Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: εμπρηστική επιστολή στρατιωτικών στον Μακρόν με απειλές για στρατιωτικό νόμο

Μετά την από­φα­ση Μακρόν για σύλ­λη­ψη 10 πρώ­ην μελών των Ερυ­θρών Ταξιαρ­χιών έπει­τα από αίτη­μα της Ιτα­λί­ας, θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων προ­κά­λε­σε επι­στο­λή στρα­τιω­τι­κών με απει­λές για στρα­τιω­τι­κό νόμο.

Την ανοι­κτή επι­στο­λή στον Εμα­νου­έλ Μακρόν υπο­γρά­φουν 20 από­στρα­τοι στρα­τη­γοί, 80 πρώ­ην αξιω­μα­τι­κοί και 1.000 ακό­μη μέλη των ενό­πλων δυνά­με­ων και προει­δο­ποιούν πως θα ανα­λά­βουν δρά­ση αν ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος δεν στα­μα­τή­σει άμε­σα «την απο­σύν­θε­ση της κοι­νω­νί­ας» που προ­κα­λεί­ται όπως καταγ­γέλ­λουν από τους ισλαμιστές.

Οι στρα­τιω­τι­κοί ισχυ­ρί­ζο­νται ότι η Γαλ­λία «δια­λύ­ε­ται με τις ορδές ισλα­μι­στών των προ­α­στί­ων που απο­συν­δέ­ουν μεγά­λα τμή­μα­τα του έθνους και τα μετα­τρέ­πουν σε έδα­φος που υπό­κει­ται σε δόγ­μα­τα αντί­θε­τα με το σύνταγ­μά μας».

Υπο­στη­ρί­ζουν επί­σης ότι ένα στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα μπο­ρεί να είναι απα­ραί­τη­το για να στα­μα­τή­σει ένας «εμφύ­λιος πόλε­μος» στη Γαλ­λία και ισχυ­ρί­ζο­νται ότι έχουν ευρεία υπο­στή­ρι­ξη στο στρα­τό και πως είναι «έτοι­μοι να στη­ρί­ξουν» πολι­τι­κούς που επι­κε­ντρώ­νο­νται στην «ασφά­λεια ενός έθνους».

Μετά από σιω­πή ημε­ρών η υπΕ­θΑ Florence Parly παρα­δέ­χτη­κε τη δημο­σί­ευ­ση στο συντη­ρη­τι­κό Valeurs actuelles  (Κυρια­κή 25 Απρι­λί­ου) για ομά­δα πολ­λών στρα­τιω­τι­κών (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 20 από­στρα­των στρα­τη­γών) που καλού­σαν στο όνο­μα «του μεγα­λεί­ου» της Γαλ­λί­ας, με ανα­φο­ρά στην ακρο­δε­ξιά Marine Le Pen …να ανα­σκου­μπω­θού­με εν όψει των εκλογών.

Florence Parly une politisation «irresponsable» des arméesΔιεργασίες με το βλέμμα στις εκλογές του 2022

Μετά το δημο­σί­ευ­μα η Μαρίν Λεπέν αντα­πέ­δω­σε δεό­ντως, «Σας προ­σκα­λώ να συμ­με­τά­σχε­τε στη δρά­ση μας και να λάβε­τε μέρος στη μάχη που ξεκι­νά και είναι πάνω απ’ όλα μάχη της Γαλ­λί­ας. Ως πολί­της και ως γυναί­κα πολι­τι­κός, μοι­ρά­ζο­μαι τις ανη­συ­χί­ες σας», είπε.

Την κίνη­ση κατα­δί­κα­σε η κυβέρ­νη­ση Μακρόν, η οποία τη συνέ­κρι­νε με το απο­τυ­χη­μέ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα από στρα­τη­γούς ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου Σαρλ ντε Γκολ πριν από 60 χρό­νια, ενώ η υπουρ­γός Άμυ­νας, Φλο­ράνς Παρ­λί, αντέ­δρα­σε με οργή στην επι­στο­λή αλλά επι­χεί­ρη­σε να υπο­βαθ­μί­σει τη βαρύ­τη­τά της, ισχυ­ρι­ζό­με­νη ότι υπο­γρά­φε­ται μόνο από συντα­ξιού­χους στρα­τιω­τι­κούς, οι οποί­οι «εκπρο­σω­πούν μόνο τον εαυ­τό τους».

Αν και η κίνη­ση των στρα­τιω­τι­κών (και κυρί­ως οι ανα­φο­ρές στα περί πρα­ξι­κο­πή­μα­τος) δεν φαί­νε­ται να είναι ουσια­στι­κή απει­λή για την αστι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία στη Γαλ­λία, ωστό­σο ανα­δει­κνύ­ει τάσεις και διερ­γα­σί­ες αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­σης στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα και σε τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου, ενό­ψει των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του 2022.

“Εμφύλιος πόλεμος”

Η Le Monde ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: αυτοί οι στρα­τιω­τι­κοί με «τυρά­κι» την πατρι­δο­κα­πη­λία «η οποία, μέσω ενός είδους (αντι)ρατσι­σμού, υπη­ρε­τούν τον ένα και μόνο στό­χο, να δημιουρ­γη­θεί δηλ. ένα καρ­κί­νω­μα στην κοι­νω­νία μας ακό­μα και μίσος μετα­ξύ των κοινοτήτων”.

Πρό­σφα­τες δημο­σκο­πή­σεις εμφα­νί­ζουν την ακρο­δε­ξιά Μαρίν Λεπέν να προη­γεί­ται του Μακρόν στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του 2022.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Les Echos.frRegards.fr, Valeurs Actuelles & Le Monde.fr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο