Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γαλλία: Περισσότεροι από 10.000 οι νεκροί από κορονοϊό

Η Γαλ­λία ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα το φράγ­μα των 10.000 νεκρών από τον νέο κορο­νο­ϊό, κατα­γρά­φο­ντας 607 επι­πλέ­ον θανά­τους ασθε­νών σε νοσο­κο­μεία, τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, κι έτσι έγι­νε η τέταρ­τη κατά σει­ρά χώρα που πέρα­σε το όριο αυτό μετά την Ιτα­λία, την Ισπα­νία και τις ΗΠΑ, την ώρα που ο ρυθ­μός αύξη­σης των θανά­των κατα­γρά­φει άνο­δο για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη ημέρα.

Κατά τη διάρ­κεια της τακτι­κής συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χω­ρεί, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής Υγεί­ας Ζερόμ Σαλ­μόν ανέ­φε­ρε πως ο αριθ­μός των ασθε­νών που πέθα­ναν από τη νόσο στα γαλ­λι­κά νοσο­κο­μεία κατέ­γρα­ψε αύξη­ση 9% σε μία ημέ­ρα, με το σύνο­λό τους να ανέρ­χε­ται σε 7.091.

Όμως, όπως εξή­γη­σε, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των μερι­κών στοι­χεί­ων από τον αριθ­μό των ανθρώ­πων που πέθα­ναν σε οίκους ευγη­ρί­ας (3.237), το σύνο­λο των νεκρών από τη νόσο Covid-19 ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 10.328 από 8.911 τη Δευ­τέ­ρα, μια αύξη­ση 16% ένα­ντι 10% τη Δευ­τέ­ρα και 7% την Κυριακή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο