθά­σει τους του­λά­χι­στον 15 βου­λευ­τές για να σχη­μα­τί­σει κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα στη γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση. Κατά τις προ­βλέ­ψεις όμως, ο Εθνι­κός Συνα­γερ­μός ενδέ­χε­ται να κατα­λά­βει εξα­πλά­σιες έδρες. Η Μαρίν Λεπέν, που επα­νε­ξε­λέ­γη στο Πα ντε Καλέ (βόρεια), ενδέ­χε­ται να έχει 80 ως 95 βου­λευ­τές — δεκα­πλά­σιους ως δεκα­πε­ντα­πλά­σιους απ’ ό,τι σήμερα.

Δεν απο­τε­λεί έκπλη­ξη ότι αυτή η τέταρ­τη εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία μέσα σε δύο μήνες σημα­δεύ­τη­κε από την απο­χή. Όπως και στον πρώ­το γύρο, οι μισοί και πλέ­ον ψηφο­φό­ροι δεν πήγαν στις κάλ­πες στον δεύ­τε­ρο. Η απο­χή αυξή­θη­κε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, υπο­λο­γί­ζε­ται πως κυμάν­θη­κε μετα­ξύ του 53,5 και του 54%. Μπο­ρεί να μην έσπα­σε το ρεκόρ του 2017 (57,36%), εκτι­μά­ται πάντως πως θα είναι η δεύ­τε­ρη υψη­λό­τε­ρη που έχει καταγραφεί.

Για την ενω­μέ­νη αρι­στε­ρά, τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά σημαί­νουν ότι θα γίνει το μεγα­λύ­τε­ρο κόμ­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, έναν ρόλο που κατεί­χε μέχρι τώρα η δεξιά.

Για τη Λεπέν, η επι­τυ­χία είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­τη: πεντα­πλα­σιά­ζει τον αριθ­μό των βου­λευ­τών της και ξεπερ­νά­ει όπως φαί­νε­ται κατά πολύ το όριο των 15 βου­λευ­τών ώστε να σχη­μα­τί­σει κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα, για δεύ­τε­ρη φορά στην ιστο­ρία του κόμ­μα­τός της, μετά το 1986.

Όσον αφο­ρά την παρα­δο­σια­κή δεξιά, τους Ρεπου­μπλι­κά­νους, εκλέ­γουν 60–70 βου­λευ­τές και ανα­μέ­νε­ται ότι θα δια­δρα­μα­τί­σουν καθο­ρι­στι­κό ρόλο ρυθ­μι­στή στην επό­με­νη Εθνοσυνέλευση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο