Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Νεκρός 14χρονος Μαροκινός μετά από άγρια επεισόδια οπαδών

Ένας 14χρονος νεκρός είναι ο απο­λο­γι­σμός των άγριων επει­σο­δί­ων που εξε­λί­χθη­καν χθες βρά­δυ στο Μον­πε­λιέ, μετά τον αγώ­να Γαλ­λία-Μαρό­κο για την ημι­τε­λι­κή φάση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλλου.

Ο 14χρονος, μαρο­κι­νής κατα­γω­γής, χτυ­πή­θη­κε από αυτο­κί­νη­το κατά την διάρ­κεια ταρα­χών μετα­ξύ οπα­δών των δύο εθνι­κών ομάδων.

Ο έφη­βος δια­κο­μί­στη­κε πολύ γρή­γο­ρα στο νοσο­κο­μείο και νοση­λεύ­θη­κε στην εντα­τι­κή, ωστό­σο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση των γαλ­λι­κών αρχών, υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του. Ο δρά­στης του περι­στα­τι­κού, τρά­πη­κε σε φυγή μετά από το μοι­ραίο χτύ­πη­μα στον νεα­ρό Μαρο­κι­νό, ενώ το όχη­μα που οδη­γού­σε βρέ­θη­κε γρή­γο­ρα στη γει­το­νι­κή συνοι­κία La Mosson.

Ο οδη­γός το είχε εγκα­τα­λεί­ψει με την γαλ­λι­κή αστυ­νο­μία να έχει εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για την σύλ­λη­ψή του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο