Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: «Κυβέρνησης εθνικής ενότητας» πρότεινε ο Μακρόν σύμφωνα με την ακροδεξιά Λεπέν

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται τα παζά­ρια και οι δια­βου­λεύ­σεις στη Γαλ­λία, πάνω στο νέο τοπίο που δια­μόρ­φω­σε ο β’ γύρος των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών, στο φόντο των ανα­λύ­σε­ων περί κιν­δύ­νου «πλή­ρους παρά­λυ­σης» της χώρας και ανη­συ­χί­ες για το αν θα μειω­θεί η επιρ­ροή της γαλ­λι­κής ηγε­σί­ας στην «ευρω­παϊ­κή σκηνή».

Στο επί­κε­ντρο των παζα­ριών βρέ­θη­κε όπως όλα δεί­χνουν και η πιθα­νό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού «κυβέρ­νη­σης εθνι­κής ενό­τη­τας», όπως απο­κά­λυ­ψε η ακρο­δε­ξιά Μαρίν Λεπέν, μια ημέ­ρα μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον Γάλ­λο πρόεδρο.

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου αν συζη­τή­θη­κε το ενδε­χό­με­νο σύστα­σης κυβέρ­νη­σης συνερ­γα­σί­ας, η Μαρίν Λεπέν απά­ντη­σε κατα­φα­τι­κά, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως δέχθη­κε σχε­τι­κή πρό­τα­ση από τον Μακρόν.

Την πρό­θε­ση του Μακρόν να ανα­ζη­τή­σει τη λύση σε κυβέρ­νη­ση «εθνι­κής ενό­τη­τας» επι­βε­βαί­ω­σε και ο γραμ­μα­τέ­ας του μεταλ­λαγ­μέ­νου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Φαμπιέν Ρου­σέλ ο οποί­ος είχε συνά­ντη­ση με τον Γάλ­λο πρό­ε­δρο την Τρίτη.

Όσον αφο­ρά τις χθε­σι­νές συνα­ντή­σεις οι επα­φές του προ­έ­δρου ξεκί­νη­σαν με τον ηγέ­τη των «Ρεπου­μπλι­κά­νων» («LR»), Κρ. Ζακόμπ, ο οποί­ος σε δηλώ­σεις του επέ­μει­νε ότι οι «LR» δεν θα συνερ­γα­στούν με το «Μαζί». Ισχυ­ρί­στη­κε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «προ­δο­σία των ψηφο­φό­ρων μας» και ανέ­φε­ρε ότι «παρα­μέ­νου­με στην αντι­πο­λί­τευ­ση με απο­φα­σι­στι­κό», αλλά και «υπεύ­θυ­νο τρό­πο».

Την ίδια στιγ­μή, βέβαια, αφή­νο­ντας μεγά­λα «παρά­θυ­ρα» συνερ­γα­σιών με τον Μακρόν για τα ζητού­με­να του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, ο Ζακόμπ απά­ντη­σε σε ερώ­τη­ση για τις νέες αντια­σφα­λι­στι­κές ανα­τρο­πές που προ­ω­θεί ο πρό­ε­δρος, σημειώ­νο­ντας ότι θα περι­μέ­νει να δει τα κεί­με­να και σπεύ­δο­ντας να επι­ση­μά­νει ότι «υπάρ­χει ανά­γκη αύξη­σης των συντά­ξε­ων, θα περά­σει από παρά­τα­ση της περιό­δου εισφο­ρών, δεν υπάρ­χουν άλλες λύσεις».

Σημα­ντι­κά περι­θώ­ρια συνερ­γα­σί­ας με τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό ‑έστω και κατά περί­πτω­ση- ανα­γνώ­ρι­σε και η επι­κε­φα­λής του «Εθνι­κού Συνα­γερ­μού», Μαρίν Λεπέν (που ανα­κοί­νω­σε πως θα «παρα­δώ­σει» τα ηνία του κόμ­μα­τος για να εστιά­σει στο έργο της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας). Μετά τη δική της συνά­ντη­ση με τον Μακρόν δια­βε­βαί­ω­σε πως «αν τα μέτρα που κάθε φορά παρου­σιά­ζο­νται κινού­νται προς τη σωστή κατεύ­θυν­ση, θα τα ψηφί­ζου­με. Αν όχι, θα τα τρο­πο­ποιού­με. Αν οι τρο­πο­ποι­ή­σεις μας δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στα κεί­με­να τότε θα ενα­ντιω­νό­μα­στε», κατα­λή­γο­ντας ότι «είμα­στε βου­λευ­τές υπεύ­θυ­νοι».

Δια­θέ­σεις «διόρ­θω­σης» και κοι­νής επε­ξερ­γα­σί­ας των προ­σπα­θειών του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού εξέ­φρα­σαν και οι επι­κε­φα­λής άλλων κομμάτων.

Ενδει­κτι­κή ήταν η τοπο­θέ­τη­ση του επι­κε­φα­λής του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PS — συμ­με­τεί­χε στη NUPES μαζί με την «Ανυ­πό­τα­κτη Γαλ­λία» του Ζαν Λικ Μελαν­σόν), Ολι­βιέ Φορ, που μετά τη συνά­ντη­σή του με τον Μακρόν ουσια­στι­κά άφη­σε ανοι­χτά όλα τα ενδε­χό­με­να. Ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων: «Πίστε­ψα ότι κατά­λα­βε το μήνυ­μα των Γάλ­λων, με την έννοια ότι δεν μπο­ρεί πια να είναι ο παντο­δύ­να­μος πρό­ε­δρος, ο υπερ-πρό­ε­δρος», ενώ χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη συνά­ντη­ση «πλού­σια ανταλ­λα­γή από­ψε­ων», έσπευ­σε να ανα­ρω­τη­θεί: «Τι θα κάνει τώρα; Θα είναι (αυτές οι συνα­ντή­σεις) απλά ένα πλαί­σιο για να πει (ο Μακρόν) ότι είχε δια­βου­λεύ­σεις;…».

Όσον αφο­ρά την «Ανυ­πό­τα­κτη Γαλ­λία», βασι­κή συνι­στώ­σα της NUPES («Νέας Λαϊ­κής Οικο­λο­γι­κής και Κοι­νω­νι­κής Ένω­σης»), της κεντρο­α­ρι­στε­ρής — σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής συμ­μα­χί­ας υπό τον Ζακ Λικ Μελαν­σόν, ο επι­κε­φα­λής της (που σημειω­τέ­ον δεν διεκ­δί­κη­σε βου­λευ­τι­κή έδρα) τόνι­σε και χτες ότι «δεν υπάρ­χει προ­ε­δρι­κή πλειο­ψη­φία ούτε κυβέρ­νη­ση» και ότι «πρώ­τι­στο καθή­κον της κυβέρ­νη­σης Μπορν είναι να ζητή­σει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης από τη Βου­λή, την οποία δεν θα πάρει. Αυτό είναι το μήνυ­μα που πρέ­πει να κατα­λά­βει ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας». Σημειω­τέ­ον, ο Μελαν­σόν έχει κατα­θέ­σει πρό­τα­ση συγκρό­τη­σης ενιαί­ας κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας για τις συνι­στώ­σες της NUPES, που όμως δεν συνα­ντά τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της πλειο­ψη­φί­ας των εταί­ρων του.

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν θα απευ­θύ­νει διάγ­γελ­μα σήμε­ρα στις 8 μ.μ. τοπι­κή ώρα (9 μ.μ. ώρα Ελλά­δας), όπως ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο του.

902.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο