Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο (VIDEO)

Μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, πραγ­μα­το­ποιού­νται σήμε­ρα σε πολ­λές πόλεις της Γαλ­λί­ας, στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας που έχουν κηρύ­ξει Ομο­σπον­δί­ες και Συν­δι­κά­τα σε όλη την χώρα, της 11ης κατά σει­ρά απερ­για­κής μάχης ενά­ντια στον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο.

Στο Παρί­σι οι δια­δη­λω­τές κατέ­λα­βαν τα γρα­φεία της Black Rock, της χρη­μα­τι­στη­ρια­κής εται­ρεί­ας που θα ανα­λά­βει το τζο­γά­ρι­σμα των απο­θε­μα­τι­κών των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων, όπως προ­βλέ­πε­ται μετα­ξύ άλλων στον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο.


Στην πόλη Ρεν, έγι­νε μαζι­κή και μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση, παρά την βροχή.

Για ακό­μη μια φορά, οι δρό­μοι της Νάντης πλημ­μύ­ρι­σαν από κόσμο.

Στη Μασ­σα­λία 170.000 εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν και πάλι στους δρό­μους της πόλης.


Να σημειω­θεί ότι σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στα διυ­λι­στή­ρια της Total Energies, στη Νορ­μαν­δία, σημεί­ω­σαν μια νίκη, καθώς το δικα­στή­ριο της Ρου­έν απο­φά­σι­σε υπέρ της FNIC CGT, η οποία είχε κατα­θέ­σει αίτη­ση κατά της επί­τα­ξης από το κρά­τος των εργα­ζο­μέ­νων στο διυ­λι­στή­ριο. Το κρά­τος κατα­δι­κά­ζε­ται και η εντο­λή επί­τα­ξης αναστέλλεται.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο