Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Ο Δ. Κουτσούμπας στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στο Παρίσι (VIDEO)

Κοι­νός ο αγώ­νας των εργα­ζό­με­νων σε Γαλ­λία και Ελλά­δα τόνι­σε σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας από τη μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση που είναι σε εξέ­λι­ξη στο Παρίσι.

H δήλω­ση:

«Η αλλη­λεγ­γύη μας στον αγώ­να του γαλ­λι­κού λαού είναι δεδο­μέ­νη. Είναι κοι­νός ο αγώ­νας σε Ελλά­δα και Γαλ­λία, σε όλη την Ευρώ­πη, ενά­ντια στις αντερ­γα­τι­κές πολι­τι­κές, ενά­ντια στις αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές των κυβερ­νή­σε­ων στην Ελλά­δα, τη Γαλ­λία, σε όλη την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ενά­ντια στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, τα μονο­πώ­λια, για να νική­σει τελι­κά ο εργα­ζό­με­νος λαός και να ανοί­ξει το δρό­μο για το συμ­φέ­ρον το δικό του και όχι για τα συμ­φέ­ρο­ντα και τα κέρ­δη των λίγων.

Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας. Αυτό είναι το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα στην Ελλά­δα, τη Γαλ­λία, σε όλο τον κόσμο».

«Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας»

O Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε χαι­ρε­τι­σμό του στη μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Παρί­σι τόνι­σε, μετα­ξύ άλλων, πως «το ΚΚΕ, η εργα­τι­κή τάξη της Ελλά­δας, ήταν, είναι και θα είναι στο πλευ­ρό σας».

Ανα­λυ­τι­κά:

«Εκ μέρους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, σας μετα­φέ­ρου­με την αλλη­λεγ­γύη των Ελλή­νων κομ­μου­νι­στών, της εργα­τι­κής τάξης της Ελλά­δας προς την αγω­νι­ζό­με­νη εργα­τι­κή τάξη της Γαλ­λί­ας και ευχό­μα­στε κάθε επι­τυ­χία στη σημε­ρι­νή Γενι­κή Απερ­γία και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις, στις οποί­ες θα βρε­θού­με κι εμείς στο πλάι σας.

Είμα­στε μαζί σας σε αυτό τον αγώ­να που δίνε­τε, με τα συν­δι­κά­τα σας στην πρώ­τη γραμ­μή, για να απο­συρ­θεί, για να καταρ­γη­θεί η αντερ­γα­τι­κή συντα­ξιο­δο­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση της κυβέρ­νη­σης Μακρόν.

Αυτός ο αγώ­νας σας, έχει ήδη γρά­ψει ιστορία.

Το ΚΚΕ, η εργα­τι­κή τάξη της Ελλά­δας, ήταν, είναι και θα είναι στο πλευ­ρό σας.

Καλή δύνα­μη και καλούς αγώνες!

Νίκη στους εργα­ζό­με­νους της Γαλ­λί­ας. Venceremos».

Παρί­σι: Με συν­θή­μα­τα και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χθη­καν τον Δ. Κου­τσού­μπα απερ­γοί στο Μον Παρ­νάς (ΦΩΤΟ-VIDEO)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο