Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Πανεθνική απεργία σήμερα ενάντια στις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις Μακρόν στην Ασφάλιση

Σε 24ωρη απερ­γία σε όλη τη χώρα κατε­βαί­νουν σήμε­ρα οι εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λοι της Γαλ­λί­ας, με απο­φά­σεις τρι­το­βάθ­μιων και πολ­λών δευ­τε­ρο­βάθ­μιων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, κατα­δι­κά­ζο­ντας τη νέα μεταρ­ρύθ­μι­ση που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση Μακρόν για να τσα­κί­σει τον δημό­σιο χαρα­κτή­ρα της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, να μετα­τρέ­ψει τις κρα­τι­κές συντά­ξεις σε πενι­χρά επι­δό­μα­τα, ώστε να ανα­πτυ­χθούν ταχύ­τε­ρα ο λεγό­με­νος δεύ­τε­ρος και τρί­τος πυλώ­νας του συστή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης που επι­διώ­κε­ται σε όλη την ΕΕ, τα «επαγ­γελ­μα­τι­κά ταμεία» (όπου τα απο­θε­μα­τι­κά θα τζο­γά­ρο­νται και ανά­λο­γα θα «απο­δί­δουν») και ο αυτο­τε­λώς ιδιω­τι­κός τομέ­ας της ασφάλισης.

Τη δρά­ση τους για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας και των κινη­το­ποι­ή­σε­ων προ­ε­τοι­μά­ζουν εδώ και και­ρό οι οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται στην Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΣΟ), απο­κα­λύ­πτο­ντας τις οδυ­νη­ρές επι­πτώ­σεις της μεταρ­ρύθ­μι­σης και την ανά­γκη οι εργα­ζό­με­νοι να ξεσηκωθούν.

«Μας αφο­ρά όλους, πρέ­πει να κινη­το­ποι­η­θού­με όλοι», τονί­ζουν σε κοι­νό τους απερ­για­κό κάλε­σμα η οργά­νω­ση των σιδη­ρο­δρο­μι­κών στην περιο­χή των Βερ­σαλ­λιών (στα προ­ά­στια του Παρι­σιού) CGT Cheminots de Versaille και το συν­δι­κά­το της περιο­χής της CGT στην Ενέρ­γεια (CGT Energie), σημειώ­νο­ντας πως «με την κοι­νω­νι­κή οπι­σθο­δρό­μη­ση δεν γίνε­ται να δια­πραγ­μα­τευ­τεί κανείς, μόνο να την αντι­πα­λέ­ψει».

Στη Μασ­σα­λία, το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ. στο παλιό λιμά­νι. Μάλι­στα, ήδη έχει προ­γραμ­μα­τί­σει νέα κινη­το­ποί­η­ση και για το Σάβ­βα­το 7 Δεκέμ­βρη, στο σταθ­μό «Σαν Μισέλ» της Μασ­σα­λί­ας. Γύρω στις 190 απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί σε όλη τη χώρα.

Στο πλευ­ρό της εργα­τι­κής τάξης της Γαλ­λί­ας στέ­κε­ται η Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΣΟ), που σε ανα­κοί­νω­σή της τονί­ζει ότι «τώρα οι εργα­ζό­με­νοι της Γαλ­λί­ας μπο­ρούν να ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω την αντί­στα­ση των λαών της Ευρώ­πης ενά­ντια στα αντερ­γα­τι­κά μέτρα που προ­ω­θού­νται σε κάθε γωνιά της ηπεί­ρου, παρα­λύ­ο­ντας και μπλο­κά­ρο­ντας την παρα­γω­γή…».

Η ΠΣΟ «δεσμεύ­ε­ται να παρα­μεί­νει απο­φα­σι­στι­κά στο πλευ­ρό της εργα­τι­κής τάξης της Γαλ­λί­ας, στη­ρί­ζο­ντας τους δίκαιους αγώ­νες της για τον τερ­μα­τι­σμό της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης».

Η ΠΣΟ καλεί όλους τους Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, ανε­ξάρ­τη­τα από το συν­δι­κά­το στο οποίο ανή­κουν, όπως και να αψη­φή­σουν τη συμ­βι­βα­στι­κή στά­ση της Συνο­μο­σπον­δί­ας Ευρω­παϊ­κών Συν­δι­κά­των (ETUC) που στα­θε­ρά ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με την ευρω­παϊ­κή αστι­κή τάξη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο