Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε αίτημα για άσυλο στον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ

Η γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση απέρ­ρι­ψε χθες Παρα­σκευή δια­κομ­μα­τι­κό σχέ­διο ψηφί­σμα­τος που καλού­σε την κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν να παρα­χω­ρή­σει καθε­στώς πρό­σφυ­γα στη Γαλ­λία στον ιδρυ­τή του WikiLeaks, τον Τζού­λιαν Ασάνζ, που παρα­μέ­νει φυλα­κι­σμέ­νος στο Λον­δί­νο και δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο να εκδο­θεί στις ΗΠΑ.

Το κεί­με­νο που εξε­τά­στη­κε χθες δεν είχε βέβαια παρά συμ­βο­λι­κή αξία, καθώς δεν ήταν νομι­κά δεσμευ­τι­κό. Εξα­σφά­λι­σε πάντως την υπο­στή­ρι­ξη υπο­ψη­φί­ων για την προ­ε­δρία όπως μετα­ξύ άλλων του υπο­ψή­φιου του ‑οπορ­του­νι­στι­κού — ΚΚ Γαλ­λί­ας Φαμπιάν Ρου­σέλ και του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη ηγέ­τη του «Κόμ­μα­τος της Αρι­στε­ράς» Ζαν-Λικ Μελανσόν‑, οικο­λό­γων βου­λευ­τών, κεντρώ­ων, μιας «σοσια­λί­στριας» και λιγο­στών αιρε­τών της πλειοψηφίας.

Η εξέ­τα­ση του ψηφί­σμα­τος κατα­γρά­φη­κε μερι­κές ημέ­ρες μετά τη συμ­φω­νία της γαλ­λι­κής Βου­λής και της Γερου­σί­ας σχε­τι­κά με πρό­τα­ση νόμου για να προ­σφερ­θεί καλύ­τε­ρη προ­στα­σία στους κατα­μη­νυ­τές ατα­σθα­λιών και στους μάρ­τυ­ρες δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος στη Γαλλία.

Παρά το σφρί­γος και τον λυρι­σμό των ομι­λη­τών υπέρ του κ. Ασάνζ, το κεί­με­νο κατα­ψη­φί­στη­κε με 31 ψήφους κατά ένα­ντι 17 υπέρ.

Με πλη­φο­ρο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Le Monde.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο