Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Νέες μεγαλειώδεις απεργιακές διαδηλώσεις σε πάνω από 260 πόλεις

Νέα 24ωρη απερ­γία σε πάρα πολ­λούς κλά­δους και μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες οι εργα­ζό­με­νοι στη Γαλ­λία, συνε­χί­ζο­ντας με νέα ορμή τον αγώ­να ενά­ντια στο αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης Μακρόν.

Πάνω από 260 πόλεις όλης της γαλ­λι­κής επι­κρά­τειας γέμι­σαν με δια­δη­λω­τές, οι οποί­οι απαί­τη­σαν να απο­συρ­θεί άμε­σα το νομο­σχέ­διο που αυξά­νει τα γενι­κά όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης από τα 62 στα 64 και προ­ϋ­πο­θέ­τει 43 χρό­νια δου­λειάς για την κατο­χύ­ρω­ση δικαιώ­μα­τος σε πλή­ρη σύντα­ξη. Ουσια­στι­κά επι­βάλ­λει δου­λειά μέχρι τον τάφο, αν ανα­λο­γι­στεί κανείς πόσο έχουν επε­κτα­θεί η ελα­στι­κή και η περι­στα­σια­κή απα­σχό­λη­ση, αλλά και τη φθο­ρά που συνε­πά­γε­ται η διαρ­κής επι­δεί­νω­ση του εργα­σια­κού περιβάλλοντος.

Η απερ­για­κή μάχη ξεκί­νη­σε από προ­χθές το βρά­δυ, με ομά­δες περι­φρού­ρη­σης που στή­θη­καν σε μεγά­λες μονά­δες παρα­γω­γής, διυ­λι­στή­ρια, εργο­στά­σια, λιμά­νια κ.λπ.

Οι δια­δη­λώ­σεις συνε­χί­ζο­νταν μέχρι αργά χθες το από­γευ­μα σε πολ­λές πόλεις και η κατα­γρα­φή της συμ­με­το­χής στην ίδια την απερ­γία συνε­χι­ζό­ταν, με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες να επι­βε­βαιώ­νουν τη μεγά­λη συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων σε κλά­δους όπως Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία, Μετα­φο­ρές, Λιμά­νια, Ενέρ­γεια, Καθα­ριό­τη­τα και Εμπόριο.

Στο Παρί­σι οι δια­δη­λω­τές υπο­λο­γί­ζε­ται ότι ξεπέ­ρα­σαν τις 700.000, ενώ στη Μασ­σα­λία το Εργα­τι­κό Κέντρο έκα­νε λόγο για συμ­με­το­χή — ρεκόρ απερ­γών στη δια­δή­λω­ση, με 245.000 κόσμου στον δρόμο.

Ξεχώ­ρι­σαν επί­σης η μαζι­κό­τη­τα και ο παλ­μός των κινη­το­ποι­ή­σε­ων σε περιο­χές όπως η Νορ­μαν­δία, τα λιμά­νια και τα διυ­λι­στή­ρια στην Μπους ντι Ρον (προ­ά­στια της Μασ­σα­λί­ας), καθώς και σε βιο­μη­χα­νι­κά κέντρα όπως η Χάβρη (ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ευρω­παϊ­κά λιμά­νια που βρέ­χει ο Ατλα­ντι­κός), η περιο­χή του Σεν Ναζέρ (ναυ­πη­γεία) κ.λπ. Μεγά­λες ήταν οι δια­δη­λώ­σεις και σε Σατο­ρουά, Ανγκου­λέμ, Γκρε­νόμπλ, Ρου­έν, Λοριάν, Σεντ Ετιέν, Λιόν, Κλερ­μόν, Ναντ, Βαλεν­σιέν κ.α.

Σε διά­φο­ρους κλά­δους υπάρ­χουν ήδη απο­φά­σεις για συνέ­χι­ση με νέα 24ωρη απερ­γία σήμε­ρα, αλλά και την υπό­λοι­πη βδο­μά­δα, ενώ προ­χω­ρούν συσκέ­ψεις και πρω­το­βου­λί­ες συντο­νι­σμού αγω­νι­στι­κών Ομο­σπον­διών και Συνδικάτων.

Σε αναρ­τή­σεις συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων σημειω­νό­ταν χτες: «Να θυμη­θού­με ότι είναι οι εργα­ζό­με­νοι αυτοί που παρά­γουν τον πλού­το αυτής της χώρας. Να περά­σουν οι ανά­γκες μας μπρο­στά από τα κέρ­δη των μετό­χων. Να θυμη­θού­με ότι όλη η χώρα στη­ρί­ζει τη συνέ­χι­ση της απερ­γί­ας. Το 93% των σημε­ρι­νών μισθω­τών απορ­ρί­πτουν τη μεταρ­ρύθ­μι­ση (…) Να θυμη­θού­με ότι ο φόβος πρέ­πει να αλλά­ξει στρα­τό­πε­δο: Το καθε­στώς Μακρόν, η κυβέρ­νη­ση των πλουσίων και η ολι­γαρ­χία πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν. Να θυμη­θού­με ότι καθέ­νας και καθε­μιά πρέ­πει να πάρει τη θέση του σε αυτόν τον αγώνα».

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο